0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (37 trang)

Svsprep sẽ xóa trắng SID của mây ra vă tự gân một SID mới sao cho môi mây trong mạng lă hoăn

Một phần của tài liệu QUẢN TRỊ MẠNG WINDOW SERVER 2003 GIỚI THIỆU VÀ CÀI ĐẶT (Trang 33 -37 )

một SID mới sao cho môi mây trong mạng lă hoăn

toăn độc lập với nhau, lợi ích công việc năy thực sự

không thđy rõ khi ta sử dụng mạng WORKGROUP

nhưng khi dJoin lín Domain thì lại khâc vì Windows chỉ nhận dạng câc user thông qua SID năy mă thôi.

chỉ nhận dạng câc user thông qua SID năy mă thôi.

ghost nhiều mây cđu hình khâc nhau

> Click chọn file setupmgr.exe đề kích hoạt Sysprep

chọn tiín Create new vă Next. Chọn SySprep setup vă chọn Next

setup vă chọn Next

In ¬5eLun *lananaqer

Hew ñúr Existingn nswer File

lă answer File tells 5 etin hat Ea iristall arrl carfltLire virus.

J afisuMEr HE Is ô sciIpt that Binviles arisuuerz tù thế qiuliestinris ñnr nnÌinriz ñreseriterl duinn Xiridaws Set. Frr erample, IÍ paulr arisuer le niavides ari arisuuer Ea the

“SElect a Hme znne'ˆ nrrrnpt, LaxôE nan kâiÍÍ nnt bế shnwr tă th erirl zé ruIng 5elap. Type nf 5etun

The tpne nÍ setun ai chínse deteirniries thịc riarne: arid farrnat nŸ thế resultirin

“` ieate re ariswuer liÌE

Ế” Modifu esisting

The. ansuwer file n1 create tMIÌÍ eItier he LĨrniatterid tât, 5tsprep Irf, nr ô .siIF FiE. hanse a tune nÍ setiip:

ETnwlse... |

f“ Llnatterder setun lă

Thế arsuuer le far Sen 1z cñmmnril callerl LInattsridLExt, hụt tai ô ED-hazsed sEtup, the arisuuer File nulst he ramerl xVinnt. sI,

EiitEr the nath arid FlE riame nŸ tị arisvuer HE:

F” 5usnien setun

SIWSTTER. IHÍ Is ari nhinriôal arisuuer le that can bế Liser Ea aLltnrnatE ô setLln minrle callsrl hlIri-5 etulp.

Ế” Hemnte lnstallatinn 5ervices [RI5]

Back N E Thiz tụpne nÝ setupn allnuwus the erid LzeT Ea set Lpn xvVIidatus Íram a Bernnte Íristallatinri * DêC EME 2 l Bi SEivEr. 5etun kÏariader cieatez a .sIf filE.


4 Back ị Hezt z | Ị Earncel

ghost nhiều mây cđu hình khâc nhau

> Câc bước còn lại tương tự tạo file Unattend. Nhưng

cuỗi cùng Windows sẽ tự tạo một file mang tín

SVSprep.inf tại thư mục đặt Sysprep mă ta tạo lúc nêy, đđy chính lă file Answer

nêy, đđy chính lă file Answer

ñrldlress ||] C:\5ysprep

Folrlers » “lcvtarea

mm ^ [ổ%eoor

(Cì LIniKey4.0 N

(] WINDOWS my

El Sẽ DATA (D:) " nfnrmat

i (nawerpiant) no

CÌ Z8tet kysuu08 e

(l Bai giang —15Etlpci

Gñ Bai hat 'Ĩ)setupmar

(Cï Chi ba DN đAsysprp

ghost nhiều mây cđu hình khâc nhau

> Sau đó bạn kích hoạt file sysprep.exe, chọn mục Shutdown mode lă Shut down vă click chọn F aC†Ory

Shutdown mode lă Shut down vă click chọn F aC†Ory

.. stem Prepnaratinon Ioaol 2.Ũ

Systlem Preparatinn [Ionl (Sysprep] nrenares aô cũmipLiters harrd dlisk: †ar dlelivery ta the erid Liser. Arirlitinrial nñptians are available †ram the

dlelivery ta the erid Liser. Arirlitinrial nñptians are available †ram the

cammarnd line.

In gkin WWinrdinwes Velễname ũr Mlini-Setuin and Factory

click Factory.

Ta rebnnt this camippuiter arid marnuially test the #uidit | installatinn, click Ôuidit (availahle œnly in Factary

installatinn, click Ôuidit (availahle œnly in Factary

murie)}.

Ta nrenare the cnmpLiter far the erid Liser, click He=seei | Heseal.

Heseal.

— Optians

[` Dan reset qrace periad for activatinn

[— Llse Mini-Setup

[_— Dan regenerate secuirity iderrtifiers

[ betzect nan-plun and plau harrdwyare

ShLtdnwvn mardle: | Shut down

mm

ghost nhiíu mây cđu hình khâc nhau


> Lúc năy Windows sẽ tiín hănh Shut down mây, vă

bạn tạo ngay file ghost cho Windows năy sau đó đem ghost sang câc mây khâc

đem ghost sang câc mây khâc

> Lúc đó tại câc mây khâc sau khi ghost hoăn tđt bạn khởi động văo Windows, lúc năy Windows sẽ tiín

khởi động văo Windows, lúc năy Windows sẽ tiín

hănh chạy Sysprep cho mây đó một câch tự động

bạn chỉ việc chờ cho nó tự khởi động lại lă đê hoăn

Một phần của tài liệu QUẢN TRỊ MẠNG WINDOW SERVER 2003 GIỚI THIỆU VÀ CÀI ĐẶT (Trang 33 -37 )

×