0

100 Cau trac nghiem toan 7

13 2 0
  • 100 Cau trac nghiem toan 7

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 04:55

Đáp án: cùng đi qua một điểm; trực tâm của tam giác đó Câu 501đ Nối 2 cột với nhau để được một kết quả đúng: a Giao điểm của ba đường trung tuyến của 1/Điểm cách đều 3 cạnh của tam giác [r] (1)CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TOÁN Bài1: HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH Caâu1/Cho hình veõ:1ñ x’ y OÕ x y’ Haõy ñieàn vaøo choã troáng caùc phaùt bieåu sau: a)Góc xOy và góc…………………… là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia đối cạnh Ox’ và cạnh Oy là tia đối cuûa caïnh……………………… b)Góc x’Oy và góc xOy’ là ……………………… vì cạnh Ox là tia đối Ox’ và cạnh Oy là tia…………………………… Đáp án: a) x’Oy’; Oy’ b) hai góc đối đỉnh; đối tia Oy’ Caâu 2/ (0.5ñ) Haõy ñieàn vaøo choã troáng caùc phaùt bieåu sau: a) Hai góc có cạnh góc này là tia đối cạnh góc gọi là hai goùc………………………………………………………… b) Hai đường thẳng cắt tạo thành hai cặp góc…………………………………… Đáp án: a) đối đỉnh b) đối đỉnh Câu3/ (0.5đ)Điền chữ “Đ” “S” vào ô vuông: a)Hai góc đối đỉnh thì b)Hai góc thì đối đỉnh Đáp án: a)Đ b) S Bài2: HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC Caâu 4)(0.75ñ) Haõy ñieàn vaøo choã troáng caùc phaùt bieåu sau: a) Hai đường thẳng vuông góc với là hai đường thẳng……………………………………… b) Hai đường thẳng a và a’ vuông góc với kí hiệu là……………………………………… c) Cho trước đểm A và đường thẳng d …………………………………………đường thẳng d’ quaAvà vuông góc với d Đáp án:a) Cắt và các góc tạo thành có góc vuông b) a b c)Coù nhaát moät Câu5)(0.5đ)Điền chữ “Đ” “S” vào ô vuông a) Hai đường thẳng vuông góc thì cắt b) Hai đường thẳng cắt thì vuông góc Đáp án: a) Đ b) S Bài3: CÁC GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CẮT HAI ĐƯỜNG THẲNG Caâu 6) (1ñ)Cho hình veõ: p R N (2) T I Haõy ñieàn vaøo choã troáng caùc caâu sau: a) Goùc IPO vaø goùc PORlaø moät caëp goùc…………………………………………………… b) Goùc OPIvaø goùc TNO laø moät caëp goùc……………………………………………………… c) Goùc PIO vaø goùc NTO laø moät caëp goùc……………………………………………………… d) Goùc OPR vaø goùc POI laø moät……………………………………………………………………… Đáp án: a)So le b)Đồng vị c)Đồng vị d)So le BAØI 4: HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG Caâu 7) (0.5) Haõyñieàn vaøo choã troáng caùc phaùt bieåu sau: a)Hai đường thẳng a,b song song với kí hiệu là…………………………………………… b)Đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b và các góc tạo thành có cặp góc so le thì………………………………………………………………………………………………… Đáp án: a) a//b b) a//b Câu 8/ (1đ)Hãy khoanh tròn câu mà em cho là đúng nhất: A.Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung B.Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không cắt C Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng phân biệt không cắt D Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không cắt không trùng Đáp án: A –Ñ; B-S ; C-Ñ ; Ñ-Ñ Câu ( 0.5đ)Hãy khoanh tròn câu mà em cho là đúng: a)Hai đoạn thẳng song song là hai đoạn thẳng không cắt b) Hai đoạn thẳng song song là hai đoạn thẳng nằm trên hai đường thẳng song song Đáp án: b) Đúng BAØI 5: TIÊN ĐỀ Ơ CLÍT Caâu 10/(0.75ñ) Haõy ñieàn vaøo choã troáng caùc phaùt bieåu sau: Nếu đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì: a)Hai goùc so le trong………………………………………………………………………… b)Hai góc đồng vị……………………………………………………………………………… c)Hai goùc cuøng phía……………………………………………………………… Đáp án: a) Bằng b)Baèng c)Buø Câu 11 (1đ)Hãy khoanh tròn câu mà em cho là đúng: Qua điểm ngoài đường thẳng cho trước ta có thể : A.Vẽ và đường thẳng song song với đường thẳng cho trước B.Vẽ vô số đường thẳng song song với đường thẳng cho trước C.Không vẽ đường thẳng nào song song với đường thẳng cho trước D.Cả câu trên sai Đáp án: A (3) Bài6: TỪ VUÔNG GÓC ĐẾN SONG SONG Caâu12(0.5ñ).Cho hình veõ: c a b Haõy ñieàn vaøo choã troáng: a) Neáu a ⊥ c ; b ⊥ c thì…………………………………… b) Neáu a//b vaø c a thì………………………………… Đáp án: a) a//b ;b) c b Caâu13) Cho hình veõ: a b c Haõy ñieàn vaøo choã troáng: Neáu a//c vaø b//c thì……………………………… Đáp án: a//b BAØI 7: ÑÒNH LÍ Caâu 14)(0.75ñ)Haõy vieát keát luaän cuûa ñònh lí baèng caùch ñieànvaøo choã troáng: a)Nếu hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì………………………………………………………………… b)Nếu hai đương thẳng cung song song vói đường thẳng thứ ba thì…………………………………………………………… c)Hai góc đối đỉnh thì…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Đáp án: a) hai đường thẳng đó song song b)hai đường thẳng đó song song c)baèng Caâu15/(0.5ñ)Cho hình veõ a O b Để chứng minh định lí “Hai góc đối đỉnh thì bẳng nhau” Viết tiếp vào chỗ trống GT KL Đáp án: GT: a caét b taïi O ;KL:goùcO1=goùcO2 ;goùcO3=goùcO4 BAØI 8: TOÅNG GOÙC CUÛA MOÄT TAM GIAÙC: Caâu 16) (0.5ñ)Haõy ñieàn vaøo choã troáng caùc phaùt bieåu sau a)Toång goùc cuûa moät tam giaùc coù soá ño baèng…………………………………………………………… b)Trong moät tam giaùc vuoâng hai ……………………………………………………phuï Đáp án: a) 1800 b) góc nhọn Câu 17) ( 0.25đ)Hãy khoanh tròn câu mà em cho là đúng: Toång goùc cuûa moät tam giaùc coù soá ño baèng: A 180 ; B 170 ; C 200 ; D Cả câu sai Đáp án: A Câu 18) (0.25đ)Hãy khoanh tròn câu mà em cho là đúng: Góc ngoài tam giác có số đo bằng: A.Góc kề bù với nó B.Toång hai goùc (4) C Tổng hai góc không kề với nó D.Cả câu trên sai Đáp án: C Caâu 19) (0.25ñ)Cho hình veõ: B A C y Hãy khoanh tròn câu mà em cho là đúng a Góc BCy lớn góc BAC b Góc Bcy lớn góc ABC c Cả hai câu trên đúng Đáp án: C