0

bài giảng điện tử phép trừ trong phạm vi 9

slide bài giảng toán 1 phép trừ trong phạm vi 4

slide bài giảng toán 1 phép trừ trong phạm vi 4

Lớp 1

... :Phép trừ phạm vi Bài : Tính Toán : Thứ ba ngày tháng 11 năm 2012 Phép trừ phạm vi Bài 2: Tính Hãy nhận xét cách đặt tính ? Thứ ba ngày tháng 11 năm 2012 Toán : Phép trừ phạm vi Bài : Vi t phép ... Phép trừ phạm vi Hãy đọc thuộc bảng trừ phạm vi Toán : Thứ ba ngày tháng 11 năm 2012 Phép trừ phạm vi Dựa vào mô hình lập phép tính cộng ? 1+3=4 3+1= Toán : Thứ ba, ngày tháng 11 năm 2012 Phép trừ ... 2012 Phép trừ phạm Dựa vào vi 4–1= 4–1= 4–2= –– = 3= 4–3= phép tính cộng lập phép tính trừ ? Thứ ba ngày tháng 11 năm 2012 Toán : Phép trừ phạm vi Từ mô hình em lập phép tính cộng trừ ? 2+2=4 4–2=2...
 • 14
 • 687
 • 0
slide bài giảng toán 1 phép trừ trong phạm vi 3

slide bài giảng toán 1 phép trừ trong phạm vi 3

Lớp 1

... 1+2=3 3-2=1 Bài : Tính 1+2= 3–1= 1+1= 3–2= 3–2= 2–1= 3–1= 2–1= 3–1= Bài : Tính + = - = - = Bài : Tính 3-2= 1+1= 2- 1= 2-1=1 3-1= 3-1= Bài 2: Tính 3 Bài : Tính - 1 Bài 2: Tính 3 Bài : Vi t phép tính ... lại Củng cố Điểm đạt: {score} Điểm lớn bài: {max-score} Số lần trả lời con: {total-attempts} Tiếp tục Xem lại… Dặn dò Qua : -Các cần nắm phép trừ phạm vi -Vận dụng kiến thức vừa học để làm số ... 2: Tính 3 Bài : Tính - 1 Bài 2: Tính 3 Bài : Vi t phép tính thích hợp - = - = Nối phép tính cột với kết cột để phép tính thích hợp Cột A 3-1 Cột A B 1+2 B C 3-2 C C 2-1 D Đúng Kích chuột vào...
 • 23
 • 685
 • 0
Bài giảng Luyện tập phép trừ trong phạm vi 5

Bài giảng Luyện tập phép trừ trong phạm vi 5

Toán học

... KIỂM TRA BÀI CŨ: Tính: 5–2= 5–4= Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng: 5-… =2 A B C - Tính: - - - - - 2 Tính: 5–1–1=3 3–1–1= 5–1–2= 5–2–2=1 > < ? 5–3 = 5–3 …2 = … 5–1 > … 5–4 … Vi t phép tính ... > < ? 5–3 = 5–3 …2 = … 5–1 > … 5–4 … Vi t phép tính thích hợp: a) - = 3 + = 5 - = 2 + = Vi t phép tính thích hợp: b) - = 4 + = 5 - = 1 + = 5–1=4 5–2=4 5–2=3 5–4=1 5–3=2 5–4=2 ...
 • 11
 • 1,352
 • 0
GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ BIÊNphep trư trong pham vi 6

GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ BIÊNphep trư trong pham vi 6

Toán học

... Kiểm tra cũ: Phép cộng phạm vi Đọc bảng cộng Thứ ngày tháng 11 năm 2010 Toán Phép trừ phạm vi 6–1=5 6–5=1 6–2=4 6–4=2 6–3=3 6–3=3 Thứ ngày tháng 11 năm 2010 Toán Phép trừ phạm vi Tính: 3 ... Toán Phép trừ phạm vi Viết phép tính thích hợp: a) b) – = – = Thứ ngày tháng 11 năm 2010 Toán Phép trừ phạm vi Trò chơi: Tiếp sức -3 +2 4 -1 -2 +1 +3 -4 -3 Thứ ngày tháng 11 năm 2010 Toán Phép ... 6 Thứ ngày tháng 11 năm 2010 Toán Phép trừ phạm vi Tính: + = 4+2=6 3+3=6 6–5= 6–2= 6–3=3 6–1= 6–4= 6–6= Thứ ngày tháng 11 năm 2010 Toán Phép trừ phạm vi Tính: 6–4–2= 6–2–1=3 6–3–3= 6–2–4=...
 • 10
 • 763
 • 8
bài giảng toán lớp 1phép trừ trong phạm vi 7

