0

Mau so yeu li lich bo sung

2 2 0
  • Mau so yeu li lich bo sung

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 18:31

PHẦN QUẢN LÍ CƠNG CHỨC HOAØ Nâng Bổ sung lý lịch Năm Nhiệm vụ được Thay đổi nhiệm vụ lương Khen thưởng Chuyển đi-đến Nghỉ việc hàng năm Ghi ngăn gọn - Mức những thay đổi Học ph[r] (1)PHOØNG GD - ĐTTAÂN CHAÂU TRƯỜNG THCS TÂN ĐÔNG CỘNG HOAØ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc LÝ LỊCH CÔNG CHỨC I-BAÛN THAÂN 1/Hoï vaø teân : 2/Ngaøy thaùng naêm sinh: 3/Chức vụ: 4/Soá giaáy CMND : 5/Queâ quaùn : 6/Chổ : 7/Daân toäc : Kinh 8/Thaønh phaàn gia ñình : 9/Trình độ học vấn : THPT ( 12/12 ) 10/Chuyeân ngaønh: 11/Trường ĐT : * Học nâng cao Trình độ CMNV: 12/Trình độ ngoại ngữ : 13/Trình độ tin học: 14/Thaâm nieân coâng taùc: 15/Ngày vào Đoàn 16/Ngày vào Đảng 17/Chính trò 18/Quaûn lyù giaùo duïc II-HOAØN CẢNH GIA ĐÌNH 1/Cha ruoät: Chổ nay: 2/Meï ruoät: Chổ : 3/Anh chò em ruoät : Teân : Chỗ nay: Teân: Chỗ nay: 4/Cha vợ (chồng): Chổ nay: 5/Mẹ vợ(chồng) Chổ 6/Chồng (vợ) Chổ : 7/Con Chổ nay: 8/Con Chổ nay: Nam, nữ: Nôi sinh : Ñôn vò coâng taùc: Nôi caáp : ngaøy caáp: Toân giaùo : Baûn thaân: TÑCM nghieäp vu: Năm trường: Naêm TN: Ñang hoïc: Vào ngành từ năm: Naêm sinh: Ngheà nghieäp: Naêm sinh: Ngheà nghieäp: Naêm sinh: Ngheà nghieäp: Naêm Sinh: Ngheà nghieäp: Naêm sinh: Ngheà nghieäp: Naêm sinh: Ngheà nghieäp: Naêm sinh: Ngheà nghieäp: Naêm sinh: Ngheà nghieäp: Ngheà nghieäp: Người khai (2) PHẦN QUẢN LÍ CÔNG CHỨC (HOAØ) Naâng Boå sung lyù lòch Năm Nhiệm vụ Thay đổi nhiệm vụ lương Khen thưởng Chuyển đi-đến Nghæ vieäc haøng naêm ( Ghi ngaên goïn - Mức thay đổi Hoïc phaân coâng - Nhiệm vụ löông - Kæ luaät - Nôi ñi Ngaøy nghæ - Ngaøy Lyù - Ngaøy giao hưởng - Xóa kỉ luật - Ngày rời nhiệm sở nghỉ phaàn lí lòch ) - Caáp quyeát ñònh - Hình thức - Nơi đến - Ngaøy kí - Ngaøy nhaän - Cấp Q Định nhiệm sở 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 7 Danh hieäu thi ñua cuoái naêm Nhaän xeùt Kí tên đóng daáu (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: Mau so yeu li lich bo sung, Mau so yeu li lich bo sung