0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (41 trang)

Mục tiêu và kế hoạch kinh doanh của Công ty trong những năm

Một phần của tài liệu ĐỀ TÀI "MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH Ở CÔNG TY CPTM TUẤN KHANH" POTX (Trang 25 -26 )

II. Phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh của Công ty cptm

1. Mục tiêu và kế hoạch kinh doanh của Công ty trong những năm

Công ty CPTM Tuấn Khanh là một đơn vị sản xuất kinh doanh do đó Công ty hoạt động luân hướng tới lợi nhuận. Muốn vậy Công ty phải quan tâm đến điều hoà vốn và thời gia hoàn vốn, từ đó xác định được doanh số bán hàng, thời gian cho lãi và các nhân tố chủ quan, khách quan ảnh hưởng tới lợi nhuận.

1.1. Mục tiêu

a. Mục tiêu chung: trong quá trình hoạt động Công ty đã xây dựng cho mình những mục tiêu chiến lược cụ thể:

- Tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, tăng lợi nhuận, tăng thu cho ngân sách. ổn định và nâng cao mức sống cho người lao động.

- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tăng năng suất lao động, bảm bảo nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Nâng cao chất lượng sản phẩm thoả mãn khách hàng nhằm tiêu thụ mạnh sản phẩm, chú trọng hơn về khâu marketing nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Nâng cao sức cạnh tranh, chiếm lĩnh thị trường để từng bước tiến tới hội nhập kinh tế thế giới.

b. Mục tiêu cụ thể:

Năm 2004 và những năm tiếp theo Công ty tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch do UBND Thành phố, Sở Công Nghiệp Hà Nội giao cho và cụ thể mục tiêu năm 2004 của Công ty đề ra là:

- Giá trị sản xuất công nghiệp và doanh thu tăng trưởng 12% so với năm 2003.

- Nộp ngân sách tăng 10 - 15% so với cùng kỳ. - Đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động.

Luận văn tốt nghiệp

1.2. Kế hoạch sản xuất năm 2004

Kế hoạch sản xuất năm 2004 của Công ty được thể hiện ở biểu sau:

Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2004

Tổng Doanh thu Nghìn đồng 2 650 000

Lợi nhuận Nghìn đồng 250 000

Một phần của tài liệu ĐỀ TÀI "MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH Ở CÔNG TY CPTM TUẤN KHANH" POTX (Trang 25 -26 )

×