0

Bài 2. Chúng ta đang lớn

14 1 0
  • Bài 2. Chúng ta đang lớn

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2021, 10:47

hằng tháng về cân nặng, chiều cao, về các hoạt động như biết lẫy, biết bò, biết đọc, biết học,…Các em cũng vậy, mỗi năm cũng cao hơn, nặng hơn, học được nhiều điều hơn.... Hoạt động 2:[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 2. Chúng ta đang lớn