0

Toán 4 - Tuần 1 - Tiết 4 - Biểu thức có chứa 1 chữ

24 0 0
  • Toán 4 - Tuần 1 - Tiết 4 - Biểu thức có chứa 1 chữ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 19:20

Khi trịtrịcụcụthể giống và khác giá các của a, muốn tính giágiá trị trị của thểthức của a, có muốn tính chứa biểu thức trên.. của rồi thực suyathế ravào 3 +biểu a gọithức là gì?[r] (1)CHÀO MỪNG CÁC EM ĐẾN VỚI TIẾT HỌC CHÀO MỪNG CÁC EM ĐẾN VỚI TIẾT HỌC Toán - Lớp - Tuần - Trang BIỂU THỨC CÓ CHỨA MỘT CHỮ (2) KHỞI ĐỘNG (3) Trò chơi “ Ai nhanh hơn” (4) 462718953 10 Hết Câu 1: 9000 – (7000 – 2000) = ? A 00 B 5000 5000 C 4000 4000 D 6000 6000 Tiếc Bạn chọn sai Tiếc quá quá Bạn chọn sairồi rồi! Hoan hô …! …! Bạn chọn đúng (5) Câu 2: 13000 x = ? 462718953 10 Hết A 25000 B 26000 C 27000 D 28000 Hoanquá hô …! Bạn chọn đúng Tiếc Bạn chọn sai rồi !! (6) Câu 3: 28763 – 23359 = ? 462718953 10 Hết A 5404 B 5304 C 5204 D 5104 Hoanquá hô …! Bạn chọn đúng Tiếc Bạn chọn sai rồi !! (7) Câu 4: 8000 + 4000 : = ? 462718953 10 Hết A 6000 B 8000 C 9000 D 10000 Hoanquá hô …! Bạn chọn đúng Tiếc Bạn chọn sai rồi !! (8) Các bạn thật tuyệt vời! (9) KHÁM PHÁ (10) Khởi động • Ôn lại tính toán với số có chữ số u ê i t c ụ M Thực hành • Lấy ví dụ biểu thức có chứa chữ • Tính các giá trị khác biểu thức chữ Vận dụng • Thực tế (11) Ví dụCHỨA MỘT CHỮ BIỂU THỨC CÓ Lan có vở, mẹ cho Lan thêm … Lan có tất … Có 3 … Thêm Có tất 3+1 3+2 3+3 … a … 3+a SUY NGHĨ TRẢ LỜI + a có điểm gì Khi + abiết gọimột làgiá biểu biết Khi trịtrịcụcụthể giống và khác giá các a, muốn tính giágiá trị trị thểthức a, có muốn tính chứa biểu thức trên Từ đó giá trị biểu thức + a ta thay biểu thức + a ta làm chữ thực suyathế ravào +biểu a gọithức là gì? nào? phép tính 2.2.Mỗi lầnlần thay chữchữ a số Mỗi thay a ta tính giá trị số ta tính gì? biểu thức + a Biểuathức dấu tính và Nếu = có thì chứa + a = 3?chữ + 1bao = 4gồm: ; là… mộtsố, giá trịphép biểu thức +chữ a (12) GHI VỞ I Bài học: Ví dụ: + a là biểu thức có chứa chữ Cấu tạo: + số + chữ + dấu tính II Luyện tập: (13) THỰC HÀNH (14) BIỂU THỨC CÓ CHỨA MỘT CHỮ Bài tập 1: - Bước 1: Nếu: giá trị chữ Nêu cách trình Tính giá trị biểu2: thức (theo mẫu): - Bước bày bài biểu thức a) – b với b = + Thì: biểu thức chứa chữ có chứa chữ Nếu b = thì –sốb vào = –chữ 4=2 + 4Thay b) 115 – c với c += Kết Nếu c = thì 115 – c = 115 – = 108 c) a + 80 với a = 15 Nếu a = 15 thì a + 80 = 15 + 80 = 95 (15) BIỂU THỨC CÓ Bài tập 2: Chốt: Với giá trị chữ ta CHỨA MỘT CHỮ nhận giá trị khác biểu thức Viết vào ô trống (theo mẫu): a) x 125 + x b) 30 125 + = 133 125 + 30 = 155 100 125 + 100 = 225 y 200 960 1350 y - 20 200 – 20 = 180 960 – 20 = 940 1350 – 20 = 1330 (16) BIỂU THỨC CÓ CHỨA MỘT CHỮ Bài tập 3: Nối với giá trị tương ứng 240 Nếu m = 10 thì 250 + m =… Nếu m = thì 250 + m =… 280 260 220 Nếu m = 80 thì 250 + m =… 330 Nếu m = 30 thì 250 + m =… 250 170 (17) BIỂU THỨC CÓ CHỨA MỘT CHỮ Bài tập 3: Nối với giá trị tương ứng 573 Nếu n = 10 thì 873 - n =… Nếu n = thì 873 - n =… 943 883 873 Nếu n = 70 thì 873 - n =… 843 Nếu n = 300 thì 873 - n =… 803 863 (18) HĐ NỐI TIẾP (19) BIỂU THỨC CÓ CHỨA MỘT CHỮ Biểu thức nào là biểu thức có chứa chữ? 342 – m+n:2 b:3 5xc+d-3 78 –x + ) p (5 a - 56 67 – x (20) CHÀO BẠN TỚ CHÍNH LÀ BIỂU THỨC CÓ CHỨA MỘT CHỮ (21) Bạn nhầm Tớ không phải là biểu thức có chứa chữ (22) Lập biểu thức chữ để tính chu vi hình vuông Đo các cạnh các vật hình vuông và tính chu vi các hình Vận dụng (23) DẶN DÒ Hoàn thành bài tập Làm các bài tập tiết: Luyện tập ( trang 7) vào ô li toán Thực tốt phần Vận dụng (24) CHÀO CÁC EM ! (25)
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán 4 - Tuần 1 - Tiết 4 - Biểu thức có chứa 1 chữ, Toán 4 - Tuần 1 - Tiết 4 - Biểu thức có chứa 1 chữ