BAØI9: HAI TAM GIAÙC BAÈNG NHAU: Caâu 20)(0.75ñ) Haõy ñieàn vaøo choã troáng caùc phaùt bieåu sau: a)Hai tam giác là hai tam giác có……………………………… tương ứng và các ……………………… ……………………………… baèng b)Hai tam giaùc ABC vaø A’B’C’ baèng kí hieäu laø………………………………………………………………………………… Đáp án: a) các cạnh ; góc tương ứng b) Δ ABC=ΔA ' B' C ' Caâu 21)(0.5ñ) Chohình veõ: B B’ A’ C’ A C Haõy ñieàn vaøo choã troáng caùc phaùt bieåu sau: a) Caùc caïnh AB vaø A’B’;AC vaø AC vaø A’C’ ;BC vaø B’C’ goïi laø caùc caïnh……………………………………………… b)Caùc goùc A vaø A’;Bvaø B’ ;Cvaø C’ goïi laø caùc ………………………………………………………………………………………………………… Đáp án: a) Tương ứng b) Tương ứng BAØI10 :TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CẠNH-CẠNH-CẠNH(C-C-C) Caâu 22)( 0.25ñ)Haõy ñieàn vaøo choã troáng caùc phaùt bieåu sau: Neáu tam giaùc ABC vaø MNP coù AB =MN; AC=MP;BC=NP thì…………………………………………………………………………… (bằng trường hợp C-C-C) Đáp án: Δ ABC=Δ MNP Câu 23 ( 0.25đ)Hãy khoanh tròn câu mà em cho là đúng: Δ ABC=Δ MNP vaø AB =3cm; AC=4cm ;NP=5cm thì: A BC=5cm; MN= 3cm ;MP=4cm B BC=3cm; MN=4cm; MP=5cm C BC=4cm; MN=5cm;MP=3cm D Cả ba câu trên sai Đáp án: A (5) BAØI11:TRƯỜNG HỢP BAØNG NHAU C-G-C Caâu 24)(0.25ñ) Haõy ñieàn vaøo choã troáng caùc phaùt bieåu sau: Nếu cạnh và góc xen tam giác này…………………………………………………………………………………………………………… thì hai tamgiác đó (Trong trường hợp C-G-C) Đáp án: hai cạnh và góc xen tam giác Caâu25)( 0.25ñ)Cho hình veõ B A C D Δ ABC, Δ ADC coù AB = AD AC chung vaø …………………………………………=> Δ ABC=Δ ADC (C-G-C) Đáp án: Góc BAC góc DAC BAØI 12:TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU G-C-G Caâu 26)( 0.25ñ)Haõy ñieàn vaøo choã troáng caùc phaùt bieåu sau: Neáu moät caïnh vaø hai goùc keà cuûa tam giaùc naøy baèng……………………………………………………………………………………………… thì hai tam giác đó nhau( trường hợp G-C-G) Đáp án: cạnh và hai góc kề tam giác 27)(0.5ñ)Haõy ñieàn vaøo choã troáng caùc phaùt bieåu sau Neáu moät caïnh goùc vuoâng vaø moät goùc nhoïn keà cuûa tam giaùc vuoâng naøy……………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… thì hai tam giaùc vuoâng đó Đáp án: cạnh góc vuông và góc nhọn kề tam giác vuông Caâu 28(0.5ñ) Haõy ñieàn vaøo choã troáng caùc phaùt bieåu sau Neáu caïnh huyeàn vaø moät goùc nhoïn cuûa tam giaùc vuoâng naøy………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… thì hai tam giác vuông đó nhau(Cạnh huyeàn goùc nhoïn) Đáp án: cạnh huyền và góc nhọn tam giác vuông BAØI6 :TAM GIAÙC CAÂN Câu 29) (0.25đ)Hãy khoanh tròn câu mà em cho là đúng: Tam giaùc coù hai caïnh baèng laø: A.Tam giaùc caân B.Tam giaùc vuoâng C.Tam giaùc nhoïn D.Tam giaùc tuø Đáp án: A Câu 30) ( 0.25đ)Hãy khoanh tròn câu mà em cho là đúng: Tam giaùc coù hai goùc baèng laø : A.Tam giaùc caân