0
Tải bản đầy đủ (.doc) (27 trang)

MISA-SME 7.5 được thiết kế theo mô hình Client-Server (khách chủ)

Một phần của tài liệu PHẦN MỀM KẾ TOÁN (Trang 25 -26 )

cho phép cơ sở đữ liệu kế toán được quản lý bởi một chương trình riêng gọi là Server và Chương trình dùng để khai thác dữ liệu gọi là Client. Khi Client có nhu cầu truy vấn, tính toán trên cơ sở dữ liệu thì Client sẽ gửi yêu cầu trên đến Server và Server thực hiện tính toán, truy vấn rồi trả kết quả cuối cùng về cho Client. Vì vậy, phần mềm cho phép nhiều người dùng vào cùng một thời điệm với cùng một cơ sở dữ liệu.

Đối với các giao dịch mua bán hàng, MISA-SME 7.5 cho phép quản lý chặt chẽ các khoản nợ, đồng thời phần mêm sẽ tự động bù trừ giữa các khoản phải thu của khách hàng với các khoản khách hàng đã trả; tính năng lập thông báo công nợ hay tính lãi nợ quá hạn và tự động viết và gửi thư thông báo cụ thể các khoản nợ gửi cho khách hàng qua fax, email...

Các tính năng mới trong phần mềm MISA SME 7.5

e© Hỗ trợ nhiều người dùng, chạy ồn định trên mạng. An toàn đữ liệu tốt với tính bảo mật cao, mật khẩu người dùng được mã hóa, phân quyền sử dụng đến từng chức năng, từng thao tác: Sửa, xoá, ghi sô...v.v. Nhật ký truy cập và các thao tác của người dùng. Đặt lịch sao lưu tự động

e Cho phép hạch toán nhiều đối tượng trên một chứng từ thu, chỉ trong phân hệ Quản lý quỹ, Tiền gửi ngân hàng

e© Cho phép giao dịch nhiều loại tiền và tự động xử lý chênh lệch tỷ giá.

e© Theo dõi chỉ tiết tình hình sử dụng TSCĐ theo từng tháng, từng năm.

e© Hỗ trợ 4 phương pháp tính giá xuất kho vật tư hàng hóa: Bình quân cuối kỳ; bình quân tức thời; giá đích danh; nhập trước xuất trước. e© Cho phép người dùng kiểm soát được số lượng tôn kho của vật tư

hàng hóa ngay tại giao diện nhập liệu các nghiệp vụ mua hàng, bán

Một phần của tài liệu PHẦN MỀM KẾ TOÁN (Trang 25 -26 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×