0

Kiem tra dia li 7 45 p

1 0 0
  • Kiem tra dia li 7 45 p

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 04:42

Câu 2: Đặc điểm sản xuất nông nghiệp ở đới nóng có những thuận lợi và khó khăn, nêu giải pháp khắc phục. (3 điểm)[r] (1)ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN : ĐỊA LÍ LỚP 7 GV: Trần Minh Phượng Đề: Câu 1: Đặc điểm bậc khí hậu nhiệt đới gió mùa gì? (2 điểm) Câu 2: Đặc điểm sản xuất nông nghiệp đới nóng có thuận lợi khó khăn, nêu giải pháp khắc phục (3 điểm) Câu 3: Tình hình thị hóa đới nóng năm gần diễn nào? Cho biết hậu đô thị hóa tự hóa? Giải pháp (2 điểm) Câu 4: Sức ép dân số đới nóng tới tài nguyên môi trường nào? (3 điểm) Bài làm ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… Trường THPT Hồ Thị Kỷ Tên:……… Lớp:………
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiem tra dia li 7 45 p, Kiem tra dia li 7 45 p