0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (76 trang)

Kiến nghị với Nhà nước và các cấp lãnh đạo

Một phần của tài liệu ĐỀ TÀI "MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH Ở CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TVT" POTX (Trang 66 -76 )

Để bảo hộ và phát triển sản xuất trong nước, đề nghị nhà nước cần có biện pháp kiên quyết hơn ngăn chặn hàng nhập lậu của Trung Quốc đang tràn vào thị trường nội địa cạnh tranh bất bình đẳng về giá cả (do nhập lậu) với các sản phẩm trong nước.

Để tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động linh hoạt, nhanh nhạy trong cơ chế thị trường hiện nay, đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước cần có sự phối hợp chặt chẽ để ban hành một chính sách về thuế hải quan thương mại hoàn chỉnh và đồng bộ sát với thực tế hơn.

Nhà nước nên thành lập hiệp hội các nhà sản xuất và với nhiệm vụ theo dõi sản xuất phát hiện kịp thời khó khăn, thuận lợi để giúp đỡ các doanh nghiệp sản xuất để nhà nước điều chỉnh cơ chế chính sách cho phù hợp. Hiệp hội chủ động cùng các doanh nghiệp nghiên cứu khai thác thị trường hiện có mở rộng thị trường mới.

Chính phủ cần có chính sách hỗ trợ ngành nhựa trong việc tìm kiếm thị trường mới, có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh với các thị trường quốc tế để hạn chế rủi ro của sự biến động thị trường và tránh sự phụ thuộc vào một thị trường trọng điểm.

Tóm lại, để ngành nhựa Việt Nam phát triển mạnh hơn nữa cần phải có sự hỗ trợ của Nhà nước từ việc tạo ra chính sách về đầu tư, về vốn đến những chính sách thị trường, hợp tác quốc tế, quản lý ngành... Để kích thích các ngành phát triển sản xuất theo định hướng của Nhà nước.

Kết luận

Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt hiện nay của cơ chế thị trường thì mọi doanh nghiệp, mọi tổ chức sản xuất kinh doanh đều đang đứng trước khó khăn và thử thách lớn trong việc làm thế nào để tồn tại và phát triển được trước các đối thủ cạnh tranh. Những khó khăn và thử thách này chỉ có thể giải quyết được khi doanh nghiệp chú trọng đến việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Công ty TNHH Thương mại công nghiệp TVT là một trong những doanh nghiệp được thành lập trong thời gian chuyển tiếp giữa cơ chế kế hoạch hoá tập trung với cơ chế thị trường. Đây là một thời kỳ hết sức khó khăn cho các doanh nghiệp nói chung và Công ty TNHH Thương mại công nghiệp TVT nói riêng. Nhưng do nhận thức được vai trò và ý nghĩa quyết định của công tác nâng cao hiệu quả kinh doanh trong việc tồn tại và phát triển của Công ty, cho nên trong thời gian vừa qua Công ty đã không ngừng tìm tòi, phát huy nỗ lực của mình để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Thực tế cho thấy Công ty TNHH Thương mại công nghiệp TVT đã đứng vững và phát triển trong điều kiện cạnh tranh hết sức khắc nghiệt này. Điều này chứng tỏ Công ty TNHH Thương mại công nghiệp TVT là một trong những doanh nghiệp có độ nhạy bén, linh hoạt cao,hoạt động một cách có hiệu quả trong cơ chế thị trường. Tuy nhiên để đứng vững và phát triển trong tương lai đòi hỏi Công ty phải không ngừng tìm tòi các biện pháp quan tâm một cách thích đáng trong công tác nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Với đề tài: " Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh

ở Công ty TNHH Thương mại công nghiệp TVT " nhằm mục đích trình

bày vai trò và ý nghĩa của công tác nâng cao hiệu quả kinh doanh đối với nền kinh tế nói chung và doanh nghiệp nói riêng. Đông thời phân tích những thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian gần đây. Những tồn tại, thành tích đạt được trên cơ sở phân tích các vấn đề thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty. Đề tài đã đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên với thời gian và kiến thức, thực tiễn có hạn cho nên trong bài viết này không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong có sự đóng góp ý kiến của thầy cô, bạn đọc... để chuyên đề này được hoàn thiện hơn.

Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn thầy giáo TS. Phan Trọng Phức

cùng các anh, chị, cô, chú cán bộ Công ty TNHH Thương mại công nghiệp TVT đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề này.

Mục lục

LờI NóI ĐầU ... 1

chương I: Lý luận chung về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp ... 3

I. Quan niệm về hiệu quả kinh doanh và sự cần thiết của việc nâng cao hqkd đối với các doanh nghiệp ... 3

1. Các quan điểm và bản chất của hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp ... 3

1.1. Các quan điểm cơ bản về hiệu quả ... 3

1.2. Bản chất của hiệu quả kinh doanh ... 5

2. Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh đối với các doanh nghiệp trong cơ chế thị trường ... 6

II. Các nhân tố tác động đến việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp ... 9

1. Nhóm các nhân tố thuộc môi trường bên ngoài ... 10

1.1. Các nhân tố ảnh hưởng thuộc môi trường kinh doanh... 10

1.2. Nhân tố môi trường tự nhiên ... 11

1.3. Môi trường chính trị - pháp luật ... 12

1.4. Các yếu tố thuộc cơ sở hạ tầng... 13

2. Các nhân tố bên trong ... 13

2.1. Nhân tố vốn ... 14

2.2. Nhân tố con người... 14

2.4. Nhân tố quản trị doanh nghiệp ... 15

2.5. Hệ thống trao đổi và xử lý thông tin... 15

III. Phương pháp đánh giá hiệu quả kinh doanh ... 16

1. Các quan điểm cơ bản trong đánh giá hiệu quả kinh doanh ... 16

a. Về mặt thời gian... 16

b. Về mặt không gian... 16

c. Về mặt định lượng... 17

d. Về mặt định tính ... 17

2. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp ... 19

2.1. Nhóm chỉ tiêu dánh giá hiệu quả tổng hợp ... 19

2.2 Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng các yếu tố đầu vào cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh ... 20

