0
Tải bản đầy đủ (.doc) (66 trang)

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung

Một phần của tài liệu KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN (Trang 28 -30 )

- Hình thức trả lương theo sản phẩm: áp dụng cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm Đơn giá tiền lương sản phẩm do phòng hành chính của công ty xây dựng và quản lý.

2.3.4.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung

* Chi phí sản xuất chung là các chi phí cần thiết khác phục vụ cho quá trình sản xuất sản phẩm phát sinh ở các bộ phận, phân xưởng, bộ phận sản xuất.

Chi phí sản xuất chung của nhà máy bao gồm chi phí nhân viên phân xưởng, chi phí NVL, CCDC dùng tại các phân xưởng sản xuất, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí dịch vụ mua ngoài dùng cho phân xưởng và các chi phí bằng tiền khác.

* TK sử dụng: TK 627 “Chi phí sản xuất chung”

Tài khoản này được mở các tài khoản cấp 2 theo đúng nội dung của nó : TK 6271: Chi phí nhân viên phân xưởng

TK 6272: Chi phí vật liệu

TK 6273: Chi phí dụng cụ sản xuất TK 6274: Chi phí khấu hao tài sản cố định TK 6277: Chi phí dịch vụ mua ngoài TK 6278: Chi phí bằng tiền khác * Phương pháp kế toán

- Chi phí nhân viên phân xưởng

Ở các phân xưởng sản xuất hàng tháng công ty không những phải trả lương cho công nhân trực tiếp sản xuất mà còn phải trả lương cho nhân viên quản lý phân xưởng và hạch toán vào chi phí sản xuất chung để tính giá thành sản phẩm.

Căn cứ vào “Bảng phân bổ tiền lương và BHXH”, kê toán ghi: Nợ TK 6271: 33 775 018 đ

Có TK 334: 28 000 015 đ Có TK 338: 5 775 003 đ

- Chi phí vật liệu (TK 6272)

Trị giá hạch toán và trị giá thực tế của vật liệu xuất dùng cho sản xuất chung được thể hiện ở Bảng phân bổ số 2 - “Bảng phân bổ NVL, CCDC”. Sau đó sẽ được kế toán giá thành sử dụng để nhập số liệu vào sổ cái TK 627 (Phụ lục 19).

Căn cứ vào “Bảng phân bổ NVL, CCDC” (Phụ lục 13), kế toán định khoản vào sổ TK 627 như sau:

Nợ TK 6272: 187 012 339 đ

Có TK 152: 187 012 339 đ

- Chi phí dụng cụ sản xuất (TK 6273)

Để tập hợp công cụ, dùng cụ dùng chung cho phân xưởng kế toán sử dụng TK 6273 “Chi phí dụng cụ sản xuất”. Tài khoản này cũng được mở chi tiết cho từng phân xưởng để tiện theo dõi.

Cuối tháng kế toán vật tư tập hợp và phân loại các phiếu xuất kho công cụ, dụng cụ, nhập số liệu vào bảng kê nhập, xuất. Cũng qua quá trình luân chuyển tương tự hạch toán nguyên vật liệu xuất dùng, kế toán lập được Bảng phân bổ số 2 - “Bảng phân bổ NVL, CCDC” (Phụ lục 13). Kế toán giá thành sẽ nhập số liệu vào sổ cái TK 627.

Nợ TK 6273: 13 675 432 đ Có TK 153: 13 675 432 đ

- Chi phí khấu hao tài sản cố định (TK 6274)

Hiện nay, công ty đang trích khấu hao TSCĐ theo phương pháp tuyến tính. Kế toán TSCĐ căn cứ vào nguyên giá TSCĐ và thời gian sử dụng của chúng đã được qui định là 15 năm đối với máy móc, thiết bị và 50 năm đối với nhà xưởng, vật kiến trúc để trích khấu hao hàng tháng tính vào chi phí sản xuất cho các đối tượng sử dụng.

Mức khấu hao

= Nguyên giá TSCĐ

Thời gian sử dụng (năm)

MKH tháng = MKH năm

12 tháng

VD: Trong tháng 10/2009 phân xưởng lắp ráp có sử dụng một máy hàn điện, nguyên giá 150 000 000đ, thời gian sử dụng 10 năm.

Như vậy kế toán tính ra số khấu hao hàng tháng phải trích của máy hàn trên là: Mức khấu hao TSCĐ (máy hàn) = 150 000 000 : (10x12) = 1 250 000đ

Kế toán tài sản cố định lập Bảng phân bổ số 3 - “ Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ” (Phụ lục 20). Sau khi có số liệu trên bảng phân bổ số 3, kế toán giá thành căn cứ vào đó để chuyển số liệu vào bảng kê số 4 và sổ cái TK 627.

Nợ TK 6274: 36 638 292 đ Có TK 214: 36 638 292 đ

- Chi phí khác bằng tiền (TK6278)

Đây là những chi phí phát sinh phục vụ cho việc quản lý sản xuất ở các phân xưởng như chi phí về văn phòng phẩm, công tác phí, tiền điện, tiền điện thoại...

Cuối tháng kế toán căn cứ vào phiếu chi tiền mặt, kế toán ghi: Nợ TK 6278: 1 890 120 đ

Có TK 111: 1 890 120 đ

Một phần của tài liệu KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN (Trang 28 -30 )

×