bài giảng toán lớp 1phép trừ trong phạm vi 7

Tiểu học

... Môn: Toán Bài: 7–3=4 7–4=3 Thứ ngày 17 tháng 11 năm 2010 Môn: Toán Bài: Phép trừ phạm vi 7–1=6 7-6 =1 -2=5 7–5= -3=4 7–4=3 Thứ ngày 17 tháng 11 năm 2010 Môn: Toán Bài: Phép trừ phạm vi * Thực ... hành : Bài 1: Tính - - - - - - 7 Bài 2: Tính 7–6= 7–3= 7–4= 7–7= 7–0= 7–2= Thứ ngày 17 tháng 11 năm 2010 Môn: Toán Bài: Phép trừ phạm vi Bài 3: Tính 7–3–2= 7–6–1= 7–5–1= 7–2–3= Bài 4: Vi t phép ... Môn: Toán Bài: Kiểm tra cũ: 3+4= 4+3= Vi t phép tính thích hợp: 2+5= 5+2= 6+1=7 Thứ ngày 17 tháng 11 năm 2010 Môn: Toán Bài: 7–1=6 7–6=1 6+1=7 Thứ ngày 17 tháng 11 năm 2010 Môn: Toán Bài: 7–2=5...
 • 10
 • 1,481
 • 0
Bài giảng phep tru trong pham vi 7

Bài giảng phep tru trong pham vi 7

Tiểu học

... DUNG    KIỂM TRA BÀIBÀI MỚI CỦNG CỐ – DẶN DÒ LUYỆN TẬP Đúng giơ Đ, sai giơ S 7=6+1 Đ 3+4>7 S 1+5+1=7 Đ 4+2=7 S Thứ ngày 28 tháng 11 năm 2007 Tốn PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 7 - = - = 7–2=5 ... 2007 Tốn PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 7 - = - = 7–2=5 + = 7–5=2 - = - = Bảng trừ phạm vi 7 7 – – – – = = = = – = – = Bảng trừ phạm vi 7 – = – = – = – = – = – = Tổ Tổ Tổ 7–1=… 7–5=… 7–3=… 7–6=… 7–2=… 7–4=… ... 5 = = - = = Cảm ơn bạn! Tổng kết- Dặn dò - Nhận xét tiết - Làm tập lại VBT - Ơn lại phép trừ, phép cộng phạm vi để tiết sau học : Luyện tập ...
 • 27
 • 413
 • 0
bài giảng toán lớp 1 phép trừ trong phạm vi 4

bài giảng toán lớp 1 phép trừ trong phạm vi 4

Tiểu học

... 3–2= Thứ hai, ngày 21 tháng 10 năm 2013 Toán Phép trừ phạm vi Tính: 4 4 2 1 1 Thứ hai, ng ày 21 tháng 10 năm 2013 To án Phé p trừ tro ng p hạm v i Bài : Vi t p p tính thíc h hợ p - = - = * Trò chơi: ... 10 năm 2013 To án Phé p trừ tro ng p hạm v i Thứ hai, ng ày 21 tháng 10 năm 2013 To án Phé p trừ tro ng p hạm v i Thứ hai, ngày 21 tháng 10 năm 2013 Toán Phép trừ phạm vi Tính: 4-1= 4-2=2 3+1= ... 10 năm 2013 To án Phé p trừ tro ng p hạm v i Thứ hai, ngày 21 tháng 10 năm 2013 Toán Phép trừ phạm vi 4–1=3 4–2=2 4–3=1 Thứ , ng ày 26 tháng 10 năm 2011 To án Phé p trừ tro ng p hạm v i 4 -...
 • 12
 • 3,967
 • 3
bài giảng phép trừ trong phạm vi 3

bài giảng phép trừ trong phạm vi 3

Tiểu học

... Phép trừ phạm vi Phép trừ Thứ sáu, ngày 17tháng 10 năm 2013 Toán phạm vi Phép trừ phạm vi Phép Phép trừ phạm vi trừ phạm vi Phép trừ phạm vi Phép trừ phạm vi Phép trừ phạm vi Phép trừ phạm vi ... vi Phép trừ phạm vi Phép trừ phạm vi Phép trừ phạm vi = Phép trừ phạm vi Phép trừ Hai trừ một phạm vi Phép trừ phạm vi Phép trừ phạm vi Phép trừ phạm vi Phép trừ phạm vi Phép trừ Thứ sáu, ngày ... Toán Phép trừ phạm vi 31=2 Ba trừ hai Thứ sáu, ngày 17 tháng 10 năm 2013 Toán Phép trừ phạm vi 32=1 Ba trừ hai Thứ sáu ngày 17 tháng 10 năm 2013 Toán Phép trừ phạm vi = 1= Hai trừ một Ba trừ hai...
 • 12
 • 523
 • 0
Bài giảng toán lớp 1 phép trừ trong phạm vi 10 đõ thị đoài

