0

TỔNG HỢP CÁC DẠNG GSAT SAMSUNG

30 0 0
  • TỔNG HỢP CÁC DẠNG GSAT SAMSUNG

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 22:33

DẠNG 1: DÃY SỐ, SUY LUẬN Câu Số số dãy: 4; 25; 100; 289; … a 525 b 676 c 425 d 575 2^2 , (2+3)^2, (2+3+5)^2, (2+3+5+7)^2, (2+3+5+7+9)^2 Câu 2: Số dãy: 5; 65; 765; a 6565 b 8765 c 9865 d 7565 Câu 3: Điền số thiếu vào dãy số: 17 34 51 68 … 102 a 65 b 75 c 85 d 95 Câu 4: Điền số thiếu vào dãy số: 13 29 x a.61 b 65 c 70 d 75 Câu 1, 3, 7, 35, 41, … a b 205 c 48 d 287 Câu A - C - F - …-O a B b J c D D P Câu C - F - Z - I - … a Q b R c U d W Câu 8.1 Điền số vào ô trống 8.2 Câu Câu 10 Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16 DẠNG 2: TÍNH NHANH Câu Sân vận động có 10.000 chỗ Trừ 100 chỗ không bán vé, 20% số vé bán với giá nửa giá bình thường, cịn lại bán giá 2$ Hỏi số tiền thu từ việc bán vé a 17820 b 17900 c 18900 d 16800 Câu anh chợ bán trứng Sáng bán 2/3 số trứng, trưa bán 2/3 số trứng lại từ sáng, chiều bán 2/3 số lại từ trưa, cuối 10 trứng Hỏi số trứng mang bán a 120 b 270 c 230 d 240 Câu Có ngựa, chạy 2p/vịng chạy 3p/vòng, chạy 4p/vòng hỏi sau phút găp (Khơng tính lúc xuất phát)? a 2,5p b 2p c 1p d 12p Câu Tổng quỹ lương trả nhân viên 6000 $ Lương nhân viên cấp cao gấp đôi lương nhân viên bình thường Có nhân viên cấp cao nhân viên bình thường Hỏi lương nhân viên bình thường bao nhiêu? a 1200 b 2400 c 1000 d 2000 Câu Có khung thép hình chữ nhật rộng cm, dài 10 cm, cao m Hỏi bán kính tối đa ống trịn đặt khung thép a 3cm b 5cm c 8cm d 6cm Câu Một người xe đạp từ A đến B với vận tốc 12km/h Nếu người với vận tốc 15km/h đến B sớm Tính khoảng cách AB a 80 b 70 c 60 d 65 So sánh: a A>B b AB b AB b A
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔNG HỢP CÁC DẠNG GSAT SAMSUNG, TỔNG HỢP CÁC DẠNG GSAT SAMSUNG