0

Bai 13 Cong co hoc

9 4 0
  • Bai 13 Cong co hoc

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 23:10

Yêu cầu cá nhân hs lấy ví dụ khác về không có công cơ học thực hiện đối với một vật mặc dù có lực tác dụng lên vật đó?. Hs lấy ví dụ.[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 13 Cong co hoc