0

GAMES IN ENGLISH CLASSES

70 6 0
  • GAMES IN ENGLISH CLASSES

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 02:17

Making Words from Letters in a Long Word Level: Medium to Difficult This game is a good activity for learning new words and for reviving some word knowledge and for giving a teacher time[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: GAMES IN ENGLISH CLASSES