0
Tải bản đầy đủ (.doc) (73 trang)

Kiến nghị về phơng hớng phát triển sản xuất kinh doanh của công ty

Một phần của tài liệu NH136 POT (Trang 56 -56 )

II- Thực trạng tình hình tài chính tại Công ty Xây Lắp và Kinh

2. Một số kiến nghị và giải pháp đối với hoạt động tài chính của công ty

2.1. Kiến nghị về phơng hớng phát triển sản xuất kinh doanh của công ty

công nhân viên trong công ty, của ngời dân và của các Doanh nghiệp khác để đổi mới công nghệ.

- Xây dựng hệ thống chỉ tiêu trung bình ngày một cách đầy đủ và tiên tiến nhằm làm cơ sở so sánh với các chỉ tiêu phân tích tài chính để đa ra đợc những giải pháp đúng đắn hợp lý.

2. Một số kiến nghị và giải pháp đối với hoạt động tài chính của côngty. ty.

2.1. Kiến nghị về phơng hớng phát triển sản xuất kinh doanh của côngty. ty.

Thứ nhất, Tăng cờng công tác quản lý nội bộ bằng các qui chế và qui định cụ thể hơn, xây dựng thêm các định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp với thực tế sản xuất.

Thứ hai, đào tạo cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề, nội dung đào tạo đi sâu vào thực tế sản xuất của công ty. Đối với cán bộ chủ chốt thì đa đi học về quản lý ở các trung tâm đào tạo của nhà nớc.

Thứ ba, tăng cờng khâu bán hàng tiếp thị: Công ty cần chủ động trong việc tham gia đấu thầu để có đợc các công trình lớn vừa tăng doanh thu vừa có thêm việc làm, cải thiện đời sống cho ngời lao động.

Kế hoạch giai đoạn năm 2000 – 2005 của công ty là tăng cờng vốn sản xuất kinh doanh đầu t cho công nghệ sản xuất mới hiện đại đuổi kịp với sự phát triển công nghệ trong khu vực ASEAN. Giai đoạn năm 2000 – 2005 công ty sẽ thực hiện giá trị sản lợng với mức tăng trởng hàng năm từ 10-20% và chấp hành nghiêm chỉnh nghĩa vụ đối với nhà nớc.

Kế hoạch giai đoạn năm 2000 – 2005 của công ty là tăng cờng vốn sản xuất kinh doanh đầu t cho công nghệ sản xuất mới hiện đại đuổi kịp với sự phát triển công nghệ trong khu vực ASEAN. Giai đoạn năm 2000 – 2005 công ty sẽ thực hiện giá trị sản lợng với mức tăng trởng hàng năm từ 10-20% và chấp hành nghiêm chỉnh nghĩa vụ đối với nhà nớc. bộc lộ một số hạn chế trong chính sách quản lý tài chính gây ảnh hởng không nhỏ đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung của công

Một phần của tài liệu NH136 POT (Trang 56 -56 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×