0
Tải bản đầy đủ (.doc) (95 trang)

Chờ́ tạo bằng phương phỏp quang-điợ̀n

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG GHÉP KÊNH QUANG THEO BƯỚC SÓNG WDM VÀ ỨNG DỤNG (Trang 39 -40 )

WIXC cú khả năng chuyển đổi hoặc thay đổi bước súng của kờnh WIXC linh hoạt nhất so với hai loại cũn lại.

2.3.5.1. Chờ́ tạo bằng phương phỏp quang-điợ̀n

Phương phỏp này là phương phỏp đơn giản và phổ biến nhất. Tín hiệu quang cú bước súng λ1

đầu vào được chuyển thành tớn hiệu điện I(t) và đi vào bộ phỏt Laser, Laser này cú nhiệm vụ chuyển tín hiệu điện I(t) này thành tín hiệu quang cú bước súng λ2. Tính trong suốt của thiết bị phụ thuộc vào kiểu tỏi tạo của thiết bị đối với tớn hiệu:

Tỏi tạo 1R: đầu thu chỉ chuyển đổi tớn hiệu đầu vào từ dạng năng lượng cỏc hạt photon ỏnh sỏng sang cỏc hạt điện tử, sau đú, cỏc hạt điện tử được khuếch đại bởi một bộ khuếch đại tương tự RF (Radio Frequency) và phỏt ra tia laser với bước súng thích hợp như minh họa trong Hỡnh 2.25(a).

Tỏi tạo 2R: chỉ được ỏp dụng khi tớn hiệu đầu vào là tớn hiệu số. Tín hiệu đú được sửa lại hỡnh dạng xung bằng bộ logic mà khụng đồng bộ lại tớn hiệu nờn dờ̃ xảy ra hiện tượng Jitter như trong Hỡnh 2.25(b).

Tỏi tạo 3R: tớn hiệu đú được sửa lại hỡnh dạng xung và đồng bộ lại tớn hiệu. Phương phỏp này cú thể xoỏ bỏ được một số ảnh hưởng đến dạng tớn hiệu do cỏc yếu tố như phi tuyến, tỏn sắc trong sợi quang, nhiờ̃u của bộ khuếch đại. Nhưng để đồng bộ lại tớn hiệu, mụ̃i bộ chuyển đổi bước súng chỉ hoạt động tương ứng với một luồng tớn hiệu số cú tốc độ bít nhất định, nờn nú làm giảm tớnh trong suốt của thiết bị (Hỡnh 2.25(c)).

Nguồn Hỡnh 1.43-Kỹ thuật thụng tin quang 2-Đụ̃ Văn Việt Em

Hỡnh 2.25: Cỏc bụ̣ chuyờ̉n đổi bước sóng quang- điợ̀n: (a) 1R, (b) 2R, (c) 3R.

Phương phỏp quang điện này dờ̃ thực hiện vỡ nú sử dụng cỏc thành phần linh kiện thiết bị chuõ̉n, khụng nhạy cảm đối với phõn cực đầu vào, cú khả năng khuếch đại trờn mạng lưới. Tuy nhiờn, nú cú nhược điểm là bị hạn chế về tớnh trong suốt (thụng suốt) luồng quang cho tốc độ bit và dạng dữ liệu do hạn chế từ cỏc thiết bị điện tử, giỏ thành lại tương đối cao.

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG GHÉP KÊNH QUANG THEO BƯỚC SÓNG WDM VÀ ỨNG DỤNG (Trang 39 -40 )

×