0

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI kì i LỊCH sử địa lí 6

11 8 0
  • ĐỀ KIỂM TRA CUỐI kì i LỊCH sử  địa lí 6

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 20:41

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2021-2022 MƠN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ6 Cấp độ Nhận biêt Nội dung TNKQ Số câu Số điểm Tỉ lệ % Nguồn gốc loài người Xã hội cổ đại Số câu Số điểm Tỉ lệ % Cấu tạo TNKQ TL Vận dụng Vận dụng cấp Vận dụng cấp độ thấp độ cao TN TNK TL TL KQ Q Nắm thời gian lịch sử 0,75 7,5% Hiểu nội dung bản, kiện liên quan đến nguồn gốc loài người 0,75 7,5% Thời gian lịch sử Số câu Số điểm Tỉ lệ % Sự chuyển biến phân hoá xã hội nguyên thuỷ Số câu Số điểm Tỉ lệ % TL Thông hiểu Cộng 0,75 7,5% 0,75 7,5% Biết chuyển biến phân hoá xã hội nguyên thuỷ 0,75 7,5% Biết nội dung bản, kiện liên quan đến xã hội thời cổ đại 0,75 7,5% Thành tựu văn hố thời cổ đại cịn sử dụng bảo tồn ngày 2,0 20% 0,75 7,5% Phân biệt 2,75 27,5% đặc điểm dang địa hình Thấy giống khác dạng địa hình 3,0 30% Trái Đất Vỏ Trái Đất TS Câu TS điểm Tỉ lệ % Khí hậu biến đổi khí hậu Số câu: Số điểm: Tỉ lệ% TSC: TSĐ: Tỉ lệ: 1,5 15% 1,5 15% 3,0 30% 3,0 30% Hiểu nhiệt độ khơng khí, khí áp; cách đo nhiệt độ khơng khí, đo khí áp, sư phân bố khí áp ½ 1,0 10% 3/2 3,0 30% ………………Hết……………… Biết tính nhiệt độ khơng khí TB ngày ½ 1,0 10% 1/2 1,0 10% 2,0 20% 15 10 100% ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2021-2022 MƠN LS-ĐL6 Thời gian làm 90 phút (Đề gồm: 02 trang) I TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) Ghi giấy kiểm tra chữ đứng trước câu trả lời Câu Con người sáng tạo cách tính thời gian phổ biến giới dựa sở nào? A Sự lên, xuống thuỷ triểu C Sự di chuyển Mặt Trăng quanh Trái Đất di chuyển Trái Đất quanh Mặt Trời B Các tượng tự nhiên mưa, D Quan sát chuyển động gió, sấm, chớp, Câu Dương lịch loại lịch dựa theo: A di chuyển Mặt Trăng quanh C di chuyển Mặt Trăng quanh Trái Đất Trải Đất di chuyển Mặt Trăng, Trái Đất quanh Mặt Trời B di chuyển Trái Đất quanh Mắt D chu kì chuyển động Trái Đất Trời quanh trục Câu Theo em, âm lịch loại lịch dựa theo: A chu kì chuyển động Mật Trăng C chu kì chuyển động Trái Đất quanh Mặt Trời quanh Mặt Trời B chu kì chuyển động Mặt Trăng D chu kì chuyển động Mặt Trời quanh Trái Đất quanh Trái Đất Câu Loài người kết q trình tiến hóa từ A.Vượn người B Vượn C.Người tối cổ D Người tinh khôn Câu Người tối cổ xuất cách ngày năm? A Khoảng 15 vạn năm B Khoảng triệu năm C Khoảng triệu năm D Khoảng – triệu năm Câu Người tinh khôn xuất vào khoảng thời gian nào? A Khoảng 15 vạn năm trước B Khoảng 10 vạn năm trước C.Khoảng vạn năm trước D Khoảng 60 vạn năm trước Câu Kim loại người phát khoảng thời gian nào? A.Thiên niên kỉ thứ III TCN B Thiên niên kỉ thứ IV TCN C.Thiên niên kỉ thứ V TCN D Thiên niên kỉ Thứ VI TCN Câu Q trình chun mơn hóa sản xuất có tác dụng nào? A.Thúc đẩy xuất lao động B.Mở rộng diện tích trồng trọt C.Thúc đẩy xuất lao động, tao sản phẩm ngày nhiều D.Có cải dư thừa Câu Cùng với xuất ngày nhiều cải dư thừa, xã hội: A.có phân hóa giàu nghèo B có cải dồi C.có phân hóa D xã hội nguyên thủy tan rã Câu 10.