0
Tải bản đầy đủ (.doc) (92 trang)

OFDMA nhảy tần

Một phần của tài liệu TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ WIMAX, CÁC ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỄU ĐẾN HỆ THỐNG (Trang 25 -26 )

- Trong ví dụ trước của OFDMA, mỗi người sử dụng đều có một sự sắp đặt cố định (fix set) cho sóng mang. Có thể dễ dàng cho phép nhảy các sóng mang phụ theo khe thời gian như được mô tả trong hình

- Việc cho phép nhảy với các mẫu nhảy khác nhau cho mỗi user làm biến đổi thực sự hệ thống OFDM trong hệ thống CDMA nhảy tần. Điều này có lợi là tính phân tập theo tần số tăng lên bởi vì mỗi user dùng toàn bộ băng thông có sẵn cũng như là có lợi về xuyên nhiễu trung bình, điều rất phổ biến đối với các biến thể của CDMA. Bằng cách sử dụng mã sửa lỗi hướng đi (Forward Error Correcting- FEC) trên các bước nhảy, hệ thống có thể sửa cho các sóng mang phụ khi bị fading sâu hay các sóng mang bị xuyên nhiễu bởi các user khác. Do đặc tính xuyên nhiễu và fading thay đổi với mỗi bước nhảy, hệ thống phụ thuộc vào năng lượng tín hiệu nhận được trung bình hơn là phụ thuộc vào user và năng lượng nhiễu trong trường hợp xấu nhất. a b c c b a b c b a c a

Bảng 2.8: Biểu đồ tần số thời gian với 3 người dùng nhảy tần a, b, c đều có 1 bước nhảy với 4 khe thời gian

- Ưu điểm cơ bản của hệ thống OFDMA nhảy tần hơn hẳn các hệ thống DS-CDMA và MC-CDMA là tương đối dễ dàng loại bỏ được xuyên nhiễu trong một tế bào bằng cách sử dụng các mẫu nhảy trực giao trong một tế bào.

- Một ví dụ của việc nhảy tần như vậy được mô tả trong hình 2.9 cho N sóng mang phụ, nó luôn luôn có thể tạo ra N mẫu nhảy trực giao.

t f

a f e d c b b a f e d c c b a f e d d c b a f e e d c b a f f e d c b a

Bảng 2.9: 6 mẫu nhảy tần trực giao với 6 tần số nhảy khác nhau

Một phần của tài liệu TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ WIMAX, CÁC ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỄU ĐẾN HỆ THỐNG (Trang 25 -26 )

×