0
Tải bản đầy đủ (.doc) (81 trang)

Tình hình quản lý vốn của Công ty

Một phần của tài liệu TM077 PPT (Trang 48 -55 )

IV- Phân tích thực trạng quản lý vốn sản xuất kinh doanh trong 3 năm của

2- Tình hình quản lý vốn của Công ty

2-1/ Tình hình quản lý vốn cố định:

2-1-1/ Cơ cấu vốn cố định:

Vốn cố định của Công ty 20 chủ yếu là giá trị tài sản cố định hữu hình còn tài sản cố định vô hình và tài sản cố định khác giá trị không đáng kể. Nguồn hình thành vốn cố định của Công ty chủ yếu là vốn ngân sách chiếm khoảng 70% giá trị tài sản cố định.

Biểu 9: Tình hình năm 1998 - 1999 và năm 2000 (đơn vị tính 1.000đ) Nhóm chỉ tiêu 1998 1999 2000 Clệch 1999- 2000 TSCD NG.TSCD Tỷ trọng NG.TSCD Tỷ trọng NG.TSCD Tỷ trọng Số tuyệt đối % TSCĐ trong sxkd 69.011.395 100 91.291.881 100 114.546.046 100 23.254.165 25,47 TSCĐ trong sản xuất 64.608.166 93,2 86.888.652 95,18 110.142.817 96,17 23.254.165 25,47 Nhà cửa vật kiến trúc 26.978.000 39,09 33.206.000 33,37 39.434.000 34,43 6.228.000 6,82 MMTB 31.530.000 45,69 46.806.000 51,27 62.082.000 54,2 15.276.000 16,73 Dụng cụ văn phòng 3.265.481 4,73 426.000 0,47 325.000 0,28 -101.000 -0,11 Phơng tiện vận tải 2.834.685 4,11 6.450.652 7,07 8.301.817 7,25 1.851.165 2,03 TSCĐ phúc lợi 4.403.229 6,38 4.403.229 4,82 4.403.229 3,84 0 0 TSCĐ cha sử dụng 0 0 0 0 0 0 0 0 TSCĐ cha thanh lý 0 0 0 0 0 0 0 0

Dựa vào biểu trên ta thấy hầu hết tài sản cố định của Công ty đều đợc huy động vào sản xuất kinh doanh. Các máy móc thiết bị của Công ty đợc hoạt động với hiệu suất rất cao. Đây là một biểu hiện tích cực của Công ty trong việc quản lý sử dụng tài sản cố định.

Giá trị tài sản cố định của Công ty tăng khá nhanh, năm 2000 tăng so với năm 1999 là 23,25tỷ đồng, về tốc độ tăng là 25,47%. Nó cho thấy rằng quy mô kinh doanh của Công ty đang không ngừng đợc mở rộng. Điều này thể hiện rõ thông qua sự tăng nhanh về giá trị máy móc thiết bị, nhà cửa vật kiến trúc. Với lợng máy móc thiết bị lớn nh vậy chắc chắn tạo ra lợi tức cho Công ty so với doanh nghiệp khác nhằm thu hút khách hàng.

Tuy nhiên Công ty cần chú trọng hợp lý vào việc đầu t cho dụng cụ văn phòng nhằm nâng cao trình độ quản lý trong Công ty.

2-1-2/ Công tác quản lý khấu hao tài sản cố định của Công ty.

Hiện nay Công ty vẫn đang áp dụng hình thức khấu hao theo đờng thẳng với tỷ lệ 11-12%/ năm là khá hợp lý. Hàng năm quỹ khấu hao của Công ty đều đợc sử dụng hết. Đây chủ yếu là đầu t đổi mới dây chuyền mua sắm tài sản cố định. Tuy nhiên hiện nay Công ty vẫn còn phải nộp một phần quỹ khấu hao vào ngân sách. Vì vậy mà Công ty cần phải huy động thêm các nguồn khác để đầu t vào tài sản cố định.

Biểu 10: Công tác quản lý khấu hao tài sản cố định

(đơn vị tính 1.000đ) Chỉ tiêu 1998 1999 2000 So sánh% 99/98 2000/99 Nguyên gía 69.011.395 91.291.881 114.546.046 32,29 25,47 Hao mòn 23.063.188 35.028.850 46.994.512 51,88 34,16 Giá trị còn lại 45.948.207 56.263.031 67.551.531 22,45 20,06 Hao mòn trong năm 7.950.000 10.656.124 12.727.338 34,04 19,44 Tỷ lệ trích khấu hao 11,5% 11,7% 11,11%

Số liệu biểu 11 cho thấy Công ty rất chú trọng vào việc đầu t đổi mới thiết bị công nghệ trong 3 năm qua.

