0

Quyet dinh ban hanh quy dinh danh gia ho so so sach cua giao vien

5 4 0
  • Quyet dinh ban hanh quy dinh danh gia ho so so sach cua giao vien

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 14:44

Về việc ban hành quy định về đánh giá, xếp loại về hồ sơ sổ sách của giáo viên HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU Căn cứ chức năng, quyền hạn của hiệu trưởng trường tiểu học được quy đị[r] (1)PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÁNH LINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 72/QĐ-THLN La Ngâu, ngày 02 tháng 10 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành quy định đánh giá, xếp loại hồ sơ sổ sách giáo viên HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU Căn chức năng, quyền hạn hiệu trưởng trường tiểu học quy định Điều lệ trường Tiểu học; Căn yêu cầu hồ sơ sổ sách giáo viên quy định Điều 30 Điều lệ trường tiểu học; Căn Quy chế chuyên môn Trường Tiểu học La Ngâu (ban hành theo Quyết định số 47/QĐ-THLN ngày 01/11/2016); Xét đề nghị Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học La Ngâu, QUYẾT ĐỊNH: Điều Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định đánh giá, xếp loại hồ sơ sổ sách giáo viên” Điều Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký Điều Ban kiểm tra nội trường học, các tổ trưởng chuyên môn và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG - Như điều 3; - LưuVT Cao Thống Suý (2) QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỒ SƠ SỔ SÁCH CỦA GIÁO VIÊN (Kèm theo Quyết định số 72/QĐ-THLN ngày 02/11/2016 Hiệu trưởng Trường Tiểu học La Ngâu) I Quy định các loại hồ sơ sổ sách: - Giáo viên thực đầy đủ các loại sổ sách quy định khoản điều 30 TT41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30/12/2010 Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học và Quy chế chuyên môn Trường Tiểu học La Ngâu (ban hành theo Quyết định số 47/QĐ-THLN ngày 01/11/2016) gồm các loại sổ sau: Giáo án: Về hình thức: Thống theo mẫu công văn 901/SGD&ĐT-TH ngày 22/9/2005 Sở GD&ĐT Bình Thuận Trong đó phải thể rõ hình thức dạy học theo nhóm Về nội dung: Phải có đủ các đề mục sau: - Ngày, tháng, năm soạn bổ sung - Mục tiêu cần đạt kiến thức, kĩ năng, giáo dục (nếu có) - Nội dung lồng ghép giáo dục; phương tiện, thiết bị dạy học, phương pháp dạy- học, trọng tâm bài học, điểm và khó cần lưu ý, nội dung kiến thức cần ghi nhớ, câu hỏi, bài tập củng cố, bài tập nhà… - Viết mẫu, vẽ mẫu, sơ đồ, biểu đồ số môn, số tiết cụ thể - Ngoài còn có số các đề mục khác tuỳ theo đặc trưng môn có qui định riêng môn thể dục…thì phải theo đúng hướng dẫn - Có phần bổ sung sau tiết dạy Về loại giáo án : Phải có đủ tất các loại giáo án theo qui định gồm : Giáo án dạy bài mới, giáo án bổ sung, giáo án tiết sinh hoạt tập thể (đối với giáo viên chủ nhiệm), giáo án tiết KT phải có đề kiểm tra, đáp án, hướng dẫn chấm cụ thể… Yêu cầu bắt buộc: Soạn thật, soạn để dạy (không chép lại