0
Tải bản đầy đủ (.doc) (36 trang)

Phần IV: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Một phần của tài liệu XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ BÁN HÀNG QUÁN CÀ PHÊ (Trang 26 -34 )

năng được phân tích ở trên sẽ có một giao diện tương ứng để người sử dụng thao tác đưa ra yêu cầu của mình và từ đó chương trình sẽ thực hiện các chức năng đó.

1. Form đăng nhập: dùng để đăng nhập vào hệ thống. Mỗi người dùng phải có một tài khoản riêng để đăng nhập vào hệ thống. Người dùng ở hệ thống này chính là Chủ quan và nhân viên. Các thông tin liên quan được quản lý trong chức năng quản lý nhân viên.

2. Form Main: Form giao diện chính của chương trình. Bao gồm hiển thị toàn bộ chức năng của hệ thống với người sử dụng là admin. Còn người sử dụng là nhân viên thì chỉ hiện chức năng nghiệp vụ bán hàng mà thôi, các chức năng khác đều ẩn. Nhập tên sử dụng. Nhập mật khẩu Nút để thoát không đăng nhập Nút để đăng nhập vào hệ thống

3. Form Nhân viên: Để quan lý các thông tin liên quan đến nhân viên hay chính là những người sử dụng hệ thống. Form này bao gồm các chức năng như cập nhật thông tin: thêm mới, sửa, xoá…

Menu chức năng của

hệ thống Hiển thị tên đăng nhập, tên người sử dụng Nền giao diện của form chính

Hiện thị, chọn các thông tin của nhân viên

Nhập các thông tin của nhân viên. Các nút chức năng

4. Form Danh mục Bàn: Để quan lý các thông tin liên quan đến các loại bàn có trong quán cà phê (phân biệt các bàn với nhau). Form này bao gồm các chức năng như cập nhật thông tin: thêm mới, sửa, xoá…

5. Form loại khách hàng: Để quan lý các thông tin liên quan đến các loại khách để phân loại bán hàng. Form này bao gồm các chức năng như cập nhật thông tin: thêm mới, sửa, xoá, lưu…

6. Form Danh mục hàng: Để quan lý các thông tin liên quan đến các loại hàng, các loại cà phê của quán. Và form này cũng bao gồm các chức năng như cập

Nhập thôngtin bàn Hiển thị thông tin bàn Các nút chức năng

Nhập thôngtin loại khách

Hiển thị thông tin

loại khách Các nút chức năng Nút chức năng Thoát khỏi form Nút chức năng Thoát khỏi form

7. Form Cập nhật giá bán: Để quan lý các thông tin liên quan đến giá bán của các loại hàng trong quán. Giá này phụ thuộc vào từng loại hàng và phụ thuộc bán cho loại khách gì. Form này bao gồm các chức năng như cập nhật thông tin: thêm mới, sửa, xoá…giá cho hàng.

8. Form Nhập hàng: Để quan lý các thông tin liên quan đến việc nhập hàng của quán. Việc nhập hàng ghi rỏ số phiếu, ngày nhập, người nhập, mã hàng, tên hàng, số lượng, giá bán. Đây là việc quan trọng trong quản lý quán. Và form này cũng bao gồm các chức năng như cập nhật thông tin: lưu, xoá…các thông tin

Nhập thôngtin hàng

Hiển thị thông tin

hàng Các nút chức năng

Hiển thị thông tin hàng

Hiện thị loại khách với giá bán tương ứng. Có thể sửa trực tiếp giá bán rồi ấn nút Lưu lại.

Nút chức năng Nút chức năng Thoát khỏi form

9. Form Quản lý hàng nhập: Tìm kiếm thông tin của các hàng đã nhập theo ngày. Ngoài ra cũng có thể sửa, xóa các thông tin của phiếu nhập, hàng nhập.

10. Form Quản lý hàng bán: Tìm kiếm thông tin của các hàng đã bán theo ngày. Ngoài ra cũng có thể sửa, xóa các thông tin của phiếu xuất, hàng đã bán.

Các nút chức năng Nhập các thông tin khi nhập hàng

Hiển thị các thông tin phiếu nhập hàng

Nhập thời gian Nút thực hiện tìm kiếm thông tin nhập hàng

Nút chức năng cập nhập lại phiếu nhập hàng nếu thấy sai xót.

Nút thoát khỏi form

Hiện thị thông tin hàng nhập tìm kiếm được

Nhập thời gian Nút thực hiện tìm kiếm thông tin nhập bán

11. Form Chọn bàn: Cho phép người sử dạng chọn bàn (mang tính chất là đánh dấu bàn đang có khách để thanh toán), chọn luôn loại khách ngồi tại bàn đó. Tiếp tục ấn Enter chuyển sang form bán hàng với các giao diện để điền thông tin một cách cụ thể và thanh toán tiền.

12. Form Bán hàng: Các thông tin về chọn loại bàn, loại khách từ form Chọn bàn sẽ được chuyển tiếp sang form này. Từ đây người dùng sẽ điền đây đủ thông tin như đối với một phiếu xuất hàng bình thường, thanh toán thành tiền cho từng bàn.

Nút chức năng cập nhập lại phiếu bán hàng nếu thấy sai xót.

Nút thoát khỏi form

Hiện thị thông tin hàng bán tìm kiếm được Ẩn hiện các bàn đang có khách hay không Chọn bàn có khách ngồi, chọn loại khách ngồi bàn đó. Nút thoát khỏi form

Hiển thị các thông tin Nhập thông tin

Thực tập: Quản lý bán hàng cà phê

13. Form Thống kê hàng bán: Giúp cho chủ quán thông kê các loại hàng đã bán được theo ngày, nhân viên, bàn và tổng số tiền đã bán.

14. Form Thống kê hàng trong kho: Giúp cho chủ quán thông kê các loại hàng còn lại, để xem xét loại hàng bán ra như thế nào để điều chỉnh viêc nhập và bán hàng.

Hiển thị thông tin tiền bán hàng

Hiển thị thông tin phiếu bán hàng Nút xóa phiếu bán hàng Nút thoát khỏi form Nhập các thông tin hàng

bán cần thống kê Nút thực hiện tìm kiếm

Hiển thị thông tin hàng bán được thống kê

Hiển thị thông tiên tổng tiền hàng bán

Nhập các thông tin hàng cần thống kê còn trong kho

Hiển thị các thông tin hàng còn trong kho

Các nút chức năng, in và tìm kiếm hàng trong kho

Phần V: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

Một phần của tài liệu XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ BÁN HÀNG QUÁN CÀ PHÊ (Trang 26 -34 )

×