0

de thi HSG hoa 8

1 1 0
  • de thi HSG hoa 8

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:16

Nếu dùng khí H2 để khử hoàn toàn một oxit sắt thì thu được khối lượng sắt có khối lượng bằng 70% khối lượng oxit sắt đem khử.. Cho biết tên của oxit sắt đem khử.[r] (1)ĐỀ HSG HUYỆN 2011 – 2012 MÔN HÓA Thời gian: 120 phút Câu 1: (5đ)Xác định các chất A, B, C, D, E hoàn thành các phương trình hóa học sau: t a KMnO4   K2MnO4 + A + MnO2 t b CH4 + A   B + C t c D + A   C t d E   CaO + B t e FexOy + D   Fe + C Câu 2: (5đ) a Một hỗn hợp khí gồm các oxit Nitơ: NO, NO2, NxO biết thành phần % o o o o o thể các khí hỗn hợp %VNO = 50%, %VNO = 25% Thành phần % khối lượng NO có hỗn hợp là 40% Xác định công thức hóa học NxO và tính tỉ khối hỗn hợp khí trên so với H2 b Nếu dùng khí H2 để khử hoàn toàn oxit sắt thì thu khối lượng sắt có khối lượng 70% khối lượng oxit sắt đem khử Cho biết tên oxit sắt đem khử Câu 3: (4đ) Dẫn 3,36 (l) khí H2 (đktc) qua ống đựng 15,2 gam hỗn hợp bột A nung nóng gồm CuO, FeO thì thu m gam chất rắn B a Viết phương trình hóa học xẩy b B có thể chứa chất nào? c Tính giá trị m ( xem các phản ứng xẩy hoàn toàn) Câu 4: (6đ) A là hợp chất khí so với H2 là 17 Đốt cháy hoàn toàn 4,48 (l) khí A (đktc) thì thu 12,8 (g) khí lưu huỳnh oxit và 3,6 gam nước a Xác định công thức hóa học A b Phải dùng bao nhiêu gam KClO3 để điều chế lượng oxi dùng cho thí nghiệm trên c Nung nóng hỗn hợp X ( gồm A và O2) có tỉ khối so với H2 là 16,25 bình kín tới phản ứng hoàn toàn Tính % khối lượng các chất có bình kín sau nung (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi HSG hoa 8, de thi HSG hoa 8