0

Bai tap ToanTV 3 trong thoi gian nghi dich covis 19Truong Tieu hoc Hong An

14 2 0
  • Bai tap ToanTV 3 trong thoi gian nghi dich covis 19Truong Tieu hoc Hong An

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 22:41

+ Giải bài toán có lời văn: - Biết giải và trình bày bài giải các bài toán giải bằng một phép tính, áp dụng trực tiếp phép nhân, phép chia; gấp một số lên nhiều lần, giảm đi một số lần, [r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai tap ToanTV 3 trong thoi gian nghi dich covis 19Truong Tieu hoc Hong An