0

QD 363SGDDT THI DUA 20132014

7 0 0
  • QD 363SGDDT THI DUA 20132014

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 04:44

93 Tòng Văn Toạ P.H.Trưởng Trường THPT Chu Văn Thịnh 94 Lê Lương Dương P.H.Trưởng Trường THPT Chu Văn Thịnh 95 Nguyễn Trung Thành P.H.Trưởng Trường THPT Chu Văn Thịnh 96 Nguyễn Thị[r] (1)UBND TỈNH SƠN LA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự – Hạnh phúc Số 363/QĐ-SGDĐT Sơn La, ngày 25 tháng năm 2014 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận danh hiệu thi đua, tặng Giấy khen cho tập thể cá nhân năm học 2013 – 2014 GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA Căn Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26/01/2003 Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung số Điều Luật Thi đua - Khen thưởng số 39/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng năm 2014: Căn Nghị định số 42/NĐCP ngày 15/4/2010 Chính phủ việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Thi đua - Khen thưởng; Căn Thông tư số 12/2012/TT-BGDĐT ngày 03/4/2012 Bộ Giáo dục Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục; Căn Quyết định số 2553/QĐ-UBND ngày 18/10/2010 Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng tỉnh Sơn La; Căn Công văn số 54/TĐKT-NVI ngày 24/4/2014 Sở Nội vụ việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2013 – 2014 Ngành Giáo dục Đào tạo; Công văn số 82/TĐKT-NVI ngày 07/7/2014 Sở Nội vụ việc xét danh hiệu thi đua hình thức khen thưởng năm học 2013 – 2014; Căn Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La việc Ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức máy, cán bộ, cơng chức quan hành chính, đơn vị nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước địa bàn tỉnh Sơn La; Căn kết phiên họp bình xét danh hiệu thi đua hình thức khen thưởng năm học 2013 – 2014 ngày 17/7/2014 Hội đồng Thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục Đào tạo; Xét đề nghị Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành, QUYẾT ĐỊNH: (2)1 Công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến cho 2281 cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức ngành Giáo dục Đào tạo năm học 2013 – 2014 (có danh sách kèm theo) 2 Công nhận danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến cho 238 tập thể ngành Giáo dục Đào tạo năm học 2013 – 2014 (có danh sách kèm theo) 3 Cơng nhận cấp giấy công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua sở cho 381 cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức ngành Giáo dục Đào tạo năm học 2013 – 2014 (có danh sách kèm theo) 4 Tặng Giấy khen Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo cho 63 tập thể; 496 cá nhân ngành Giáo dục Đào tạo có thành tích xuất sắc thực nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 (có danh sách kèm theo) Điều Kèm theo Giấy công nhận, Giấy khen, tập thể cá nhân thưởng theo mức quy định Điều 71 75 Nghị định số 42/NĐCP ngày 15/4/2010 Chính phủ việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Thi đua - Khen thưởng, trích từ Quỹ Thi đua khen thưởng đơn vị trình Điều Chánh Văn phịng, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành; Thủ trưởng đơn vị Giáo dục Đào tạo liên quan; tập thể cá nhân có tên Điều chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ Nơi nhận: GIÁM ĐỐC - Như Điều 3; - Lưu: VT, VP (3)DANH SÁCH CÔNG NHẬN DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN NĂM HỌC 2013 – 2014 (Kèm theo Quyết định số 363/QĐ-SGDĐT ngày 25 tháng năm 2014 Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo) (4)40. Lô Thị Thuỳ Trang GV Trường THPT Chu Văn Thịnh 