3. Nhóm chỉ tiêu xét về mặt hiệu quả kinh tế - xã hội... 24

3.1. Tăng thu ngân sách ... 25

3.2. Tạo thêm công ăn, việc làm cho người lao động... 25

3.4. Tái phân phối lợi tức xã hội... 25

Chương II: Phân tích hiệu quả kinh doanhở Công ty tnhh THƯƠNG MạI TVT ... 26

I. Những nét khái quát về Công ty tnhh THƯƠNG MạI TVT... 26

1. Quá trình hình thành và phát triển ... 26

2. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của công ty ... 27

a. Bộ máy quản lý và cơ chế điều hành của Công ty... 27

b. Về tình hình tổ chức lao động ... 31

c. Nguồn vốn ... 31

d. Về qui trình công nghệ chế tạo sản phẩm và tình hình trang bị cơ sở vật chất kĩ thuật ... 32

e. Về nguồn cung ứng nguyên vật liệu ... 33

f. Về sản phẩm của công ty ... 33

3. Những thuận lợi thế và khó khăn của công ty ... 34

a. Thuận lợi... 34

b. Khó khăn ... 36

II. Phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại công nghiệp TVT ... 37

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian gần đây ... 37

2. Phân tích hiệu quả kinh doanh và các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại TVT ... 39

2.1. Xét hiệu quả sử dụng lao động ... 39

2.2. Xét hiệu quả theo chỉ tiêu sử dụng vốn... 43

2.3. Xét hiệu quả theo chỉ tiêu tổng hợp... 39

2.4. Hiệu quả về mặt kinh tế xã hội... 45

IV. Đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại công nghiệp TVT ... 46

1. Những thành tựu đã đạt được của Công ty TNHH Thương mại công nghiệp TVT trong thời gian qua... 46

2. Những tồn tại của Công ty và nguyên nhân dẫn đến tồn tại... 47

Chương III: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanhở Công ty TNHH Thương mại công nghiệp TVT ... 50

I. Mục tiêu và phương hướng phát triển của Công ty TNHH Thương mại công nghiệp TVT trong những năm tới... 50

1. Mục tiêu và kế hoạch kinh doanh của Công ty trong những năm tới.. 50

1.1. Mục tiêu... 50

1.2. Kế hoạch sản xuất năm 2004 ... 51

2.1. Định hướng phát triển thị trường tiêu thụ ... 51

2.2. Định hướng phát triển sản phẩm... 52

II. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại công nghiệp TVT ... 53

1. Thành lập bộ phận marketing, đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường ... 53

1.1. Thành lập phòng marketing... 54

1.2. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường... 54

2. Xây dựng chính sách sản phẩm... 56

3. Xây dựng chính sách giá cả hợp lý ... 57

4. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm ... 59

5. Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động... 59

6. Tăng cường huy động vốn và sử dụng vốn có hiệu quả hơn... 61

7. Tăng cường liên kết kinh tế ... 63

III. Kiến nghị với Nhà nước và các cấp lãnh đạo ... 64

Danh mục tài liệu tham khảo

1. Giáo trình Kinh tế và Tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp PGS. PTS Phạm Hữu Huy, NXB Thống Kê, năm1999 2. Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh

PGS. PTS Phạm Thị Gái, NXB Thống kê, năm 2000 3. Giáo trình Marketing căn bản, NXB Thống kê, năm1997

4. Giáo trình quản trị kinh doanh tổng hợp – tập 2, trung tâm Quản trị kinh doanh tổng hợp, NXB Thống kê, năm 2001.

5. Tạp chí công nghiệp các số năm 1996 - 200

6. Định hướng phát triển ngành nhựa Việt Nam đến năm 2010 Bộ Công nghiệp.

7. Tạp chí Việt Nam Economics news các số năm 2000, 2001.

73

Bảng 5: Hiệu quả sử dụng lao động

Đơn vị:nghìn đồng

Số tăng (giảm) tuyệt đối

Số tăng (giảm) tương đối

Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2001 Năm 2002 Năm 2003

02/01 03/02 02/01 03/02

Tổng doanh thu Nghìn đồng 1.934.368 2.085.373 2.228.054 151.005 142.681 7,8 6,8 Tổng chi phí tiền lương Nghìn đồng 66.000 75.400 79.248 9.400 3.848 14,24 5,1 Lợi nhuận Nghìn đồng 110.324 122.031 190.681

Số lao động Người 50 52 52

Tiền lương bình quân Nghìn đồng 1.320 1.450 1.524 130 74 9,8 5,1 Năng suất lao động Nghìn

đồng/người

38.678 41.707 44.561 3.029 2.854 7,8 6,8

Tỷ trọng tiền lương so với doanh thu

% 3,41 3,62 3,55 0,21 -0,07 6,16 -1,93

Lợi nhuận bình quân một lao động

Một phần của tài liệu ĐỀ TÀI "MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH Ở CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TVT" POTX (Trang 66 -76 )

×