để đối phó) Khi lên lớp giảng dạy giáo dục phải có đủ giáo án Về thời gian : Giáo án phải soạn trước lên lớp Về tính thẩm mĩ, tính khoa học: Phải sạch, đẹp, rõ ràng, có bìa bao, nhãn tên; chính xác tuyệt đối nội dung kiến thức; không có lỗi chính tả đến mức làm sai lệch ý; phải đảm bảo đúng qui định kỹ thuật trình bày văn quy định nhà trường Về thuận lợi sử dụng và kiểm tra: Giáo án soạn theo thứ tự lịch báo giảng và phải đóng thành tập cho quá trình sử dụng nộp cho cấp trên kiểm tra, đảm bảo xếp theo đúng trình tự, không bị rơi mất… (3) - Khuyến khích soạn đánh máy vi tính (có thể copy tham khảo các giáo án trên mạng, đồng nghiệp phải soạn lại cho riêng mình BGH chịu trách nhiệm duyệt và cho phép sử dụng Kế hoạch dạy học (Lịch báo giảng): - Mỗi giáo viên có sổ kế hoạch dạy học riêng cho lớp có chữ kí Tổ trưởng (mẫu trường quy định) - Lịch báo giảng có thể rõ tên bài, lồng ghép giáo dục, tích hợp…vào cột ghi chú mực đỏ (hoặc in đậm) để tổ khối chuyên môn, BGH nhà trường dễ kiểm tra đối chiếu với kế hoạch dạy học và với giáo án giáo viên Sổ dự giờ: Thống dùng mẫu nhà trường đã cung cấp - Dự đủ số tiết quy định (2 tiết/ tháng) - Ghi chi tiết vào các cột thời gian, nội dung chủ yếu tiến trình tiết dạy, ghi chú - Có nhận xét chung ưu, khuyết điểm - Cho điểm, xếp loại phần II phiếu dự phải chính xác theo hướng dẫn (đối với các tiết có đánh giá, xếp loại) Sổ theo dõi chất lượng điện tử, Bảng tổng hợp kết đánh giá giáo dục - Thiết lập, cập nhật theo đúng các công văn hướng dẫn cấp trên Sổ họp, Sổ tích luỹ: - Ghi chép đầy đủ, sạch, đẹp nội dung các họp hội đồng, họp công đoàn, họp liên tịch… - Dùng để ghi chép nội dung các buổi tập huấn chuyên môn - nghiệp vụ, các kinh nghiệm giảng dạy - giáo dục, các tư liệu tham khảo… Học bạ: Thực đúng hướng dẫn ghi học bạ trang bìa, cần chú ý các nội dung sau: - Phần lý lịch học sinh phải ghi đúng và đủ tất các thông tin theo khai sinh hợp lệ, chữ viết phải rõ và đẹp - Cột nhận xét các môn học và hoạt động giáo dục: + Ghi điểm bật tiến bộ, khiếu, hứng thú học tập môn học, hoạt động giáo dục học sinh học kì năm học + Những nội dung, kĩ chưa hoàn thành môn học, hoạt động giáo dục cần khắc phục, giúp đỡ - Cột Điểm KTĐK: chữ số phải rõ, sửa điểm phải đúng quy định (dùng bút (4) gạch chéo và ghi điểm đúng phía trên bên phải điểm ghi sai) * Do đặc thù tiến trình thực hiện, nên trường hợp học bạ có sai sót mà đến năm học sau phát hiện, thì các cá nhân liên quan phải chịu trách nhiệm và tính trừ điểm thi đua theo mức điểm qui định năm học mới, phận văn phòng có trách nhiệm tổng hợp, thông báo danh sách để các tổ chuyên môn có sở bình xét Sổ chủ nhiệm: - Thực hướng dẫn - Tìm hiểu thật kĩ hoàn cảnh gia đình học sinh (tham khảo GVCN cũ, tham khảo sổ chủ nhiệm năm học trước) để nắm vững đặc điểm và khả học sinh lớp - Xây dựng tiêu phấn đấu lớp (phù hợp với trình độ lớp; khớp với tiêu tổ và nhà trường) Chỉ tiêu phải khả thi… - Nội dung