0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (132 trang)

L5.1 Giới thiệu.

Một phần của tài liệu THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ BẰNG MÁY VI TÍNH, DÙNG CHUẨN RS485 (Trang 53 -54 )

C: Đảo bit cờ Carry Cú ảnh hưởng đến cờ Carry.

L5.1 Giới thiệu.

Bộ định thời của timer là một chuỗi cỏc Flip Flop được chia làm 2, nú nhận tớn hiệu vào là một xung vuụng clock, xung clock được đưa vào Flip Flop thứ nhất là xung clock của Flip Flop thứ hai mà nú cũng chia tần số clock này cho 2 và cứ tiếp

tục.

Vỡ mỗi tầng kế tiếp chia cho 2, nờn Timer tầng phải chỉ tần số clock ngừ vào cho 2" ngỏ ra của tầng cuối cựng là clock của Flip flop tràn timer hoặc cờ mà nú kiểm tra bởi phần mềm xung clock hoặc cỏc sự kiện quan trọng bởi vỡ Timer được khởi động. Vớ dụ timer 16 bit cú thể đếm đến từ FFFEFH sang 0000H.

Cỏc timer được ứng dụng thực tế cho cỏc hoạt động định hướng. 8951 cú 2 bộ Timer l6 bịt, mỗi Timer cú 4 mode hoạt động. Cỏc Timer dựng để đếm BIỜ, đếm cỏc sự kiện cần thiết và sự sinh ra tốc độ của tốc độ Baud bởi sự gắn liền port nối tiếp.

Mỗi sự định thời là một Timer 16 bit, do đú ttàng cuối cựng là tầng thứ 16 sẽ chia tần số clock vào cho 2! = 65.536.

Trong cỏc ứng dụng định thời, l Timer được lập trỡnh để tràn ở một khoảng thời gian đều đặn và được set cờ tràn Timer. Cờ được dựng để đồng bộ chương trỡnh để thực hiện một hoạt động như việc đưa tới 1 tầng cỏc ngừ vào hoặc gởi dữ liệu đếm ngừ ra. Cỏc ứng dụng khỏc cú sử dụng việc ghi giờ đều đều của Timer để đo thời gian đó trụi qua hai trạng thỏi (Vớ dụ đo độ xung ). Việc đếm một sự kiện đươc dựng để xỏc định số lần xuất hiện của sự kiện đú, tức thời gian trụi qua giữa cỏc sự kiện.

Cỏc timer của 8051 được truy xuất bởi việc dựng 6 thanh ghi chức năng đặc biệt như sau:

TCON Control 88H YES

TMOD Mode SĐ9H NO

TL0 Timer 0 low-byte SAH NO

TLI Timer 1 low-byte SBH NO

TH0 Timer 0 high-byte SCH NO

THỊ Timer 1 high-byte SDH NO

Chương V Giới thiệu về cỏc 1C được sử dụng (rong mạch

1.5.2 Thanh ghi Mode Timer TMOD (Timer Mode Regiter)

Thanh ghi Mode gồm hai nhúm 4 bit là: 4 bit thấp đặt mode hoạt động cho Tỡimer0 và 4 bớt cao đặt cho Mode hoạt động cho Timer 1. 8 bớt của thanh ghi TMOD được túm tắt như sau:

Một phần của tài liệu THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ BẰNG MÁY VI TÍNH, DÙNG CHUẨN RS485 (Trang 53 -54 )

×