0

mau xet ky niem chuong vi su nghiep giao duc

2 2 0
  • mau xet ky niem chuong vi su nghiep giao duc

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 17:58

Tặng Kỷ niệm chương cho cán bộ, công chức, nhà giáo, công nhân viên trong ngành giáo dục, đào tạo: …………… người.. Tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân ngoài ngành giáo dục, đào tạo: …….[r] (1)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc An Lễ, ngày 25 tháng 11 năm 2016 BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC” I SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN: Họ và tên: Uông Minh Thành Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 13/09/1975 Dân tộc: Kinh Nơi nay: xã An Dục, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình Chức vụ và nơi công tác ngành GD&ĐT: Phó Hiệu trưởng THCS An Lễ Ngày vào ngành GD&ĐT: 2/9/1996 Ngày nghỉ hưu (hoặc chuyển ngoài ngành GD&ĐT): ………/…………… Số năm công tác ngành (chưa tính hệ số chuyển đổi): 22 Số năm đạt danh hiệu CSTĐ (hoặc GVG): + Cấp sở: + Cấp tỉnh cấp Bộ: Số năm công tác trên địa bàn khó khăn: Không Mức kỷ luật: Không Ngày ký định kỷ luật: ……………/……………… Ngày ký định xóa kỷ luật: ………/……………… Tổng số năm tính để xét tặng Kỷ niệm chương: 22 II QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TRONG NGÀNH GIÁO DỤC Thời gian Từ tháng, năm đến tháng, năm Chức vụ, nơi công tác Ghi rõ: Trường, xã, huyện (quận) 9/ 1996 đến 9/ 1998 Giáo viên trường THCS Đồng Tiến 9/ 1998 đến 10/ 2014 Phó Hiệu trưởng THCS An Dục 10/2014 đến Hiệu trưởng THCS An Lễ Xác nhận đơn vị Người khai ký Uông Minh Thành (2) Mẫu 1C (trường làm) ……………………………… –––– Số:……………… V/v: Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì nghiệp giáo dục” CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ––––––––––––––––––––––––– …………… , ngày tháng năm 200 Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo Theo Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì nghiệp giáo dục” Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 27/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29 tháng năm 2005, đơn vị: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… đã xét chọn và đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét đề nghị cấp trên xét tặng Kỷ niệm chương “Vì nghiệp giáo dục” năm 200… cho số lượng các cá nhân đủ tiêu chuẩn sau: Tặng Kỷ niệm chương cho cán bộ, công chức, nhà giáo, công nhân viên ngành giáo dục, đào tạo: …………… người Trong đó: - Đang làm việc: … người, - Đã nghỉ hưu, nghỉ việc theo chế độ nhà nước quy định: ………… người, - Đã chuyển sang ngành khác: ………… người Tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân ngoài ngành giáo dục, đào tạo: …… người, Người nước ngoài: ……… người Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: mau xet ky niem chuong vi su nghiep giao duc, mau xet ky niem chuong vi su nghiep giao duc