0
Tải bản đầy đủ (.doc) (60 trang)

Các kỳ trả lơng của Công Ty Sản xuất, Thơng Mại và

Một phần của tài liệu KT016 POT (Trang 28 -29 )

KPCĐ ) đợc trích theo tỷ lệ quy định của nhà nớc:

+ Tổng số BHXH, BHYT, KPCĐ phải trích theo lơng = Tổng số BHXH, BHTY, KPCĐ phải trích và tính vào chi phi SXKD + Tổng số BHXH, BHTY, PKCĐ phải thu của ngời lao động.

+ Khoản BHXH trích theo lơng của CBCNV = Tổng số tiền lơng cơ bản phải trả cho CBCNV x 20% = 97.039.581 x 20% = 19.407.916 đồng

+ Khoản BHYT trích theo lơng của CBCNV = Tổng số tiền lơng cơ bản phải trả cho CNCNV x3% = 97.039.581 x 3% = 2.911.187 đồng

Trong tổng số 25% ( BHXH, BHYT, KPCĐ ) có 19% tính vào chi phí SXKD : 97.039.581 x 19% = 18.437.520 đồng

+ Số BHXH phải trả vào chi phí SXKD là 15% = 97.039.581 x 15% = 14.555.937

+ Số BHYT phải trả vào chi phí SXKD là 2% = 97.039.581 x 2% = 1.940.792 đồng + Số KPCĐphải trả vào chi phí SXKD là 2% = 97.039.581 x 2% = 1.940.792 đồng

Tại Công Ty Phú Bình thì 2 khoản BHXH, BHYT phải thu của ngời lao động đợc tính vào là 6% và trừ luôn vào lơng của ngời lao động khi trả:

97.039.581 x 6% = 5.822.375 đồng

Nguyễn Văn Sỹ sẽ nộp tổng số tiền là: 986.700 x 6% = 59.202 đồng

2.2.4. Các kỳ trả lơng của Công Ty sản xuất, Thơng mại và Dịch Vụ PhúBình. Bình.

Tại Công Ty Phú Bình hàng tháng Công Ty có 2 kỳ trả lơng vào ngày 15 và ngày 30 hàng tháng.

Kỳ1: Tạm ứng cho CNV đối với những ngời có tham gia lao động trong tháng.

Kỳ 2: Sau khi tính lơng và các khoản phải trả cho CNV trong tháng doanh nghiệp thanh toán nốt số tiền còn đợc lĩnh trong tháng đó cho CNV sau khi đã trừ đi các khoản đi khấu trừ.

Một phần của tài liệu KT016 POT (Trang 28 -29 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×