0
Tải bản đầy đủ (.doc) (73 trang)

Ban hành qui định cụ thể cho hoạt động tín dụng xuất nhập

Một phần của tài liệu NH166 POT (Trang 61 -62 )

11. Khái quát về chi nhánh Ngân hàng công thơng đống đa

3.2.7. Ban hành qui định cụ thể cho hoạt động tín dụng xuất nhập

khẩu

Để chất lợng tín dụng xuất nhập khẩu ngày đợc nâng cao, ngoài sự quan tâm phát triển mạng lới mở rộng thị trờng và các biện pháp khác thì Ngân hàng Công thơng Đống Đa cũng cần phải sớm hoàn thành việc ban hành cơ chế hớng dẫn hoạt động và vai trò cụ thể trong việc điều tiết hoạt động tín dụng xuất nhập khẩu ở TW. Cụ thể:

+ Hoàn thiện cơ chế:

- Ngân hàng phải sớm hoàn thiện qui chế cho vay tài trợ xuất khẩu và tài trợ nhập khẩu để ban hành chính thức, thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống. Trong đó chú trọng đến quản lí sau khi vay và các hình thức bảo đảm nợ vay.

- Xây dựng cơ chế có liên quan về quản lí, mua bán ngoại tệ, thanh toán quốc tế trên cơ sở quy định của Ngân hàng Nhà nớc và vận dụng linh hoạt vào điều kiện Ngân hàng.

- Xây dựng chiến lợc phát triển cụ thể cho nghiệp vụ tín dụng xuất nhập khẩu những năm tiếp theo trong toàn hệ thống.

- Ngân hàng công thơng Việt Nam nên hình thành phòng chuyên trách nghiệp vụ tài trợ xuất nhập khẩu.

-Quản lí theo dõi và hỗ trợ hoạt động của toàn hệ thống theo ngành hàng, khách hàng. Định hớng khách hàng, ngành hàng trọng tâm.

- Xây dựng hệ thống mẫu biểu báo cáo cho vay xuất nhập khẩu toàn hệ thống. - Phối hợp với các phòng thanh toán quốc tế, phòng kinh doanh ngoại tệ và phòng tín dụng 4 theo quyền hạn đợc phân cấp.

- Lên kế hoạch về hạn mức tín dụng cho xuất nhập khẩu hàng năm đối với toàn hệ thống và cho từng chi nhánh.

Một phần của tài liệu NH166 POT (Trang 61 -62 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×