B.Tam giaùc vuoâng C.Tam giaùc nhoïn D Tam giaùc tuø Đáp án: A Câu 31) (0 25đ)Hãy khoanh tròn câu mà em cho là đúng nhất: Tam giaùc caân coù A Hai caïnh baèng B Hai goùc baèng C Cả hai đúng Đáp án: C (6) Câu 32)(0.25đ) Hãy khoanh tròn câu mà em cho là đúng: Tam giác cân ABC (AB=AC) có góc đỉnh A có số đo 300 thì số đo góc đáy bằng: A.750 ; B 1500 ; C 70 ; C Cả câu sai Đáp án: A Câu 33) Hãy khoanh tròn câu mà em cho là đúng: Tam giác cân ABC (AB=AC) có góc đáy có số đo 200 thì số đo góc đỉnh bằng: A.1300 ; B 1400 ; C 1500 ; D Cả sai Đáp án: B Câu 34)(0.25đ) Hãy khoanh tròn câu mà em cho là đúng nhất: Tam giaùc coù caïnh baèng laø: A.Tam giaùc caân B.Tam giác C Tam giaùc vuoâng caân D.Cả câu trên đúng Đáp án: B Câu 34)(1đ)Nối2 cột với để kết đúng: a)Tam giaùc coù caïnh baèng 1/Laø tam giaùc vuoâng b)Tam gíac coù caïnh baèng 2/Laø tam giaùc nhoïn c)Tam giaùc coù moät goùc vuoâng 3/Là tam giác d)Tam giaùc coù moät goùc tuø 4/Laø tam giaùc caân 5/Laø tam giaùc tuø Đáp án: a-4 ; b-3 ; c-1 ; d-5 BAØI13:ÑÒNH LÍ PY TA GO: Caâu 35)(0.75ñ)Haõy ñieàn vaøo choã troáng caùc phaùt bieåu sau: Trong moät tam giaùc vuoâng bình phöông…………………………………………….baèng toång bình phöông……………………………… …………………… Đáp án: cạnh huyền ; hai cạnh góc vuông Câu 36) (0.25đ)Hãy khoanh tròn câu mà em cho là đúng: Một tam giác có ba cạnh có số đo là 6;8;10 thì tam giác đó là: A Tam giác vuông B Tam giác nhọn C.Tam giác tù D.Cả câu sai Đáp án: A Câu 37(0.25đ).Trong các tam giác có độ dài cạnh là: A 9cm;15cm;12cm B.5dm;13dm;12dm C 7m;7m;7m Hãy khoanh tròn các câu mà độ dài 3cạnh cho trên để tam giác vuông Đáp án: A ; B Câu 38) (0.25đ)Hãy khoanh tròn câu mà em cho là đúng nhất: Một tam giác có ba cạnh có số đo là 1;1; √ thì tam giác đó là A.Tam giaùc vuoâng B Tam giaùc caân C Tam giác vuông cân D Cả câu đúng Đáp án: D BAØI 14:QUAN HỆ GIỮA GOCÙ VAØ CẠNH ĐỐI DIỆN: Caâu 39) (0.25ñ)Haõy ñieàn vaøo choã troáng caùc phaùt bieåu sau: Trong tam giác cạnh………………………………… với góc lớn thì…………… Đáp án: đối diện ; lớn (7) Câu 40(0.25đ).Trong tam giác tù cạnh nào là cạnh lớn nhất: A.Caïnh keà goùc tuø B.Cạnh đối diện vói góc tù C Chưa có thể xác định cạnh nào D Cả câu trên sai Đáp án: B BAØI15:QUAN HỆ GIỮA ĐƯỜNG VUÔNG GÓC VAØ ĐƯỜNG XIÊN Câu 41)(0.25đ)Hãy khoanh tròn câu mà em cho là đúng Từ điểm A nằm ngoài đường thẳng d ta có thể vẽ: A.Một đường vuông góc và đường xiên đến đường thẳng d B Một đường vuông góc và vô số đường xiên đến đường thẳng d C Vô số đường vuông góc và đường xiên đến đường thẳng d D.Vô số đường vuông góc và vô số đường xiên đến đường thẳng d Đáp án: D BAØI16: QUAN HỆ GIỮA CẠNH CỦA MỘT TAM GIÁC- BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC Caâu 42) (1ñ)Haõy ñieàn vaøo choã troáng