0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (32 trang)

thiết kế dữ liệu, cả màn hình hiển thị và báo biều.

Một phần của tài liệu CÀI ĐẶT PHẦN MỀM (Trang 30 -32 )

3.7.2.6. Các công cụ bảo frì

Các công cụ bảo trì có thê được phân lại theo các chức năng sau:

+ Thiêt kê ngược với các công cụ đặc trưng. + Các công cụ phân tích và câu trúc lại mã. + Các công cụ kiên tạo lại hệ thông trực tuyên.

Các công cụ thiết kế ngược: Các công cụ thiết kế ngược tiễn hành tạo lại các phân tích ban đầu trên cơ sở các chương trình đã tồn tại. Các công cụ nảy cũng có thể phân ra loại tĩnh và động.

Một công cụ thiết kế ngược dùng mã nguồn như đầu vào và phân tích lấy ra kiến trúc chương trình, cầu trúc điều khiến, luộng logic, cầu trúc dữ liệu, luỗng dữ liệu. Các công cụ thiết kế phụ thuộc (Dependency analysis tools) tiễn hành phần lớn các chức năng trên, ngoài ra nó còn xây dựng sơ đồ graphic biểu diễn sự phụ thuộc chỉ sự liên kết giữa các cấu trúc dữ liệu, khối chương trình, và các đặc tính khác của chương trình.

Các công cụ thiết kế ngược quan sát phần mềm khi nó chạy và sử dụng các thông tin nhận được để xây dựng mô hình dáng điệu của chương trình. Mặc dù chúng ít được dùng nhưng cần thiết cho việc bảo trì các chương trình thời gian thực hoặc được nhúng trong hệ thống khác.

Các công cụ thiết kế: Các công cụ thiết kế lại có thể chia làm hai nhóm: công cụ cấu trúc lại mã, công cụ thiết kế lại đữ liệu.

Các công cụ cầu trúc mã lại nhận mã nguồn phi cấu trúc như là đầu vào, tạo thiết kế ngược, sau đó cầu trúc lại mã mới. Mặc dù các công cụ như vậy có thể hữu ích, chúng chỉ tập trung trong việc thiết kế thủ tục của chương trình.

Các công cụ thiết kế lại dữ liệu làm việc tại cực kia của thiết kế. Các công cụ như vậy truy nhập định nghĩa dữ liệu hoặc cơ sở dữ liệu được mô tả trong ngôn ngữ lập trình hoặc ngôn ngữ mô tả cơ sở dữ liệu. Sau đó nó chuyển sang dạng biểu diễn øraphic có thể phân tích được bởi kỹ sư phần mềm.

Tương tác với các công cụ thiết kế lại, kỹ sư phần mềm có thể thay đối cấu trúc của cơ sở đữ liệu, chuẩn hoá đữ liệu, sau đó tự động sinh mã mới. Các công cụ có thể sử dụng hệ chuyên gia.

5.7.3. Một số công cụ được cung cấp tự động cho việc sinh mã

Các tiện ích CASE được xây dựng trên việc sinh mã hay các giao diện phục vụ cho sinh mã, cho phép trộn lân các mã khác nhau đê phù hợp với môi trường phát triên và ngôn ngữ sinh ra.

Một số CASE thông dụng hiện nay như:

Sản phẩm Kỹ thuật

ADW-Construction Workbench | Xây dựng các mã giả băng các modul, của Knowledgeware Inc., | nó dùng cho việc sinh mã cho MsDOS,

Atlanta, CA MVS

Cdevelopment Environment, | Sinh mã Cobol cho các Mainframe, OOSD/C++ của S/Cubed Inc. | A5/400, OS2. Sinh mã C cho MsDOS,

Stamford, CT OS/2

IEW của Texas

Dallas, TX

lnstrumenfs

Sinh mã Cobol gắn với SQL, sinh mã C Cho MVS, MsDOS, OS/2.

Giao diện cho Telon và sinh ra các mã khác.

Sản phẩm Kỹ thuật

NeXTStep 3.0 của NeXT|Môi trường cơ sở dữ liệu hướng đối

Computer tượng

Redwood City, CÁ

ObJectMaker của Mark V | Sinh mã C hay C++ cho MsDOS, VMS,

Svstems Unix, AIX

Software Throuph Pictures của

Intergrated Development Sinh mã C hay C++ cho Unix, AIX

Systems Architect của Popkin

Sofftware & System Inc. New

York,NY Sinh mã C cho MsDOS, OS/2

Teamwork,Ensemble của Cadre

Technologies Providence, RỈI. AIX Sinh mã €C hay C++ cho Unix, OS/2,

Visible Analyst Workbench của Visible Systems Corp. Newton,

MA.

Sinh mã C cho MsDOS

Những tiện ích trên cung câp một cách tự động bao gôm các tiện ích sinh mã, chương trình biên dịch lớn dần và môi trường tạo ra chương trình. Toàn bộ chúng chính là tiện ích Lower CASE hay Back-End CASE.

Một phần của tài liệu CÀI ĐẶT PHẦN MỀM (Trang 30 -32 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×