0
Tải bản đầy đủ (.doc) (59 trang)

Những mặt đạt đợc

Một phần của tài liệu NH078 PPTX (Trang 37 -38 )

Chơng II: Thực trạng hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu tại NHNT Hà Nội

2.3.1 Những mặt đạt đợc

Trong bối cảnh hoạt động tiền tệ của Ngân hàng nói chung và NHNT Hà Nội nói riêng đã gặp nhiều khó khăn, rủi ro vẫn còn tiềm ẩn, tất cả các cán bộ làm công tác tín dụng phải chấn chỉnh hoạt động, đi vào kỷ cơng tuân thủ chặt chẽ theo quy định cho vay. Với phơng châm cho vay an toàn, hiệu qủa và hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro phát sinh nhằm từng bớc nâng cao chất lợng tín dụng, việc thẩm định, phê duyệt cho vay đã từng bớc đợc cải tiến đáp ứng nhu cầu của khách hàng, trách nhiệm của cán bộ tín dụng dần dần đợc nâng cao. Do vậy hoạt động tín dụng của chi nhánh NHNT Hà Nội đã đạt đợc một số kết quả nhất định góp phần vào kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, thể hiện ở một số mặt sau:

- Đứng trớc sự cạnh tranh gay gắt về cả lãi suất cũng nh giành giật khách hàng của các Ngân hàng hoạt động trên địa bàn thủ đô, chi nhánh luôn quan tâm đặc biệt tới công tác khách hàng, bên cạnh việc duy trì u đãi với khách hàng truyền thống và khách hàng vay có giá trị lớn, chi nhánh đã quan tâm phát triển sản phẩm mới nh ngân hàng trực tuyến,ATM…mở rộng thêm khách hàng mới với mục đích an toàn, hiệu quả. Do vậy tín dụng tăng trởng mạnh. Đến ngày 31/12/2002 doanh số cho vay phục vụ XNK đạt 1502593 triệu đồng, chiếm 44.57% tổng d nợ cho vay và tăng 61% so với năm 2001.

- Tỷ trọng d nợ trung và dài hạn ngoại tệ tăng 7.75% so với năm 2001. Chi nhánh đã bám sát yêu cầu thực tế của các doanh nghiệp để đầu t kịp thời vào các ngnàh kinh tế then chốt cuả thủ đô. Trong năm 2002 đã cho vay đợc 24 dự án, các dự án đều phát huy hết hiệu quả trả nợ gốc và lãi đúng hạn.

- Với phơng châm luôn mang đến cho khách hàng sự thành đạt với trang thiết bị hiện đại, giờ đây chi nhánh đã có khả năng đáp ứng cho khách hàng các

loại sản phẩm với chất lợng cao nhất, các dịch vụ của chi nhánh ngày càng phong phú. Đặc biệt chi nhánh đã áp dụng dịch vụ trọn gói (từ mở tài khoản, cho vay, mua bán ngoại tệ đến thanh toán XNK...) cho khách hàng lớn của mình, điều này đã đợc đông đảo khách hàng trong và ngoài nớc hoan nghênh.

Một phần của tài liệu NH078 PPTX (Trang 37 -38 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×