0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (40 trang)

ai PHĨP VUỐT THEO CHIẾU XUÔNG

Một phần của tài liệu THUẬT THÔI MIÊN PHẦN 1 (Trang 34 -34 )

- Bạu thủ miền mặt đồngtừ gầa một giừ êngtử

ai PHĨP VUỐT THEO CHIẾU XUÔNG

lzi VƯỢT- AFAU

Khi lêm Ộgũ- lô8 giaỗi thật rhm hhir- đtr+ Re mhật

lim cha nhăa-Hặn tiắm nhiễm xđu người ng tr. Tâi ÍgỌ muốn đỉmh thức. lâ suốt nhật mưa nh lĂi rúấ lử,Ígc thấy im lầu mig% rùa đễngssư,

VĂ khắ lă ngũ lâ xuấi lỪ HẾn tỉ: mgợc như dầu sử-jgz tản Lxần trần lÍn sÌ mgực! Hai Ô shuữn tế, lƑ2 quan:ưnng!)., 'Trải ỳgi, zin đảnh thức lw vuếi Lử đâ rời chau như bắn lẻ-lực rê khẩp chđu-thấđu gă giam

hảs im-lợc & phiâ trắn.

HẠ đâng xĂ chan tuy y mhư lắc xuất dề lầm ng,

KCủ thâc khị uất gẦa tối đất pm phải hay khâm sưguiô

xÊ gia gấu nuống một tÍ lắc suất (đu ngan taỮ

cảnh 1s mình lSag-ur TÚ hầu {vs hưn lắc lăm gủ}. Pha xuất nhắ trai cả đặc -lênh lkm sp (đấu vh ngực;

diều-hha lsặ tua- đn sÊ lệ hú-hễn. ấu một buầi tập,

mội nhă th5-nuằn tình nghề vă có Írơagslăm hông bứu gi# qguảa dùag phếa nấy dê chủ đấng-Ex~ khẩnỀkhaôm xả rỉnh-tqin. Bất cử dê dắah thức dồng-d& bằng mặt Íy nhv, cũng nắn đảng pÌa thấm phếp tia địy đê đem

lại sự sqeản kắnh trang c+-UIR đằng-dừ,

Lúc lkm phểz suất gỗi-tỗw như nđổ trần, + ấy đồng lần hêi lữ ngược về những mụng-thấi đê trai

[ÂÊH BẢNH THỨU,, B} xe lúc luc xđa giấc mgủ lĂỷi-mi#ô, Chẳhg- hạn : # trưng thắ: thứ $, đêng:tử xẻ trở xvÊ rụng: thấn thứ ba (mâng du} rồi dựa tạag thắ: thử hai (bâi địngÌ, v. vo

Hlnh | xâ #ỞỞ Phần maiE lan Ộhiẫu mg mn gi

thi ký khử

Một phần của tài liệu THUẬT THÔI MIÊN PHẦN 1 (Trang 34 -34 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×