0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (31 trang)

Cuộc họp chỉ có chức năng duy nhất là cho các thành viên tham

Một phần của tài liệu ĐIỀU GÌ LÀM NÊN MỘT NHÀ ĐIỀU HÀNH HIỆU QUẢ? (Trang 27 -31 )

gia cảm thấy họ đang ở vị trí lãnh đạo. Các cuộc họp vào bữa

sáng và bữa tối của Cardinal Spellman là dạng hội họp này. Chẳng có cách nào đề làm những cuộc họp này trở nên hiệu quả.

Có những cái giá phải trả khi đã lên chức cao. Các nhà điều hành hiệu quả đến chừng mực họ có thể ngăn cản những cuộc hội họp này lấn vào một ngày làm việc. Ví dụ như trường hợp của

Spellman, tính trên tổng thê ông ta vẫn làm việc hiệu quả vì ông ta hạn chế những cuộc họp kiểu đó trong bữa sáng và bữa tối, và

giữ cho phân còn lại trong ngày làm việc khỏi những cuộc họp

kiêu đó.

Đề có được một cuộc họp hiệu quả đòi hỏi sự kỉ luật với bản

họp nào là thích hợp và theo đúng những gì đã vạch trước. Cũng

cần thiết không kém là việc chấm dứt cuộc họp ngay khi mục đích

cụ thể của nó đã được hoàn thành. Những nhà điều hành giỏi

không đưa mọi vẫn đề ra thảo luận. Họ tông kết và ngừng đề buổi

sau họp tiếp tục những vấn đề khác.

Thực thi theo đúng kế hoạch cũng quan trọng như bản thân cuộc

họp. Thiên tài trong việc thực thi nhiệm vụ đó là Alfred Sloan, một

nhà điều hành kinh doanh hiệu quả nhất tôi từng được biết.

Sloan, người đứng đầu General Motors từ những năm 20 cho

đến những năm 50, dành hầu hết sáu ngày làm việc trong một

tuân trong các cuộc họp - ba ngày một tuân cho những cuộc họp

hội đồng với những thành viên cố định, và ba ngày còn lại cho

những cuộc họp với các cá nhân các nhà điều hành GM hoặc với

một nhóm nhỏ các nhà điều hành.

Vào đầu mỗi buôi họp chính thức, Sloan thông báo mục đích của

hoặc hiễm khi nói trừ khi để làm rõ một điểm khó xử. Vào mỗi

buổi họp, ông ta tông kết lại, cám ơn những người tham gia, và

rời đi.

Sau đó, ông ta ngay lập tức viết một bản ghỉ nhớ ngắn gọn gửi

đến những người tham gia cuộc họp. Trong bản đó, ông ta tổng

kết buôồi thảo luận và những kết luận, và nói rõ bất kì một nhiệm

vụ nào được quyết định trong cuộc họp (bao gồm một quyết định

tổ chức một cuộc họp khác cũng về chủ đề đó hay để nghiên cứu

một chủ đề khác).


Sloan xác định hạn chót và các nhà điều hành chịu trách nhiệm

cho từng nhiệm vụ. Ông ta cũng gửi bản copy ghi nhờ đến mỗi

người có mặt trong cuộc họp. Thông qua những bản ghi nhớ này,

Sloan đã khiến bản thân ông trở thành nhà điều hành xuất sắc kì

cựu.

Các nhà điều hành hiệu quả biết rằng bất kì một cuộc họp nào

Suy nghĩ và phát biêu trên tư cách “chúng ta”

Quy tắc thực hành cuối cùng là: Đừng nghĩ hay nói trên vị thế

“tôi”. Hãy nói và nghĩ trên vị thế “chúng ta”. Các nhà điều hành

biết rằng họ có trách nhiệm trên hết trong việc hoặc chia sẻ hoặc

thế quyền cho người khác. Nhưng họ cũng có thâm quyền chỉ bởi họ có niêm tin của tổ chức.

Điều này có nghĩa là họ nghĩ đến nhu câu và các cơ hội của tổ

chức trước khi nghĩ đến nhu cầu và các cơ hội của chính bản thân mình. Nghe có vẻ đơn giản; nhưng thực thế nó không hề

đơn giản, nó cần phải được theo dõi một cách nghiêm ngặt.

Chúng ta mới chỉ xem xét sơ lược về tám quy tắc thực hành của

các lãnh đạo hiệu quả. Tôi sẽ nói đến một cách thực hành thêm

cuối cùng. Quy tắc cuối cùng này quan trọng đến nỗi mà tôi sẽ gọi nó là một quy luật: Là người lắng nghe đầu tiên, và nói sau

Những nhà điều hành hiệu quả khác nhau rất nhiều trong tính

cách, sở trường, sở đoản, các giá trị và niềm tin. Nhưng họ đều

có điêm chung là họ làm cái cân làm. Một vài người làm việc hiệu

quả ngay từ bé. Nhưng nhu cầu làm việc hiệu quả quá lớn để những tài năng thiên bẩm có thể đáp ứng. Sự hiệu quả cần kỉ

luật. Và cũng giống như mọi quy luật, sự hiệu quả có thể được

Một phần của tài liệu ĐIỀU GÌ LÀM NÊN MỘT NHÀ ĐIỀU HÀNH HIỆU QUẢ? (Trang 27 -31 )

×