0

Kiem tra toan lop 2 tuan 3

2 1 0
  • Kiem tra toan lop 2 tuan 3

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 21:12

Tổng của hai số là 35, nếu giữ nguyên số hạng thứ hai và tăng số hạng thứ nhất 4 đơn vị thì tổng mới là : A.. Hiệu của hai số là 0.[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiem tra toan lop 2 tuan 3