0

Bài giảng môn cấu kiện điện tử 1

369 0 0
  • Bài giảng môn cấu kiện điện tử 1

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:16

BÀI GIẢNG MÔN HỌC CẤU KIỆN ĐIỆN TỬ GV: GVC.ThS Đinh Thị Nhung BM Công nghệ Điện tử & Kỹ thuật Y sinh Viện Điện tử - Viễn thông Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Email: nhung.dinhthi@hust.edu.vn Thông tin chung môn học Ø.3 Tên học phần: Cấu kiện điện tử Mã học phần: ET2040 Khối lượng: 3(3-0-1-6) Đối tượng: Sinh viên ngành Điện tử - Viễn thông Cần học trước: Vật lý điện tử Sẽ cần cho: Điện tử tương tự I, Điện tử số, v.v Đánh giá kết quả: – Q trình 30%: thi kỳ, điểm danh: khơng vắng buổi cộng 1, vắng 1,2 buổi không cộng điểm, vắng 3, buổi trừ 1, vắng từ buổi trở lên trừ – Cuối kỳ 70%: thi tự luận Mục tiêu chuẩn đầu Ø.4 Mục tiêu: – Cung cấp cho sinh viên kiến thức cấu tạo, ngun lý, đặc tuyến, mơ hình, tham số … – … diode bán dẫn, transistor lưỡng cực, transistor trường, vi mạch, cấu kiện quang điện tử Đóng góp vào chuẩn đầu chương trình đào tạo: – Sử dụng: khả áp dụng kiến thức sở (tốn, vật lý, xác suất thống kê) để mơ tả, tính tốn, mơ hệ thống điện tử, viễn thơng; q trình sản phẩm kỹ thuật lĩnh vực Điện tử - Viễn thông (nội dung 1.1) – Giảng dạy: khả áp dụng kiến thức sở lý thuyết mạch, trường điện từ, cấu kiện linh kiện điện tử để nghiên cứu phân tích hệ thống điện tử, viễn thơng, trình sản phẩm kỹ thuật lĩnh vực Điện tử - Viễn thông (nội dung 1.2) – Giảng dạy: khả thử nghiệm, nghiên cứu, khám phá tri thức (nội dung 2.2) Cấu trúc học phần Xây dựng theo đề cương chuẩn môn học Gồm chương: – – – – – – – Chương 1: Giới thiệu tổng quan (1) Chương 2: Chất bán dẫn diode bán dẫn (5) Chương 3: Transistor tiếp xúc lưỡng cực – BJT (9) Chương 4: Transistor hiệu ứng trường – FET (6) Chương 5: Vi mạch tương tự (9) Chương 6: Vi mạch số (9) Chương 7: Cấu kiện quang điện tử (6) Tài liệu chính: – Slide: giảng viên cung cấp – Giáo trình: • Tên sách: GIÁO TRÌNH CẤU KIỆN ĐIỆN TỬ • Tác giả: GS Nguyễn Đức Thuận PGS Vũ Duy Hải Ø.5 Tài liệu tham khảo Ø.6 Giáo trình Cấu kiện điện tử, tập GS Nguyễn Đức Thuận PGS Vũ Duy Hải Bản thảo, xuất Electronic Devices and Circuit Theory, 9th Ed Robert Boylestad, Louis Nashelsky Prentice Hall, 2005 Introductory Electronic Devices and Circuit, 7th Ed Robert T Paynter Prentice Hall, 2005 Op-Amps and Linear Integrated Circuits, 4th Ed Ramakant A Gayakwad Prentice Hall, 2000 Digital Fundamentals, 9th Ed Thomas L Floyd Prentice Hall, 2005 BÀI GIẢNG CẤU KIỆN ĐIỆN TỬ CHƯƠNG GIỚI THIỆU TỔNG QUAN GV: ThS Đinh Thị Nhung BM Công nghệ Điện tử & Kỹ thuật Y sinh Viện Điện tử - Viễn thông Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội - Vật liệu bán dẫn Những khái niệm Nồng độ hạt dẫn Dòng điện chất bán dẫn Các loại chuyển tiếp Chuyển tiếp PN II.3/89 … có loại nào? I.3/7 Có nhiều cách phân loại: – Dựa ứng dụng: • Thụ động: khơng có khả điều khiển, khuếch đại • Tích cực: có khả điều khiển dịng/áp, khuếch đại – Dựa loại tín hiệu làm việc: tương tự hay số – Dựa đặc tuyến: tuyến tính hay phi tuyến – Dựa kỷ nguyên công nghệ: chân không, bán dẫn, vi mạch mật độ cực lớn, v.v Hay dùng: phân loại theo chức – Như: cảm biến (sensor), chuyển đổi (converter/ transducer), khuếch đại (amplifier), xử lý (processor), chấp hành (actuator), thu phát (transmitter/receiver), bảo vệ (protector), v.v 1.1 Những khái niệm II.5/89 Cấu trúc vùng lượng – Nguyên tử đơn lẻ: Năng lượng electron phân bố theo mức: s, p, d, … – Khi liên kết cộng hóa trị: mức biến thành dải lượng • Vùng hóa trị (conduction band): W • Vùng dẫn (valence band): Wv • Vùng cấm (bandgap): ∆Wg = Wc − Wv Xu lĩnh vực điện tử gì? I.5/7 Cấu kiện điện tử: – Tăng: độ xác, hiệu suất, độ tích hợp, cơng nghệ – Giảm: kích thước, giá thành, độ phức tạp (về mặt sử dụng) Mạch điện tử: – Vi mạch hóa kích thước ↓, độ xác ↑, độ tin cậy ↑ – Modul hóa tiện sử dụng, tiện thay thế, tiện nâng cấp – Chuyên biệt hóa tối ưu cho ứng dụng Thiết bị điện tử: – Tăng: thẩm mỹ, tính năng, tiện dụng, ứng dụng công nghệ giải pháp – Giảm: kích thước, khối lượng, độ phức tạp (về mặt sử dụng) – Khác: chất lượng cao? giá rẻ? bền bỉ? Đáp ứng nhanh nhu cầu ngày cao thay đổi liên tục người ... thống điện tử, viễn thơng; q trình sản phẩm kỹ thuật lĩnh vực Điện tử - Viễn thông (nội dung 1. 1) – Giảng dạy: khả áp dụng kiến thức sở lý thuyết mạch, trường điện từ, cấu kiện linh kiện điện tử. .. chung môn học Ø.3 Tên học phần: Cấu kiện điện tử Mã học phần: ET2040 Khối lượng: 3(3-0 -1- 6) Đối tượng: Sinh viên ngành Điện tử - Viễn thông Cần học trước: Vật lý điện tử Sẽ cần cho: Điện tử. .. Thomas L Floyd Prentice Hall, 2005 BÀI GIẢNG CẤU KIỆN ĐIỆN TỬ CHƯƠNG GIỚI THIỆU TỔNG QUAN GV: ThS Đinh Thị Nhung BM Công nghệ Điện tử & Kỹ thuật Y sinh Viện Điện tử - Viễn thông Trường Đại học Bách
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng môn cấu kiện điện tử 1, Bài giảng môn cấu kiện điện tử 1

Mục lục

Xem thêm