0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (120 trang)

trên Board PCB c

Một phần của tài liệu GIÁO TRÌNH EAGLE-VẼ VÀ THIẾT KẾ MẠCH PPTX (Trang 114 -120 )

- Vẽ mạch in tự ựộng

trên Board PCB c

trên Board PCB của Eaglea Eagle

đđầầu tiên bu tiên bạạn phn phảải ti tảải hai chương tri hai chương trìình phnh phụục vc vụụ cho vicho việệc xem c xem d

dạạng 3D vng 3D vìì Eagle không cEagle không cóó ttắắnh năng xem nh năng xem 3D3D

[1] POV[1] POV--RAY (giRAY (giúúp chp chúúng ta chng ta chy mô phy mô phỏng 3D dng 3D dạng Script)ng Script)

Website: Website: http://www.povray.org/products/http://www.povray.org/products/

[2] Eagle3D (gi[2] Eagle3D (giúúp chp chúúng ta tng ta tạạo ra Script 3D)o ra Script 3D)

Website: http://www.matwei.de/doku.php?id=en:eagle3dWebsite: http://www.matwei.de/doku.php?id=en:eagle3d

Sau khi tSau khi ti vi v bbn cn càài ựi ựt POVt POV--Ray như bRay như bìình nh

thư

thưng, còn vng, còn vi Eagle3D thi Eagle3D thìì bbn cn càài vi vàào thư mo thư mc c

Hướng dng dn sn s ddng tng tnh năng nh năng 3D 3D

trên Board PCB c

trên Board PCB của Eaglea Eagle

VVàào File o File chchọn RUN hon RUN hoặc bc bạn cn cóó

th

thểể gõ lgõ lệệnh RUN trên thanh nh RUN trên thanh

command

Hướng dng dn sn s ddng tng tnh năng nh năng 3D 3D

trên Board PCB c

trên Board PCB của Eaglea Eagle


TTạại ci cửửa sa sổổ RUN bRUN bạạn chn chọọn thư mn thư mụục Eagle3c Eagle3D trong thư mD trong thư mụục c upl v

upl vàà chchọọn tin tiếếp file 3d41.ulp dp file 3d41.ulp dểể chchạạy ny nóó..

ChChờờ mmộột cht chúút st sẽẽ hihiệện ra hn ra hộộp thop thoạại cho phi cho phéép bp bạạn chn chọọn mn mộột t v

Hướng dng dn sn s ddng tng tnh năng nh năng 3D 3D

trên Board PCB c

trên Board PCB của Eaglea Eagle

NNếếu bu bạn không cn không cần phn phải chi chỉnh gnh gìì ththìì nên ự nên ựể mmặc ực ựịnh. Chnh. Chọn n nên lưu ựo

Hướng dng dn sn s ddng tng tnh năng nh năng 3D 3D

trên Board PCB c

trên Board PCB của Eaglea Eagle

Sau khi ựã cSau khi ựã cóó file script ự file script ựểể chchạạy 3D thy 3D thìì titiếến hn hàành chnh chạạy y chương tr

Hướng dng dn sn s ddng tng tnh năng nh năng 3D 3D

trên Board PCB c

trên Board PCB của Eaglea Eagle

VVàào Fileo FileOpen chOpen chọọn file Script mn file Script mớới dc ti dc tạạo ra,o ra, sau ự sau ựóó nhnhấấp p chu

chuột vt vàào button Run trong POVo button Run trong POV--Ray ựRay ựể chchạy 3D vy 3D vàà ngngồi i ch

đến ựây, mình xin tạm dừng lại.... Mọi thắc mắc xin mail:

cocconden@gmail.com

(tài liệu này ựược chỉnh sửa từ tài liệu gốc của trường

TRƯỜNG đẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN

)

Một phần của tài liệu GIÁO TRÌNH EAGLE-VẼ VÀ THIẾT KẾ MẠCH PPTX (Trang 114 -120 )

×