caùc phaùt bieåu sau: a)Trong tam giác tổng ……………………………………………………………………………………….bao ……… độ dài caïnh………………… b) Trong tam giác hiệu……………………………………………………………………………………….bao cũng……… độ dài caïnh………………… Đáp án: a) Độ dài hai cạnh ;lớn ; còn lại b) Độ dài hai cạnh ;nhỏ ;còn lại Câu 43/(0.25đ)Tam giác cân có độdài hai cạnh nó là 3,9cmvà7,9cm thì chu vi tam giác đó là A.19,7cm B.15,7cm C Không thể tính D Cả câu trên sai Đáp án: A BAØI17:TÍNH CHẤT ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN: Caâu 44/(025ñ) Haõy ñieàn vaøo choã troáng caùc phaùt bieåu sau: Ba đường trung tuyến tam giác………………………………………………….Điểm đó cách đỉnh khoảng bằng………………… độ dài đường trung tuyến qua đỉnh Đáp án: cắt điểm ; Câu 45)(0.25đ)Một trung tuyến tam giác có độ dài là 6cm và G là trọng tâm nó Khoảng cách từ trọng tâm đến đỉnh ưng với trung tuyến đó có độ dài là: A.2cm B.3cm C 4cm D Cả 3câu trên sai Đáp án: C BAØI18:TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG PHÂN GIÁC: Caâu 46) (0.5ñ)Haõy ñieàn vaøo choã troáng caùc phaùt bieåu sau: a)Điểm nằm trên tia phân giác gocù thì cách đều………………………………………………….góc đó b)Điểm nằm bên góc và cách hai cạnh góc thì……………………………………của góc đó Đáp án: a) hai cạnh ; b) nằm trên tia phân giác Caâu 47) (0.5ñ)Haõy ñieàn vaøo choã troáng caùc phaùt bieåu sau: Ba đường phân giác tam giác cùng…………………………………………………Điểm này cách …………………… tam giác đó Đáp án: qua điểm; ba cạnh BAØI19:TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TRỰC (8) Caâu 48)(0.5ñ) Haõy ñieàn vaøo choã troáng caùc phaùt bieåu sau: Ba đường trung trực tam giác ……………………………………………….Điểm này cách ………… tam giác đó Đáp án: qua điểm ; ba đỉnh BAØI20: TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG CAO Caâu 49)(0.5ñ) Haõy ñieàn vaøo choã troáng caùc phaùt bieåu sau Ba đường cao tam giác …………………………………………………………….Điểm này gọi là……………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Đáp án: cùng qua điểm; trực tâm tam giác đó Câu 50)(1đ) Nối cột với để kết đúng: a) Giao điểm ba đường trung tuyến 1/Điểm cách cạnh tam giác moät tam giaùclaø b) Giao điểm củaba đường phân giác 2/Điểm cách đỉnh tam giác tam giaùc laø c) Giao điểm ba đường trung trực 3/Điểm cách đỉnh khoảng tam giaùc laø độ dài đường trung tuyến qua ñænh aáy d) Giao điểm đường cao tam 4/Điểm cách cách các trung điểm giaùc laø cuûa3 caïnh cuûa tam giaùc 5/Trực tâm tam giác đó Đáp án: a - ; b - ; c – ; d - Câu 51)(1đ) Nối cột với để kết đúng: Trong tam giaùc ABC a) Đường phân giác xuất phát từ đỉnh A 1/ Là đường thẳng vuông góc với cạnh BC trung ñieåm cuûa noù b) Đường trung trực ứng với cạnh BC 2/ Là đoạn vuông góc kẻ từ Ađến đường thẳng BC c) Đường cao xuất phát từ đỉnh A 3/ Là đoạn thẳng nối A với trung điểm cạnh