Ý sau khơng nói điều kiện tự nhiên Ai Cập Lưỡng Hà cổ đại? A.Nằm lưu vực dịng sơng lớn B.Đất đai phì nhiêu, mầu mỡ C.Lượng mưa phân bố đặn theo mùa D.Nằm ven biển có nhiều vịnh sâu, kín gió Câu 11.Việc hình thành lưu vực dịng sơng lớn, khó khăn cư dân Ai Cập Lưỡng Hà cổ đại là: A.Tình trạng lũ lụt vào mùa mưa B.Sự chia cắt lãnh thổ C.Thường xuyên phải đối đầu với bão D.Tình trạng thiếu ruộng đất canh tác Câu 12.Nền kinh tế cư dân Ai Cập Lưỡng Hà cổ đại là: A.nền kinh tế thủ công nghiệp B kinh tế nông nghiệp C kinh tế thương nghiệp D.nền kinh tế công nghiệp II TỰ LUẬN (7,0 điểm) Câu (2,0 điểm): Thành tựu văn hoá người Ấn Độ cổ đại sử dụng bảo tồn đến ngày nay? Câu 2: (3,0 điểm): Trình bày đặc điểm địa hình núi đồi? Núi đồi giống khác nào? Câu (2,0 điểm): a Nhiệt độ khơng khí gì? Đo nhiệt độ khơng khí dụng cụ nào? Đơn vị đo? b Ngày 14/12/2021 người ta đo nhiệt độ khơng khí Hải Dương thời điểm giờ, giờ, 13 giờ, 19 kết 140C,160C,230C,200C Nhiệt độ khơng khí trung bình ngày 14/12/2021 Hải Dương bao nhiêu? Nêu cách tính? ………………Hết……………… BGH DUYỆT ĐỀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2021-2022 MƠN LS-ĐL (Hướng dẫn chấm gồm: 01 trang) I TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) Câu 10 11 12 Đáp C B B A C A B C A D A B án Điểm 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 II TỰ LUẬN: (7,0 điểm) Câu Câu 2,0 điểm Đáp án Điểm * Một số thành tựu văn hóa người Ấn Độ sử dụng bảo tồn ngày nay: 0,5 + Phật giáo Ấn Độ giáo vượt khỏi phạm vi lãnh thổ Ấn Độ, trở thành tơn giáo có số lượng tín đồ đơng đảo giới 0,5 + Hai sử thi: Mahabharata Rammayana có sức sống lâu bền tâm thức người Ấn Độ Mặt khác, tác phẩm truyền bá bên ngồi, có ảnh hưởng lớn đến phát triển văn học Đông Nam Á 0,5 0,5 + Các chữ số (do người Ấn Độ sáng tạo ra) sử dụng rộng rãi giới + Các cơng trình kiến trúc, như: cột đá A-sô-ca đại bảo tháp San-chi… bảo tồn trở thành địa điểm du lịch tiếng Câu 3,0 điểm - Đặc điểm địa hình: 0,75 + Núi: dạng địa hình nhơ cao rõ rệt mặt đất Độ cao tuyệt đối 500m Núi có đỉnh nhọn, sườn dốc 0,75 + Đồi: Là dạng địa hình nhơ cao Độ cao tương đối khơng q 200m Địi có đỉnh trịn, sườn thoải - Giống nhau: Đều dạng địa hình nhơ cao 0,5 1,0 - Khác nhau: Núi cao tuyệt đối 500m, đỉnh nhọn, sườn dốc đồi độ cao tương đối 200m, đỉnh tròn, sườn thoải Câu 2,0 điểm