0

De thi hoc ki 2

4 2 0
  • De thi hoc ki 2

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 05:17

Câu 8: 0.5 điểm Bác làm việc cào tuyết trong một trường học để có tiền sinh sống.. Bác là vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân.[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi hoc ki 2

Hình ảnh liên quan

- Biết nêu nhận xét đơn giản một sô hình ảnh, nhân vật hoặc chi tiết trong bài đọc; liên hệ được  với bản thân, thực tiễn bài học.nhân vật hoặc chi tiết trong bài đọc; liên hệ được  - De thi hoc ki 2

i.

ết nêu nhận xét đơn giản một sô hình ảnh, nhân vật hoặc chi tiết trong bài đọc; liên hệ được với bản thân, thực tiễn bài học.nhân vật hoặc chi tiết trong bài đọc; liên hệ được Xem tại trang 4 của tài liệu.
MA TRẬN KIẾN THỨC - De thi hoc ki 2
MA TRẬN KIẾN THỨC Xem tại trang 4 của tài liệu.