Chỉ tiêu Đv tính 1998 1999 2000

1. Máy móc thiết bị, phơng tiện vận tải

1.000đ 4.082.000 9.693.793 14.693.793 2. Xây dựng cơ bản 1.000đ 5.918.000 5.700.000 5.865.000 3. Mức huy động công suất % 85 90 95 4. Nguyên liệu sản xuất Nghành may Cái 1115 1550 1850 Nghành dệt Cái 825 825 830

Nhờ vào việc không ngừng đầu t vào các máy móc thiết bị, năng lực sản xuất của Công ty ngày càng tăng, năng lực sản xuất của nghành may năm 1998 là 1115 cái đến năm 1999 là 1550 cái tăng 435 cái và đến năm 2000 là 1850 tăng 300 cái so với năm 1999 còn nghành dệt từ 825 cái năm 1999 đến năm 2000 tăng lên tới 830.Điều đáng mừng hơn là hiệusuất máy móc thiết bị của Công ty rất cao và ngày càng tăng đạt tới 95% vào năm 2000.

2-2/ Quản lý vốn lu động

2-2-1/ Cơ cấu vốn lu động

Vốn lu động của Công ty 20 đợc hình thành chủ yếu từ 4 nguồn sau: - Nguồn ngân sách cấp

- Nguồn tự bổ sung - Nguồn tín dụng - Nguồn chiếm dụng

Qua số liệu trên ta thấy nguồn vốn lu động của Công ty chủ yếu từ ngân sách cấp và do Công ty tự bổ sung. Nó chứng tỏ năng lực tài chính của Công ty là vững vàng. Nguồn vốn tín dụng của Công ty vẫn còn rất thấp (dới 10%). Trong thời kỳ tới, Công ty nên tăng thêm phần vốn này. Nguồn vốn từ chiếm dụng giảm dần cho thấy doanh nghiệp có nhiều cố gắng trong việc thanh toán với khách hàng .

2-2-2/ Công tác quản lý vốn lu động ở các khâu.

Căn cứ vào qúa trình tuần hoà và chu chuyển vốn lu động chia làm ba loại.

- Vốn lu động khâu dự trữ - Vốn lu động sản xuất - Vốn lu động khâu lu thông

Việc phân tích vốn lu động theo qúa trình tuần hoàn và chu chuyển cho phép đánh giá việc sử dụng vốn lu động trên các khâu dự trữ, sản xuất và lu thông. Vấn đề đặt ra là phải xác định một quan hệ tỷ lệ giữa các bộ phận một cách khoa học hợp lý để phát huy cao nhất hiệu quả sử dụng vốn. Theo đó, cơ cấu vốn lu động của Công ty tăng 3 năm qua nh sau.

Qua biểu trên ta nhận xét:

Tình hình sử dụng ở khâu dự trữ. Vốn lu động tại khâu này chỉ gồm nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng năm 1998 là 7,3tỷ đồng chiếm 7,8% năm 1999 là 6,6tỷ đồng chiếm 7,79% năm 2000 chiếm 7,98%. Với lợng dở dangữ trữ thấp nh vậy nhng Công ty vẫn đảm bảo qúa trình sản xuất đợc tiến hành liên tục, điều đó có đợc là do Công ty đã có kế hoạch đáp ứng nhu cầu nguyên vật liệu tốt.

- Vốn lu động trong khâu sản xuất chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ, điều đó cho thấy Công ty có nhiều nỗ lực nhằm tăng nhanh tốc độ tiêu thụ hàng hoá tăng vòng quay vốn lu động.

- Vốn lu động trong khâu lu thông: Vốn lu động của Công ty tập trung chủ yếu ở khâu lu thông chiếm trên 89% trong tổng số vốn lu động. Trong cơ cấu vốn lu động khâu này các khoản phải thu chiếm phần lớn và lại có chiều hớng gia tăng năm 1999 là 54 tỷ đồng chiếm 64,05% đến năm 2000 là 56 tỷ đồng chiếm 61,1% tăng 2,3 tỷ đồng tức là tăng 4,99%. Đây là một biểu hiện xấu chứng tỏ Công ty đang tăng cờng chiếm dụng vốn. Vì vậy để nâng cao hiệu quả của công tác quản lý vốn tín dụng thì trong thời gian tới Công ty cần đẩy mạnh công tác thu hồi nợ và có biện pháp thu hồi vốn đang bị các đơn vị chiếm dụng.

Một phần của tài liệu TM077 PPT (Trang 48 -55 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×