0

Bai 17 O nhiem moi truong o doi on hoa

24 1 0
  • Bai 17 O nhiem moi truong o doi on hoa

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 20:15

Nguyên nhân: - Ô nhiễm môi trường biển: + Sự tập trung với mật độ cao các đô thị ven biển + Tai nạn của các tàu trở dầu -> thủy triều đen + Các chất thải từ hoạt động sản xuất và sinh ho[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 17 O nhiem moi truong o doi on hoa