0

De thi Tin hoc tre

2 2 0
  • De thi Tin hoc tre

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 08:21

Kết quả: Ghi ra file văn bản THUKHOA.OUT - Chỉ một dòng duy nhất chứa một số thực là điểm thủ khoa.. Giải thích test ví dụ: Điểm cao nhất thủ khoa là 15.[r] (1)SỞ GD& ĐT NGHỆ AN Đề thi chính thức (Đề thi gồm trang) KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2013 - 2014 Môn thi: TIN HỌC- THPT BẢNG B Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) TỔNG QUAN BÀI THI Bài Tên file nguồn File Input Bài Bài Bài THUKHOA.PAS TAOBANG.PAS XOASO.PAS THUKHOA.INP TAOBANG.INP XOASO.INP File Output Thời gian chạy THUKHOA.OUT giây TAOBANG.OUT giây XOASO.OUT giây Điểm 7 Bài (7 điểm) THUKHOA Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh môn Tin học năm có N học sinh tham gia Số điểm học sinh i là số thực (1< i < N) Yêu cầu: Hãy cho biết điểm cao (thủ khoa) là bao nhiêu Dữ liệu: Vào từ file văn THUKHOA.INP - Dòng chứa số nguyên dương N (N < 100) - Dòng chứa N số thực a1, , an (0 < < 20) Kết quả: Ghi file văn THUKHOA.OUT - Chỉ dòng chứa số thực là điểm thủ khoa (lấy đến chữ số phần thập phân) Ví dụ THUKHOA.INP 10 15 12 15 11 THUKHOA.OUT 15.00 Giải thích test ví dụ: Điểm cao (thủ khoa) là 15 Bài (7 điểm)TẠO BẢNG Cho bảng A gồm N x N số nguyên (N 100), các dòng đánh số từ trên xuống 1, các cột đánh số từ trái qua phải Mỗi số bảng có giá trị tuyệt đối không vượt quá 30000 Bảng B tạo từ bảng A theo qui tắc sau: Phần tử B nằm dòng i, cột j có giá trị tổng các số nằm ô (i,j) và các ô kề nó bảng A: Bij = Aij+A(i+1)j+A(i-1)j+Ai(j+1)+Ai(j-1) Chú ý: Các phần tử nằm ngoài bảng xem có giá trị Yêu cầu: Cho bảng A Hãy tạo bảng B tương ứng Dữ liệu: Vào từ file văn TAOBANG.INP: - Dòng đầu chứa số N - Dòng thứ i N dòng chứa N số nguyên ứng với các phần tử nằm trên dòng thứ i bảng A Các số trên cùng dòng cách khoảng trắng Kết quả: ghi file văn TAOBANG.OUT - Dòng đầu số N - Dòng thứ i N dòng chứa N số nguyên ứng với các phần tử nằm trên dòng thứ i bảng B Các số trên cùng dòng cách khoảng trắng (2) Ví dụ: TAOBANG.INP 1234 5678 9876 5432 TAOBANG.OUT 12 16 15 21 28 31 25 27 34 31 23 18 20 16 11 Giải thích test ví dụ: B11 = A11 + A21 + A01 + A12 + A10 =1 + + + +0 =8 Tính tương tự với các Bij còn lại ta bảng B Bài (6 điểm) XÓA SỐ Cho dãy số nguyên không âm a1, , an Người ta muốn chọn số i, j cho 1< i < j < N và xóa khỏi dãy số ai, aj để tổng giá trị các số còn lại dãy là số chẵn Yêu cầu: Hãy đếm số lượng cách chọn số i, j thỏa mãn Hai cách chọn khác tồn số khác Dữ liệu: Vào từ file văn XOASO.INP - Dòng chứa số nguyên dương N ( N < 106) - Dòng chứa n số nguyên không âm a1, , an (ai < 103) Kết quả: Ghi file văn XOASO.OUT - Chỉ dòng chứa số nguyên là số cách chọn số thỏa mãn Ví dụ: XOASO.INP XOASO.OUT 12345 Lưu ý: Có 50% số test có n < 1000 Giải thích test ví dụ: có cách chọn số i, j là: i =1; j = tổng còn lại a3 + a4 + a5 = + + 5= 12 là số chẵn Tương tự: i=1; j = và i=2; j = 3; và i=2; j=5 và i=3; j = và i=4; j=5 Hết Chú ý: - Các số trên cùng dòng ghi cách ít ký tự trống - Giám thị không giải thích gì thêm (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi Tin hoc tre, De thi Tin hoc tre

Từ khóa liên quan