a.Mặt đất hấp thụ nhiệt Mặt Trời phản hồi vào khơng khí lúc khơng khí nóng lên Độ nóng , lạnh khơng khí gọi nhiệt độ khơng khí - Đo nhiệt độ khơng khí nhiệt kế Đơn vị đo: C b Nhiệt độ TB ngày 14/12/2021 Hải Dương là: 14+16+23+20= 73/4= 18,250C Lưu ý: Học sinh làm cách khác cho điểm tối đa ………………Hết……………… BGH DUYỆT ĐỀ 0,5 0,5 1,0 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2021-2022 MƠN LS-ĐL6 Thời gian làm 90 phút (Đề gồm: 02 trang) I TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) Ghi giấy kiểm tra chữ đứng trước câu trả lời Câu 1.Dương lịch loại lịch dựa theo: A di chuyển Mặt Trăng quanh C di chuyển Mặt Trăng quanh Trái Đất Trải Đất di chuyển Mặt Trăng, Trái Đất quanh Mặt Trời B di chuyển Trái Đất quanh Mắt D chu kì chuyển động Trái Đất Trời quanh trục Câu Con người sáng tạo cách tính thời gian phổ biến giới dựa sở nào? A Sự lên, xuống thuỷ triểu C Sự di chuyển Mặt Trăng quanh Trái Đất di chuyển Trái Đất quanh Mặt Trời B Các tượng tự nhiên mưa, D Quan sát chuyển động gió, sấm, chớp, Câu 3.Lồi người kết q trình tiến hóa từ A.Vượn người B Vượn C.Người tối cổ D Người tinh khôn Câu Theo em, âm lịch loại lịch dựa theo: A chu kì chuyển động Mật Trăng C chu kì chuyển động Trái Đất quanh Mặt Trời quanh Mặt Trời B chu kì chuyển động Mặt Trăng D chu kì chuyển động Mặt Trời quanh Trái Đất quanh Trái Đất Câu Người tinh khôn xuất vào khoảng thời gian nào? A Khoảng 15 vạn năm trước B Khoảng 10 vạn năm trước C.Khoảng vạn năm trước D Khoảng 60 vạn năm trước Câu Người tối cổ xuất cách ngày năm? A Khoảng 15 vạn năm B Khoảng triệu năm C Khoảng triệu năm D Khoảng – triệu năm Câu Q trình chun mơn hóa sản xuất có tác dụng nào? A.Thúc đẩy xuất lao động B.Mở rộng diện tích trồng trọt C.Thúc đẩy xuất lao động, tao sản phẩm ngày nhiều D.Có cải dư thừa Câu 8.Kim loại người phát khoảng thời gian nào? A.Thiên niên kỉ thứ III TCN B Thiên niên kỉ thứ IV TCN C.Thiên niên kỉ thứ V TCN D Thiên niên kỉ Thứ VI TCN Câu Ý sau khơng nói điều kiện tự nhiên Ai Cập Lưỡng Hà cổ đại? A.Nằm lưu vực dịng sơng lớn B.Đất đai phì nhiêu, mầu mỡ C.Lượng mưa phân bố đặn theo mùa D.Nằm ven biển có nhiều vịnh sâu, kín gió Câu 10.Cùng với xuất ngày nhiều cải dư thừa, xã hội: A.có phân hóa giàu nghèo B có cải dồi C.có phân hóa D xã hội nguyên thủy tan rã Câu 11.Nền kinh tế cư dân Ai Cập Lưỡng Hà cổ đại là: A.nền kinh tế thủ công nghiệp B kinh tế nông nghiệp C kinh tế thương nghiệp D.nền kinh tế công nghiệp Câu 12.Việc hình thành lưu vực dịng sơng lớn, khó khăn cư dân Ai Cập Lưỡng Hà cổ đại là: A.Tình trạng lũ lụt vào mùa mưa B.Sự chia cắt lãnh thổ C.Thường xuyên phải đối đầu với bão D.Tình trạng thiếu ruộng đất canh tác II TỰ LUẬN (7,0 điểm) Câu ( 2,0 điểm): Những thành tựu văn hoá người Ấn Độ cổ đại