0

Kiem tra 15

3 7 0
  • Kiem tra 15

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 22:43

Với những câu phát biểu ở thì hiện tại hoàn thành, ta phải mượn trợ từ “have” hoặc “has”.. Với những câu phát biểu là thì quá khứ hoàn thành, ta phải mượn trợ từ “had”.[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiem tra 15