41. Lê Giang Thủy GV Trường THPT Chu Văn Thịnh 42. Nguyễn Thị Hằng GV Trường THPT Chu Văn Thịnh 43. Lường Thị Thu Hà GV Trường THPT Chu Văn Thịnh 44. Phạm Thị Huyền GV Trường THPT Chu Văn Thịnh 45. Kim Quốc Thắng GV Trường THPT Chu Văn Thịnh 46. Ngô Thế Diệm GV Trường THPT Chu Văn Thịnh 47. Nguyễn Thu Hương GV Trường THPT Chu Văn Thịnh 48. Nguyễn Thu Minh GV Trường THPT Chu Văn Thịnh 49. Hoàng Thị Thu Hằng GV Trường THPT Chu Văn Thịnh 50. Đinh Thị Thương GV Trường THPT Chu Văn Thịnh 51. Cầm Văn Minh GV Trường THPT Chu Văn Thịnh 52. Đinh Thị Hà Phương GV Trường THPT Chu Văn Thịnh 53. Nguyễn Ngọc Khanh GV Trường THPT Chu Văn Thịnh 54. Nguyễn Thanh Nga GV Trường THPT Chu Văn Thịnh 55. Bùi Văn Giang GV Trường THPT Chu Văn Thịnh 56. Nguyễn Văn Chi GV Trường THPT Chu Văn Thịnh 57. Hoàng Văn Cưởi GV Trường THPT Chu Văn Thịnh 58. Hà Thành Ninh GV Trường THPT Chu Văn Thịnh 59. Nguyễn Thị Mừng GV Trường THPT Chu Văn Thịnh 60. Lê Thị Hà GV Trường THPT Chu Văn Thịnh 61. Dương Ngọc Liên GV Trường THPT Chu Văn Thịnh 62. Đoàn Thị Dân Cán Trường THPT Chu Văn Thịnh 63. Vì Thị Vân Cán Trường THPT Chu Văn Thịnh 64. Hồ Hải Kiều Cán Trường THPT Chu Văn Thịnh 65. Lê Đăng Sơn Nhân viên Trường THPT C.Văn Thịnh 66. Cầm Thị Phước Nhân viên Trường THPT C.Văn Thịnh 67. Tòng Văn Thắng Nhân viên Trường THPT C.Văn Thịnh 68. Đào Thị Lan Nhân viên Trường THPT C.Văn Thịnh 69. Lường Thị Vân Oanh Nhân viên Trường THPT C.Văn Thịnh DANH SÁCH TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN NĂM HỌC 2013-2014 (Kèm theo Quyết định số 363 /QĐ-SGDĐT ngày 25 tháng năm 2014 Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo) TT Tên đơn vị GHI CHÚ 86 Trường THPT Chu Văn Thịnh LAO ĐỘNG XUẤT SẮC 87 Tổ: Toán - Tin Trường THPT Chu Văn Thịnh LAO ĐỘNG XUẤT SẮC 88 Tổ: Hoá - Sinh - Kỹ NN Trường THPT Chu Văn Thịnh (5)TT Tên đơn vị GHI CHÚ 90 Tổ: Ngoại Ngữ Trường THPT Chu Văn Thịnh 91 Tổ: Sử - Địa- GDCD Trường THPT Chu Văn Thịnh LAO ĐỘNG XUẤT SẮC DANH SÁCH CHIẾN SỸ THI ĐUA CẤP CƠ SỞ NĂM HỌC 2013-2014 (Kèm theo Quyết định số 363 /QĐ-SGDĐT ngày 25 tháng năm 2014 Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo) STT Họ Và Tên Chức vụ - Đơn vị cơng tác 93 Tịng Văn Toạ P.H.Trưởng Trường THPT Chu Văn Thịnh 94 Lê Lương Dương P.H.Trưởng Trường THPT Chu Văn Thịnh 95 Nguyễn Trung Thành P.H.Trưởng Trường THPT Chu Văn Thịnh 96 Nguyễn Thị Chung P.H.Trưởng Trường THPT Chu Văn Thịnh 97 Nguyễn Thị Bích Hảo Giáo viên Trường THPT Chu Văn Thịnh 98 Phạm Hải Hòa Giáo viên Trường THPT Chu Văn Thịnh 99 Cao Thị Thuỳ Giáo viên Trường THPT Chu Văn Thịnh 100 Đồng Văn Bắc Giáo viên Trường THPT Chu Văn Thịnh 101 Nguyễn Thị Phương Giáo viên Trường THPT Chu Văn Thịnh 102 Phạm Thị Huyền Giáo viên Trường THPT Chu Văn Thịnh 103 Nguyễn Thuỳ Linh Tổ trưởng Trường THPT Chu Văn Thịnh 104 Lê Giang Thủy Giáo viên Trường THPT Chu Văn Thịnh Đạt : 12 Không đạt: 03 (Trần Chiến Công, Nguyễn Ngọc Khanh, Nguyễn Thị Hằng). DANH SÁCH GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẶNG GIẤY KHEN CHO CÁ NHÂN NĂM HỌC 2013 – 2014 (Kèm theo Quyết định số 363 /QĐ-SGDĐT ngày 25 tháng năm 2014 Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo) STT Họ tên Đơn vị 1. Nguyễn Thị Chung P.H.T Trường THPT CVT 2. Hà Kim Liên GV Trường THPT Chu Văn Thịnh 3. Đặng Văn Thuận Giáo viên Trường THPT CVT 4. Vũ Thị Luyện GV Trường THPT Chu Văn Thịnh 5. Nguyễn Thị Bích Hảo GV Trường THPT Chu Văn Thịnh 6. Phạm Thị Huyền GV Trường THPT Chu Văn Thịnh 7. Cầm Văn Minh GV Trường THPT Chu Văn Thịnh 8. Hà Thành Ninh GV Trường THPT Chu Văn Thịnh (6)(7)
- Xem thêm -

Xem thêm: QD 363SGDDT THI DUA 20132014, QD 363SGDDT THI DUA 20132014