Bài giảng toán lớp 1 phép trừ trong phạm vi 10 đõ thị đoài

Tiểu học

... 3+4 10 - Thứ năm, ngày tháng 12 năm 2013 Toán PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10 Sai Sai 10+- ==10 10 - … = … Sai Dặn dò   Học thuộc bảng phép trừ phạm vi 10 Làm tập lại sách giáo khoa làm tập Chúc ... năm 2013 Toán PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – = = = = = = = = = 10 - = 10 - = 10 - = 10 - = 10 - = 10 - = 10 - = 10 - = 10 - = 10 - = Bài tập Bài 1: a, 10 ... Thứ năm, ngày tháng 12 năm 2013 Toán Bài :Phép trừ phạm vi 10 KiỂM TRA BÀI CŨ Tổ 1: + 10 Tổ 2: + 10 Tổ 3: + 10 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 –...
 • 19
 • 1,837
 • 0
Bài giảng toán lớp 1 phép trừ trong phạm vi 5

Bài giảng toán lớp 1 phép trừ trong phạm vi 5

Tiểu học

... MỤC TIÊU Thuộc bảng trừ biết làm tính trừ phạm vi  Biết mối quan hệ phép cộng phép trừ Thái độ: Giáo dục học sinh tích cực tham gia hoạt dộng Thứ ... Toán Phé p trừ tro ng p hạm v i Bài : Tính Trò chơi: Ai nhanh Thứ sáu, ngày 28 tháng 10 năm 2011 Bài 3: Tính Toán Phé p trừ tro ng p hạm v i Thứ sáu, ngày 28 tháng 10 năm 2011 Toán Phé p trừ tro ... năm 2011 Toán Phé p trừ tro ng p hạm v i Thứ sáu, ngày 28 tháng 10 năm 2011 Toán Phé p trừ tro ng p hạm v i Thứ sáu, ngày 28 tháng 10 năm 2011 Toán Phé p trừ tro ng p hạm v i Bài : Tính 2–1= 3–1=...
 • 16
 • 3,232
 • 0
Giáo án điện tử tiểu học: Phép trừ trong phạm vi 100 pptx

Giáo án điện tử tiểu học: Phép trừ trong phạm vi 100 pptx

Mầm non - Tiểu học

... phm vi 100 000 85674 - 583 29 = ? - 674 29 27 34 * khụng tr c 9, ly 14 tr bng 5, vit nh * thờm bng ; tr bng 4,vit * tr bng 3, vit * khụng tr c 8, ly 15 tr bng 7, vit nh * thờm bng 6; tr bng 2, vit ... bng 7, vit nh * thờm bng 6; tr bng 2, vit 85674 - 583 29 = 27345 Th ba ngy thỏng nm 2011 Toỏn Tit 147: Phộp tr cỏc s phm vi 100 000 Luyn Bi - Tớnh: 92 896 65748 27148 - 73581 360 29 37552 - 593 72 ... 812 91 890 37273 Th ba ngy thỏng nm 2011 Toỏn Tit 147: Phộp tr cỏc s phm vi 100 000 85674 - 583 29 = ? 85 674 32 27 * khụng tr c 9, ly 14 tr bng 5, vit nh * thờm bng ; tr bng 4,vit * tr bng 3, vit...
 • 10
 • 685
 • 0
Giáo án điện tử tiểu học: Phép trừ trong phạm vi 8 potx

Giáo án điện tử tiểu học: Phép trừ trong phạm vi 8 potx

Mầm non - Tiểu học

... tháng 11 năm 2010 Toán: Phép trừ phạm vi 8 - = Thứ ngày 24 tháng 11 năm 2010 Toán: Phép trừ phạm vi 7+1 =8 8–1=7 8–7= Thứ ngày 24 tháng 11 năm 2010 Toán: Phép trừ phạm vi 8-2=6 8-6=2 8-3=5 ... ngày 24 tháng 11 năm 2010 Toán: Phép trừ phạm vi 8 - =? ? - =? - =? - ? =? - =? ? - =? - =? Thứ ngày 24 tháng 11 năm 2010 Toán: Phép trừ phạm vi Thực hành: Bài 1: Tính 8 8 8 7 … … … … ... Thực hành: Bài 1: Tính 8 8 8 7 … … … … … … Thứ ngày 24 tháng 11 năm 2010 Toán: Phép trừ phạm vi Bài 2:Tính 8-1-3= -3=4 8-2-2= 8-4-3 = 8-1-4= ...
 • 8
 • 838
 • 6
bài giảng toán 1 chương 2 bài 2 phép trừ trong phạm vi 3