sử dụng bảo tồn đến ngày nay? Câu (3,0 điểm): Trình bày đặc điểm địa hình đồng cao nguyên ? Đồng cao nguyên giống khác nào? Câu 3( 2,0 điểm): a Khí áp gì? Dụng cụ đo khí áp? Đơn vị đo? b Ngày 15/12/2021 người ta đo nhiệt độ không khí Hải Dương thời điểm giờ, giờ, 13 giờ, 19 kết 15 0C,170C,250C,210C Nhiệt độ khơng khí trung bình ngày 15/12/2021 Hải Dương bao nhiêu? Nêu cách tính? ………………Hết……………… BGH DUYỆT ĐỀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2021-2022 MƠN LS-ĐL (Hướng dẫn chấm gồm: 01 trang) I TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) Câu 10 11 12 Đáp B C A B A C C B D A B A án Điểm 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 II TỰ LUẬN: (7,0 điểm) Câu Đáp án Điểm * Một số thành tựu văn hóa người Ấn Độ sử dụng bảo tồn ngày nay: 0,5 + Phật giáo Ấn Độ giáo vượt khỏi phạm vi lãnh thổ Ấn Độ, trở thành tơn giáo có số lượng tín đồ đơng đảo giới 0,5 + Hai sử thi: Mahabharata Rammayana có sức Câu sống lâu bền tâm thức người Ấn Độ Mặt khác, tác 2,0 điểm phẩm truyền bá bên ngồi, có ảnh hưởng lớn đến phát triển văn học Đông Nam Á 0,5 + Các chữ số (do người Ấn Độ sáng tạo ra) sử dụng rộng rãi giới + Các cơng trình kiến trúc, như: cột đá A-sơ-ca đại bảo tháp San-chi… bảo tồn trở thành địa điểm du lịch tiếng 0,5 - Đồng cao nguyên: + Đồng bằng: Là dạng địa hình thấp, bề mặt tương đối phẳng Độ cao tuyệt đối 200m + Cao nguyên: Là vùng đất tương đối phẳng Câu gợn sóng Thường cao 500 m so với mực nước biển 3,0 điểm Cao nguyên có dườn dốc 0,75 0,75 0,5 1,0 - Giống nhau: Bề mặt tương đối phẳng - Khác nhau: Đồng thấp 200m so với mực nước biển, cao nguyên cao 500m so với mực nước biển có sườn dốc a Khí áp sức ép khí lên đơn vị diện tích mặt đất Khí áp trung bình mặt biển 1013mb Câu - Dụng cụ đo khí áp khí áp kế, đơn vị đo mb 2,0 điểm b Nhiệt độ TB ngày 15/12/2021 Hải Dương là: 15+17+25+21= 78/4= 19,50C Lưu ý: Học sinh làm cách khác cho điểm tối đa ………………Hết……………… BGH DUYỆT ĐỀ 0,5 0,5 1,0 ... 1,0 ĐỀ KIỂM TRA CU? ?I KÌ I NĂM HỌC 2021-2022 MƠN LS-ĐL6 Th? ?i gian làm 90 phút (Đề gồm: 02 trang) I TRẮC NGHIỆM (3,0 ? ?i? ??m) Ghi giấy kiểm tra chữ đứng trước câu trả l? ?i Câu 1.Dương lịch lo? ?i lịch. .. 10 100% ĐỀ KIỂM TRA CU? ?I KÌ I NĂM HỌC 2021-2022 MƠN LS-ĐL6 Th? ?i gian làm 90 phút (Đề gồm: 02 trang) I TRẮC NGHIỆM (3,0 ? ?i? ??m) Ghi giấy kiểm tra chữ đứng trước câu trả l? ?i Câu Con ngư? ?i sáng tạo... Khoảng 60 vạn năm trước Câu Kim lo? ?i ngư? ?i phát khoảng th? ?i gian nào? A.Thiên niên kỉ thứ III TCN B Thiên niên kỉ thứ IV TCN C.Thiên niên kỉ thứ V TCN D Thiên niên kỉ Thứ VI TCN Câu Q trình chun mơn
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA CUỐI kì i LỊCH sử địa lí 6 , ĐỀ KIỂM TRA CUỐI kì i LỊCH sử địa lí 6

Từ khóa liên quan