0
Tải bản đầy đủ (.doc) (46 trang)

PHIẾU CHI Số

Một phần của tài liệu HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN “ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THỦY SẢN ĐÀ NẴNG (Trang 35 -36 )

II. Tình hình thực tế công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần kỹ thuật thủy sản Đà Nẵng

PHIẾU CHI Số

Nga y 01/10/2003ì N ü : 141ơ

Có: 111

Họ va t n ng i nh ûnì ê ườ â : TR ng thị Kim Chiươ ịa chỉ Đ : Pho ng ta i chính - ha nh chính ì ì ì Lý do : tạm ïng ti n mua xăng d uư ề ầ S ti nố ề : 4.000.000 Bă ng ch î: ò ư Bốn triệu đồng y Ke m ì theo ... ch ïng ư t ừ g c ...ố

Thu tr ng đ n vịí ưở ơ Phụ trách k toán ế Ng i l ûp phi uườ â ế

(Ký, họ t n đóng d u)ê ấ (Ký, họ t n)ê (Ký, họ t n)ê

ã nh ûn đu s ti n (vi t bă ng ch î)

Đ â í ố ề ế ò ư Bốn triệu đồng y M ùu s C21-â ố H Ban ha nh theo ì Q s :Đ ố 999- n vị: Đơ SEATECCO ịa chỉ; 174 Đ Tr ng N î V ngư ư ươ a Nẵng Đ ì

phi u chỉ ghi ro th i gian l ûp phi u, ghi ro họ t n,ế í ờ â ế í ê địa chỉ ng i nh ûn ti n.ườ â ề

• ví dụ : m üt s nghi ûp vụ phát sinh trongô ố ê tháng 10/2003

- Phi u chi s 345/10 nga y 07/10/2003 D ng Văn ngế ố ì ươ Đô pho ng k toán thanh toán ti n ăn tr a l ïp t ûp hu n kì ế ề ư ơ â ấ ế toán, s ti n 853.000đ ố ề

- Phi u chi s 348/10 nga y 08/10/2003 thanh toán chiế ố ì phí đi học va ta i li ûu học t ûp cho nguy ùn ngọc hoa i, s pì ì ê â ê ì ố ti n 1.049.000đ ề

- Phi u chi s 410/10 nga y 12/10/2003 Trình Trung Tínế ố ì tạm ïng ti n mua thi t bị lă p đặc c đi ûn lạnh, s ti nư ề ế õ ơ ê ố ề 10.000.000đ

- Phi u chi s p 412/10 nga y 20/10/2003 thanh toánế ố ì ti n boa nylon đ ûng lịch tặng khách ha ng s ti n 100.000đề ư ì ố ề

M ùi phi u chi đ u đ üc đóng d u đã chi ti n. Phi uô ế ề ươ ấ ề ế chi có k m theo gi y đ nghị tạm ïng hoặc gi y v y ti n.ề ấ ề ư ấ â ề Ch ïng t na y la m căn c ï đ k toán l ûp phi u chi .ư ừ ì ì ư ể ế â ế

Một phần của tài liệu HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN “ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THỦY SẢN ĐÀ NẴNG (Trang 35 -36 )

×