0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (98 trang)

KHÁI QUÁT HỆ THỐNG THƠNG TIN QUANG

Một phần của tài liệu KỸ THUẬT OFDM TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG (Trang 32 -33 )

Cách đây 20 năm, các hệ thống thơng tin cáp sợi quang đƣợc chính thức đƣa vào khai thác trên mạng viễn thơng. Trong vịng 10 năm trở lại đây, cùng với sự tiến bộ vƣợt bậc của cơng nghệ điện tử - viễn thơng, cơng nghệ quang sợi và thơng tin quang đã cĩ những tiến bộ vƣợt bậc. Các nhà sản xuất đã chế tạo ra những sợi quang đạt tới giá trị suy hao rất nhỏ, khoảng 0,154 dB/km [1] tại bƣớc sĩng 1550 nm đã cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của cơng nghệ sợi quang trong hơn ba thập niên qua. Cùng với đĩ là sự tiến bộ lớn trong cơng nghệ chế tạo các nguồn phát quang, các loại cáp sợi quang mới, các bộ khuếch đại với mức độ nhiễu thấp cũng nhƣ băng tần hoạt động rộng, bộ thu quang… để từ đĩ tạo ra các hệ thống thơng tin quang với nhiều ƣu điểm trội hơn so với các hệ thống thơng tin cáp kim loại (nhƣ suy hao truyền dẫn nhỏ, băng tần truyền dẫn rất lớn, khơng bị ảnh hƣởng của nhiễu điện từ, cĩ tính bảo mật tín hiệu thơng tin cao...)[4].

Chính bởi các lý do trên mà hệ thống thơng tin quang đã cĩ sức hấp dẫn mạnh mẽ các nhà khai thác viễn thơng. Các hệ thống thơng tin quang khơng những chỉ phù hợp với các tuyến thơng tin xuyên lục địa, tuyến đƣờng trục, và tuyến trung kế mà cịn cĩ tiềm năng to lớn trong việc thực hiện các chức năng của mạng nội hạt với cấu trúc tin cậy và đáp ứng mọi loại hình dịch vụ hiện tại và tƣơng lai. Các hệ thống thơng tin quang đã đƣợc triển khai thử nghiệm thành cơng với tốc độ đạt hàng Tb/s mở ra một thời đại mới trong cơng nghệ truyền dẫn.

Việc hiểu rõ ảnh hƣởng của kênh truyền quang lên tín hiệu đƣợc truyền trên nĩ là quan trọng để cĩ thể đƣa kỹ thuật điều chế OFDM vào hệ thống thơng tin quang. Theo

SVTH: Nguyễn Thanh Tú – 0620111 Trang 22 đĩ, chƣơng này đề tài trình bày những đặc tính cơ bản của một hệ thống thơng tin quang điển hình, đi vào phân tích một số ảnh hƣởng của kênh truyền quang lên tín hiệu quang đƣợc truyền trong nĩ, và cuối cùng đƣa ra phƣơng pháp đánh giá chất lƣợng cho hệ thống thơng tin quang.

Một phần của tài liệu KỸ THUẬT OFDM TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG (Trang 32 -33 )

×