bài giảng toán 1 chương 2 bài 2 phép trừ trong phạm vi 3

Toán học

... 2 bớt 1 = - 33 - bớt = 33bớt-2 = 2 - = - = - = Mối quan hệ phép cộng phép trừ + = 3 - = 2 + = 3 - = Điền số thích hợp vào ô trống 1+2= Câu trả lờilời nàylà: Đáp án: ... khác xác chuyển Sai: Sai: Đáp án: Đáp án: Xóa: Xóa: Bài 1+2=3 3–2=1 3–1=2 Tính: 3–1=2 3–2=1 2–1=1 1+1=2 2–1=1 3–1=2 2–1=1 3–1=2 3–2=1 Bài 2 -1 Vi t số thích hợp vào chỗ chấm: - 1 - 3 - - - HỌC ... - - - HỌC LIỆU THAM KHẢO • Các tài liệu tham khảo: - Sách giáo khoa Toán lớp - Sách giáo vi n Toán lớp BÀI HỌC KẾT THÚC ...
 • 11
 • 503
 • 0
bài giảng toán 1 chương 2 bài 4 phép trừ trong phạm vi 4

bài giảng toán 1 chương 2 bài 4 phép trừ trong phạm vi 4

Toán học

... PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 4–2=2 4–3=1 1.Tính: 4–1= 3–1= 2–1= 4–2= 3–2= 4–3= Toán: 2.Tính: - 2 PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI - - 3 - - - = 1 3 .Vi t phép tính thích hợp: 3 - Toán: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 4–1= ... Bài cũ: Tổ Tổ 3–1=2 1+2=3 -1 Tổ 3 -2 Tổ 3–2 =1 -1 2–1 =1 +1 Toán: 4–1=3 PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 4–2=2 4–3=1 Toán: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 4 3+1=4 1+3=4 4–1=3 4–3=1 2 2+2=4 4–2=2 Toán: 4–1=3 PHÉP...
 • 8
 • 447
 • 0
bài giảng toán 1 chương 2 bài 6 phép trừ trong phạm vi 5

bài giảng toán 1 chương 2 bài 6 phép trừ trong phạm vi 5

Toán học

... Thực hành Bài 1: Tính 2–1= 3–1= 4–1= 3–2= 4–2= 5–2= 5–3= 5–4= 5–1= Đúng Bài 2: Tính 1+4= 4+1= 5–1= 2+3= 3+2= 5–2= 5–3= 5–4= 4+1= Đúng Bài 3: Tính – 5 – – – 4 – 2 – Đúng Bài 4: Vi t phép tính ... 4 – 2 – Đúng Bài 4: Vi t phép tính thích hợp – = Dặn dò • Về nhà học thuộc bảng trừ phạm vi • Làm tập 4(b) Bài giảng kết thúc ...
 • 14
 • 460
 • 0
bài giảng toán 1 chương 2 bài 8 phép trừ trong phạm vi 6

bài giảng toán 1 chương 2 bài 8 phép trừ trong phạm vi 6

Toán học

... 6–4= 3+3= 6–3= 6–6= Vi t phÐp tÝnh thÝch hîp : a, - = Vi t phép tính thích hợp b, - = PHIẾU BÀI TẬP Tính 6–2–1= •6–4–2= 6–1–2= •6–2–4= Tính – – = 6–6 = • Tính • – – =0 • PHIẾU BÀI TẬP Tính • – – ... 6-5=1 3 Tính 6 6 6 •6 •6 •6 •6 •6 - = = = = = • • • • • 6 6 - = = = = = 1 3 Tính 6 6 6 Kết thúc giảng ...
 • 26
 • 901
 • 0
bài giảng toán 1 chương 2 bài 10 phép trừ trong phạm vi 7

