0

đề thi đại học môn tiếng anh năm 2015

đề thi đại học môn tiếng anh năm 2004 khối d

đề thi đại học môn tiếng anh năm 2004 khối d

Ngoại ngữ

... những câu hoàn chỉnh. Anh/ Chị có thể dùng thêm từ/cụm từ và thực hiện những biến đổi cần thi t nhưng không bỏ bất kỳ từ nào đã cho. 56. Jack London / life and writings / think / by many / represent ... of work for a few days. 51. 52. If you move quiet, you can see small wild animals in this area. 52. 53. Thirty hours a week are a heavy work schedule. 53. 54. You mustn’t leave so soon. The ... / if / we / do / nothing / preserve them // 60. ________________________________________________________________________________________________________________ Cán bộ coi thi không giải thích...
 • 2
 • 899
 • 8
đề thi đại học môn tiếng anh năm 2002 khối d

đề thi đại học môn tiếng anh năm 2002 khối d

Ngoại ngữ

... dục và đào tạo kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2002 đề chính thức Bài thi môn: tiếng anh Thời gian làm bài: 180 phútHọ và tên thí sinh: Nam/ Nữ: .Ngày tháng năm sinh: / / Dân tộc: ... vùc dù thi (KV): Đối tợng dự thi: .Phòng thi số: Số báo danh: .Số phách: Bài thi gồm 02 trang - Thí sinh phải viết các câu trả lời vào đúng chỗ quy định theo hớng dẫn -Thí sính chỉ thi cao ... ____________34. ____________35. ____________Chữ ký của cán bộ coi thi 1:Cán bộ chấm thi 1 ký: Cán bộ chấm thi 2 ký:Chữ ký của cán bộ coi thi 2: ...
 • 2
 • 789
 • 2
đề thi đại học môn tiếng anh năm 2006 khối d

đề thi đại học môn tiếng anh năm 2006 khối d

Ngoại ngữ

... employment. HẾT 1/4 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2006 Môn thi: TIẾNG ANH, khối D Thời gian làm bài: 90 phút ... you are self-confident. All this affects the way you feel about someone. Also, a stranger may remind you of a meeting with someone. This may be because of something as simple as the fact that ... Sometimes you know things about people the first time you see them, for example, that you want to be friends with them or that you don't trust them. But perhaps this kind of intuition...
 • 4
 • 1,039
 • 5
5 đề thi trắc nghiệm  ôn thi đại học môn tiếng anh năm 2010

5 đề thi trắc nghiệm ôn thi đại học môn tiếng anh năm 2010

Cao đẳng - Đại học

... everything comfortable D. many things seem to be comfortable because they are made in town. Bộ 5 ðề thi trắc nghiệm - Ôn thi ðH Môn Tiếng Anh 2010 http://ebook.here.vn - Thư viện ðề thi, ... prevention is better than cure Bộ 5 ðề thi trắc nghiệm - Ôn thi ðH Môn Tiếng Anh 2010 http://ebook.here.vn - Thư viện ðề thi, Tài liệu học tập trực tuyến 24. A. think B. recognize C. realize D. learn ... 80. A Bộ 5 ðề thi trắc nghiệm - Ôn thi ðH Môn Tiếng Anh 2010 http://ebook.here.vn - Thư viện ðề thi, Tài liệu học tập trực tuyến 46. What does this passage mainly discuss? ...
 • 30
 • 1,064
 • 4
Tài liệu 5 đề thi trắc nghiệm - Ôn thi đại học môn tiếng Anh năm 2010 docx

Tài liệu 5 đề thi trắc nghiệm - Ôn thi đại học môn tiếng Anh năm 2010 docx

Cao đẳng - Đại học

... everything comfortable D. many things seem to be comfortable because they are made in town. Bộ 5 ðề thi trắc nghiệm - Ôn thi ðH Môn Tiếng Anh 2010 http://ebook.here.vn - Thư viện ðề thi, ... condition caused by fried foods Bộ 5 ðề thi trắc nghiệm - Ôn thi ðH Môn Tiếng Anh 2010 http://ebook.here.vn - Thư viện ðề thi, Tài liệu học tập trực tuyến 24. A. think B. recognize C. realize D. learn ... ðề thi trắc nghiệm - Ôn thi ðH Môn Tiếng Anh 2010 http://ebook.here.vn - Thư viện ðề thi, Tài liệu học tập trực tuyến A. My opinion was fair about the football match. B. In my opinion, I think...
 • 30
 • 983
 • 7
Đề ôn thi đại học môn Tiếng Anh năm 2013-Đề 1 pot

Đề ôn thi đại học môn Tiếng Anh năm 2013-Đề 1 pot

Cao đẳng - Đại học

... breakthrough C. an outburst D. an outbreakQuestion 20: A: This grammar test is the hardest one we’ve ever had this semester! B: …………………but I think it’s quite easy. A. I couldn’t agree more.C. You’re ... general theory of diversity would have to predict not only this difference between temperate and tropical zones, but also patterns within each region, and how these patterns vary among different ... spends more money on games each year than on going to the cinema or renting videos. But is this…… 31……a bad thing? For years, newspaper reports have been ………32… that children who spend too much...
 • 7
 • 805
 • 20
Đề ôn thi đại học môn Tiếng Anh năm 2013-Đề 2 potx

Đề ôn thi đại học môn Tiếng Anh năm 2013-Đề 2 potx

Cao đẳng - Đại học

... can't even see nothing on the broad without any glasses.B. I can hardly see anything on the broad without any glasses.C. Without any glasses, I can't almost see nothing on the broad.D. ... have been working23. Going on this diet has realy ________ me good. I've lost weight and I feel fantanstic!A. made B. taken C. done D. had Trang 1/4 - Mã đề thi 341 5 cult make use of the ... on the broad.D. Without any glasses, nothing on the broad can be seen by myself.32. when / read / note / already / leave / Europe?A. When will you read this note before I'll leave for Europe?B....
 • 5
 • 897
 • 16
Đề ôn thi đại học môn Tiếng Anh năm 2013-Đề 3 potx

Đề ôn thi đại học môn Tiếng Anh năm 2013-Đề 3 potx

Cao đẳng - Đại học

... plants.C. It is supported by the forest D. Birds and animals bring new seeds. Trang 5/6 - Mã đề thi 422 PART VII: Read the text below and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to ... the idea would be (79) _____ in the other language. This is hard to do because every language has its own way of (80) _____ and saying this.Question 66: A. advantages B. progress C. steps ... translated D. expressedQuestion 80: A. working B. making C. doing D. creating HẾT Trang 6/6 - Mã đề thi 422 EXTRA 03PART I: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to find the word with...
 • 6
 • 748
 • 22
Đề ôn thi đại học môn Tiếng Anh năm 2013-Đề 4 ppt

Đề ôn thi đại học môn Tiếng Anh năm 2013-Đề 4 ppt

Cao đẳng - Đại học

... your marriage. We knew nothing about it. We could have sent you congratulations. A. can have B. should have C. must have D. had betterCâu 57: the best of my knowledge, this system canno work ... betterCâu 57: the best of my knowledge, this system canno work automatically. A. For B. To C. Within D. InCâu 58: is Maria's future husband like? - He is generous and elegant. A. Which ... there were not B. it hadn't been for C. it had not had D. it hadn't beenCâu 65: The thief didn't admit the money. A. to steal B. being stolen C. stealing D. to be stolenCâu...
 • 7
 • 743
 • 5

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25