BC d) Đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh A 4/ Là đoạn thẳng có hai mút là đỉnh A và giao điểm cạnh BC với tia phân giác góc A Đáp án: a - ; b – ; c – ; d - Câu 52)(1đ) Nối cột với để kết đúng: Trong moät tam giaùc a) Troïng taâm 1/ Là điểm chung ba đường cao b) Trực tâm 2/ Là điểm chung ba đường trung tuyeán c) Điểm(nằm tam giác) cách 3/ Là điểmchung ba đường trung trực ba caïnh d)Điểm cách ba đỉnh 4/ Là điểm chung ba đường phân giác Đáp án: a – ; b – ; c – ; d - II/PHẦN ĐẠI SỐ: Chọn câu đúng: Caâu 1/(0.25ñ) cho x = √ 144 (9) A 72 B 12 C 13 D Các kết trên sai Đáp án: B Caâu 2(0.25ñ)Cho x = √ 25− A x=5-3=2; B C D Các két trên sai Đáp án: C Caâu 3/(0.25ñ)Cho z= √ 4+ 36+81 z seõ baèng: ±11 A 2+6+9 =17 B C 11 D.Các kết trên sai Đáp án: C Caâu 4/ (0.25ñ)Cho f(x) = - 2x2 A f(0.5) = B.f(0.5)=3/2 C f(0.5) = -1/2 D Các kết trên sai Đáp án : B Caâu 5/(0.25ñ) − + x= thì x seõ baèng: A21/16 B.-21/16 C –2/10 D Các két trên sai Đáp án: A − 15 Caâu 6/(0.25ñ) 0,24 coù keát quaû: A 9/10 B C –9/10 D Các kết trên sai Đáp án: C Caâu 7/(0.25ñ) 22.24.23 coù keát quaû: 9 A B C 24 D Đáp án : A −1 − Caâu 8/ (0.25ñ) x : = 2 A –1/16 B 1/4 C 1/16 D –1/4 Đáp án: C x −2 = Câu 9(0.25đ)Tỉ lệ thức: 27 A x= -1.5 B x=-15 C x= 15 D x=1.5 Đáp án: B Caâu 10 (0.25ñ) √ 01 baèng: A 0.1 B -0.1 C ± D Các kết trên sai Đáp án: A Caâu 11/ (0.25ñ) = thì x seõ baèng: √x ±3 A B C 81 D Các kết trên sai Đáp án: C |x| =-1.3 t5thì x seõ baèng : Caâu 12/(0.25ñ) A 1.3 B ±1 C –1.3 D Khoâng coù giaù trò naøo cuûa x Đáp án: D 3 19 − 33 Caâu 13/ (0.25ñ) cvoù giaù trò: 7 A -14 B 14 C D -6 Đáp án: D Caâu 14/(0.25ñ) an.a2 baèng A an-2 B (2a)n+2 C an+2 D a2n Đáp án: C ( ) (10) Caâu 15/(0.25ñ) 36:32 seõ baèng: A 38 B 14 C 3-4 Đáp án: D Caâu 16/ (0.25ñ) 103 10-7 baèng A 1010 B 100-4 C 20-4 Đáp án: D Caâu 17/ (0.25ñ)Cho baûng taàn soá : D 34 D 10-4 Ñieåm soá (x) 10 Taàn soá (n) 10 Coù soá trung bình coäng laø: A 8,8 B 8,6 C 8,7 D Moät keát quaû khaùc Đáp án: A Câu 18/ (0.25đ) Cho hàm số “y = -0,5x” với x = 0,5 thì y : A B –25 C –0,05 D –0,25 Đáp án: D −1 x y là đơn thức bậc: Caâu 19/ (0.25ñ) A B C.1 D Moät keát quaû khaùc Đáp án: B Câu 20/ (0.25đ) Đa thức -2x –2 có nghiệm A B –1 C D Đáp án: B Caâu 21/(0.25ñ) (2x2y) (9xy4) baèng : A 18 xy3 B 18 x3y4 C 18 x3y5 D Moät keát quaû khaùc Đáp án: C Caâu 22/ (0.25ñ) xy3 + xy3 + (-7xy3) baèng : A –13xy3 B –3xy C –xy3 D Moät keát quaû khaùc Đáp án: C 1 Caâu 23/(0.25ñ) Cho P(x) = 2x + ; P seõ baèng: A 1/2 B 3/2 C D Moät keát quaû khaùc Đáp án: C Caâu 24/ (0.25ñ) 0,(37) +0,(62) seõ baèng: A 0,99 B 0,3(33) C D Moät keát quaû khaùc Đáp án: C Caâu 25/(0.25ñ) 0,(33).3 baèng: A 0,(99) B 0,3(33) C D Moät keát quaû khaùc Đáp án: C 23 Caâu 26/ (0.25ñ) baèng : 25 