bài giảng toán 1 chương 2 bài 10 phép trừ trong phạm vi 7

Toán học

... = Toán - = Toán - = - = Toán - = Toán - = Toán - = - = Toán Bảng trừ phạm vi 7–1=6 7–6=1 7–2=5 7–5=2 7–3=4 7–4=3 Bảng trừ phạm vi 7–1=6 7- 2=5 7–3=4 7–4=3 7–5=2 7–6=1 Toán Tính: - - - - - - 7 ... Tính: 7–3–2=2 7–6-1=0 7–4–2=1 7–5- 1=1 7–2–3=2 7–4–3=0 Toán Vieát pheùp tính thích hôïp: a) b) Toán Vieát pheùp tính thích hôïp: a) Toán Vieát pheùp tính thích hôïp: a) - = - = b) - = - = Toán 7–5–1=1...
 • 24
 • 514
 • 1
bài giảng toán 1 chương 2 bài 12 phép trừ trong phạm vi 8

bài giảng toán 1 chương 2 bài 12 phép trừ trong phạm vi 8

Toán học

... Toán Phép trừ phạm vi 8 -1 = 8-7=1 8-2=6 8-6=2 8-3=5 8-5=3 8-4=4 8-4=4 Toán Phép trừ phạm vi 8-7= -1 = 8-2= 8-6= 8-3= 8-5= 8-4= 8-4= Toán Phép trừ phạm vi Toán Phép trừ phạm vi Bài 1.Tính: ... Toán Phép trừ phạm vi Bài Tính : 7+1= 6+2= 8-1= 8-7= 8-2= 8-6= 5+3= 8-3 = 4+4= 8-4 = 8-5 = 8-8 = Toán Phép trừ phạm vi Bài Tính : 8-3= 8-1-2= 8-2-1= 8-8= 8-0= 8+0= Toán Phép trừ phạm vi Bai Vi t ... 8-1-2= 8-2-1= 8-8= 8-0= 8+0= Toán Phép trừ phạm vi Bai Vi t phộp tớnh thớch hợp : - = Toán Phép trừ phạm vi Bài Vi t phộp tớnh thớch hợp : - = ...
 • 10
 • 432
 • 0
bài giảng toán 1 chương 2 bài 14 phép trừ trong phạm vi 9

bài giảng toán 1 chương 2 bài 14 phép trừ trong phạm vi 9

Toán học

... + = Phép trừ phạm vi 9 1= 9 8= Phép trừ phạm vi 9 1= 9 8= 9 2= 9 7= Phép trừ phạm vi 9 1= 9 8= 9 2= 9 7= 9 3= 9 6= Phép trừ phạm vi 9 1= 9 8= 9 2= 9 7= 9 3= 9 6= 9 4= 9 5= Phép trừ phạm vi 9 1 ... 9 1=… 9 2=… 9 8=… 9 7=… -9 - - 9 -9 9 6+3=… 9 3=… 9 6=… Phép trừ phạm vi Luyện tập: Bài Tính: -9 Bài Tính : + = 9 1=8 9 8=1 Bài Số ? -9 -9 -9 57 + = 9 2=7 9 7=2 -9 -9 - - 9 5+4 =9 9–4=5 9 5=4 -9 3 ... = 9 8 = 9 2 = 9 7 =2 9 3 =6 9 6 =3 9 5 =4 9 4 =5 Phép trừ phạm vi Luyện tập: Bài Tính: … … … … … … … … 99Phép trừ phạm vi Luyện tập: Bài Tính: - -9 -9 Bài Tính : -9 -9 9 8+1=… 7+2=… 9 1=…...
 • 18
 • 821
 • 0
bài giảng toán 1 chương 2 bài 16 phép trừ trong phạm vi 10

bài giảng toán 1 chương 2 bài 16 phép trừ trong phạm vi 10

Toán học

... KIỂM TRA BÀI CŨ 10 + = ……… 2+ = ……… 10 10 3+ = ……… 10 + = ……… 10 8+ = ……… 10 + = ……… + = 10 ……… + = 10 ……… PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 ... Bài : Tính b + =…10 + =…10 10 –1 =… 10 9= … +2 +8 10 - 10 - =… 10 =…10 =… =… + =…10 10 – =… 10 – =…10 10- 10 =… Bài : Số ? 10 6 10 3/ Chọn dấu < > = ,< 3+4 = 10 < 10 10 – 10 > 6+4 > = 4 9- 3 Vi t ... =…10 10- 10 =… Bài : Số ? 10 6 10 3/ Chọn dấu < > = ,< 3+4 = 10 < 10 10 – 10 > 6+4 > = 4 9- 3 Vi t phép tính thích hợp : 10 - = 10 - = Củng cố, dặn dò: 10 - = 10- = - = - = - = 10 10- = 10 - = 10-...
 • 20
 • 742
 • 0

Xem thêm