và biện pháp không lẫn lộn (VD: Muốn ghi đúng nội dung, thường thì phải trả lời câu hỏi: làm gì? Còn Biện pháp thường thì trả lời cho câu hỏi: làm nào? Làm cách nào để đạt nội dung đó? …) Hạn chế việc ghi chung chung như: Một số học sinh lớp; đa số học sinh… - Ghi đầy đủ nhận xét khái quát kết học tập và các lực, phẩm chất học sinh (Nhất là học sinh đặc biệt) - Sổ chủ nhiệm lớp có phần theo dõi tượng đặc biệt sổ chủ nhiệm (HS chưa hoàn thành môn học, HS khiếu, HS khuyết tật…) là phải luôn theo dõi tiến độ học sinh chưa hoàn thành môn học hàng tháng lớp mình - Ghi chép và theo dõi đầy đủ phong trào GVS-VCĐ, “Người tốt, việc tốt”, các tượng cần nhắc nhở và các nội dung họp, liên hệ, trao đổi với phụ huynh… II Hướng dẫn đánh giá hồ sơ sổ sách: TT Tên hồ sơ Giáo án: (5 điểm) Lịch báo giảng Tiêu chí đánh giá - Thiếu tiết : - điểm (thiếu 05 tiết trở lên bị lập biên vi phạm quy chế chuyên môn) - Soạn đảo tiết : - 0,5 điểm/tiết - Soạn sai mẫu : - 0,5 điểm/tiết - Soạn sai chương trình : - điểm/tiết - Soạn sơ sài : - 0,25 điểm/tiết - Sai lỗi chính tả : - 0,25 điểm/ lỗi - Không soạn tích hợp, lồng ghép giáo dục : - 0,5 điểm/tiết - Lịch sai với lịch trường, tổ: - 3điểm/ lần kiểm tra (5) (3 điểm) - Thiếu tiết : - điểm/tiết - Thiếu nhận xét xếp loại : - 0,5 điểm/tiết - Thời gian không hợp lý : - 0,5 điểm/tiết - Không dự mà mượn sổ để chép : Hạ bậc thi đua mục II Sổ dự (3 điểm) Sổ theo dõi chất lượng điện tử, Bảng tổng hợp kết đánh giá giáo dục (5 điểm) - Ghi thiếu buổi : - điểm/ lần kiểm tra Sổ hội họp - Ghi chép nội dung họp không đầy đủ : -0,5 điểm/1 lần kiểm tra (2 điểm) - Sổ họp ghi nội dung không liên quan: - 0,5/ lần kiểm tra - Không bảo mật được tài khoản đăng nhập cá nhân, nhờ người khác đăng nhập và làm giúp: -2 điểm/lần - Cập nhật số liệu không kịp thời : - điểm/lần - Thống kê không chính xác không thống kê : - 0,5 điểm/lỗi - Sửa sai quy định : - điểm/lần - Sửa đúng quy định : 0,5 điểm/lần Học bạ (2 điểm) - Cập nhật không kịp thời : - điểm/lần - Sửa sai quy định : - điểm/lần - Sửa đúng quy định : 0,5 điểm/lần Sổ chủ nhiệm (5 điểm) - Nội dung – Biện pháp thiếu chặt chẽ, sơ sài: - điểm/tháng - Cập nhật thông tin không kịp thời cập nhật sai thiếu: - điểm/ thông tin - Không có kế hoạch phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng HSG, rèn chữ đẹp : - điểm/tháng/HS - Nội dung không phù hợp với nội dung nhà trường, chuyên môn, tổ, các ban ngành, đoàn thể : - điểm/ tháng III Hướng dẫn xếp loại hồ sơ sổ sách: * Đối với GVCN lớp: - Loại tốt: 21 – 25 điểm - Loại khá: 16 – 21 điểm - Loại TB: 11 – 16 điểm - Loại yếu: Dưới 11 điểm * Đối với giáo viên dự khuyết: - Loại tốt: 15 - 18 điểm - Loại khá: 12 – 15 điểm - Loại TB: – 12 điểm - Loại yếu : điểm HIỆU TRƯỞNG Cao Thống Suý (6)
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyet dinh ban hanh quy dinh danh gia ho so so sach cua giao vien, Quyet dinh ban hanh quy dinh danh gia ho so so sach cua giao vien