0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (35 trang)

Khả năng làm dịch hóa Gelatin Môi trường:

Một phần của tài liệu QUẦN THỂ SINH VẬT (Trang 26 -27 )

Môi trường:

Pepton 5g

Gelatin 100-150 g

Nước cất 1000 ml

pH=7,2-7,4

Phân môi trường vào các ông nghiệm (4-5 ml), khử trùng ở 115 ”C trong 20 phút.

Cấy vị khuẩn mới hoạt hoá (18-24 giờ) chích sâu vào môi trường gelatin, giữ 2 ông không cây làm đôi chứng, nuôi ở 20 %C trong thời gian 2,7,10,14,30 ngày.

Quan sát khả năng làm dịch hoá gelatin tại nhiệt độ phòng từ 20 °C trở xuống. Nếu bề mặt môi trường gelatin không lõm xuông, gelatin vẫn ở trạng thái ôn định là phản ứng âm tính (không sinh gelatinaza); nêu một phân hay toàn bộ gelatin hóa lỏng thì là phản ứng dương tính. Nếu so với đối chứng âm tính thây vi khuẩn đã mọc, gelatin chưa hóa lỏng nhưng bề mặt lõm xuông thì cũng vẫn coi là dương tính (mức độ dịch hóa thấp). Nếu vi khuẩn hoàn toàn không sinh trưởng thì có thể là không mọc được trên gelatin hoặc môi trường cơ sở chưa thích hợp.

Chú ý:

- Nêu vi khuân chỉ sinh trưởng ở nhiệt độ trên 20 °C, lúc quan sát gelatin hoá lỏng cân đặt ông nuôi cây một lúc vào nước lạnh rôi so sánh với đôi chứng âm tính.

- Khử trùng ở nhiệt độ quá cao hay quá thấp đều ảnh hưởng đến kết quả, nên khử trùng ở 115 °C trong 15 phút.

- Gelatin chất lượng không đều nhau, lượng dùng khó thông nhất, nên chọn nông độ tạo đông tôt ở 20 °C là được. Nên dùng thông nhât một loại gelatin cho toàn bộ thí nghiệm.

Hình 3.7. Ví dụ minh hoạ kết quả kiểm tra khả năng làm dịch hoá gelatin (sinh gelatinaza),

3.30.

Escherichia coli- ầm tính, Pseudomonas aeruginosa- dương tính.

Một phần của tài liệu QUẦN THỂ SINH VẬT (Trang 26 -27 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×