A 2-2 ; B 22 ; C 1-2 ; D 28 Đáp án: A −2 + Caâu 27/ (0.25ñ) seõ baèng: 20 () N=30 (11) −7 20 Đáp án: A A B −1 25 C −9 20 D 20 + x= x seõ baèng: 7 A B 1/7 C –1 D –1/7 Đáp án: B x 60 = Caâu 29/ (0.25ñ) 15 x thì x seõ baèng: A –30 B 30 C 90 D Moät keát quaû khaùc Đáp án: B Caâu 30/ (0.25ñ) 10-3seõ baèng: A 10-3=7 B 10/3 C 103 D Đáp án: D ÑIEÀN KHUYEÁT: Câu31/(0.25đ)Đồ thò haøm soá y =ax (a ) laø…………………………………………………………………………………………………………………………… Đáp án: Một đường thẳng qua gốc toạ độ Caâu 32/ (0.25ñ) √ 289 =………………………… Đáp án: 17 ¿ |x| = Caâu 33 /(0.25ñ) ¿{ ¿ ¿ x , x≥0 −x ;x ≤ Đáp án: ¿{ ¿ Câu 34/(0.25đ)Chu vi tam giác tỉ lệ……………………………với độ dài cạnh x tam giác đều……………………………………… Đáp án: Thuận ; y= 3x Caâu 35/ (0.25ñ) 8100 < 9100 ⇒ 2300 <……………………………… Đáp án: 3200 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI Caâu 36/(0.25ñ) x +y = z ⇒ y= -z-x Đáp án : Sai Caâu 37/(0.25ñ) -(x-y+z) = -x+y-z Đáp án : Đúng Câu 38/(0.25đ) Thương phép chia số hữu tỉ x cho số hữu tỉ y (y ) gọi là tỉ số y và x Đáp án : Sai Caâu 39/(0.25ñ) (-0,2)2=0,04 Đáp án: Đúng Caâu 40/ (0.25ñ) 2,4262 Đáp án: Đúng Câu 41/(0.25đ) Diện tích hình thang đáy lớn a, đáy nhỏ b chiều cao h là (a+b).h Đáp án : Sai Caâu 28/(0.25ñ) (12) Câu 42/(0.25đ) Đơn thức –2x3y4 có bậc Đáp án: Đúng Câu 43/(0.25đ) Đa thức f(x) = x4-3x2-4 có nghiệm là ±1 Đáp án: Sai Caâu 44/(0.25ñ) y = x2 – coù nghieäm x = ±1 Đáp án: Đúng Câu 45 /(0.25đ) y = 3x + đồ thị là đường thẳng qua gốc toạ độ Đáp án: Sai CAÂU GHEÙP ÑOÂI: Câu 46 (1đ)Nối hai cột lại với để kết đúng: 1/ y-x a) tich cuûa y vaø x 2/ 7x b) Tich cuûa vaø x 3/ yx c)Toång cua vaø x 4/ 5+x d)Tich tổng a và b với hiệu a và b 5/(a+b)(a-b) e) Hieäu cuûa y vaø x f) Hieäu cuûa x vaø y Đáp án : – e ; – b ; – a ; – c ; - d Caâu 47/0.75ñ 6/ Hai đại lượng x và y với x = ; y = 30 7/ y = 3x 8/ y = x g) xvà ylà hai đại lượng tỉ lệ nghòch, heä soá tæ leä baèng h) xy = 60 k) x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuaän Đáp án : – h ; – k ; – g Caâu 48/ (0.75ñ) 1) Vận tốc và thời gian chuyển động là hai đại lượng tỉ lệ nghịch 2) Đồ thị hàm số y = ax (a ¿ 3) Chu vi hình chữ nhật hai cạnh liên tiếp a,b Đáp án: 1- c ; – b ; - a Caâu 49: (0.75ñ) a) xm.xn = xm+n b) (xm)n = xm n c) xm xn = xm-n Đáp án: a – ; b – Caâu 50/(0.75ñ) 1) Tỉ lệ thức là đẳng thức hai tỉ số a) (a+b).2 b) là đường thẳng qua gốc toạ độ V t1 = c) V t2 a+b d) 1) Luỹ thừa luỹ thừa là luỹ thừa số đó với số mũ là tích hai số mũ 2) tích hai luỹ thừa cùng số đó với soá mu õlaø toång hai soá muõ a) a = b c d ⇒ ad = bc (13) 2) tỉ lệ thức tích các ngoại tỉ tích caùc trung tæ b) c) Đáp án: 1–b;2–a a c = b d a c = b d ⇒ ac = bd (14)
- Xem thêm -

Xem thêm: 100 Cau trac nghiem toan 7, 100 Cau trac nghiem toan 7