0

bien ban hop phu huynh dot xuat

5 2 0
  • bien ban hop phu huynh dot xuat

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 04:35

- Các giải pháp để nâng cao chất lợng học tập và rèn luyện của học sinh lớp 9D.. - Thông toán các khoản đóng góp năm trớc và các khoản đóng góp trong năm học này đã đợc thêng trùc héi PH[r] (1)Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù - H¹nh phóc -o0o Biªn b¶n häp phô huynh häc sinh c¸ biÖt líp 9D Häc kú I, n¨m häc 2009 – 2010 Trêng THCS CÈm V¨n Líp 9d - Thêi gian:…….…………… ngµy th¸ng ……… n¨m 2009 §Þa ®iÓm: Phßng häc sè: …… trêng THCS CÈm V¨n Thµnh phÇn gåm : ThÇy TrÇn V¨n To¶n - GV Chñ nhiÖm – Chñ täa cuéc häp Vµ .phô huynh häc sinh líp 9D Néi dung cuéc häp: 1.Gi¸o viªn th«ng b¸o t×nh h×nh cña häc sinh líp thêi gian võa qua Một số giải pháp để nâng cao chất lợng học tập và rèn luyện học sinh lớp 9D Các phụ huynh cần nhắc nhở em học đúng Thực trang phục theo đúng quy định nhà trờng Chuẩn bị cho em đủ các dụng cụ học tập cần thiết ( thớc , compa, chì , tẩy bút chì, máy tính, s¸ch vë, giÊy nh¸p) Khi có vấn đề cần trao đổi với GVCN qua điện thoại gặp trực tiếp Khi GVCN đã mời gặp thì cần trờng gặp đúng lịch Không nên cho em tiền tiêu vặt dễ dẫn đến xa vào các tệ nạn xã hội Bố mẹ cần là thầy cô gia ( Không phó mặc cho thầy cô, đồng tình với các quan điểm giáo dục thÇy c« gi¸o, g¬ng mÉu tríc em m×nh) KÕt hîp s¸t víi gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸c ®oµn thÓ gi¸o dôc Tạo điều kiện thời gian và tâm lí cho các em học tập Quan tâm đôn đốc việc học tập các em Đôn đốc việc học nhà em mình Thời gian học ít là ngày 10 Không chiều cái dẫn đến thói quen ỉ lại vào ngời khác, ỉ lại học tập 11 CÇn qu¶n lÝ chÆt chÏ thêi gian ch¬i cña em m×nh ý kiÕn phô huynh Th kÝ cuéc häp th«ng qua biªn b¶n cuéc häp Biên đợc trí thông qua / Cuéc häp kÕt thóc håi …… giê….…phót cïng ngµy C¸c phHS kÝ tªn CÈm V¨n, ngµy 26/9/2009 Chñ täa cuéc häp Néi dung häp PHHS - Thông báo tình hình thực nhiệm vụ năm học 2007-2008(mời PHHS đọc) - Thông báo nhiệm vụ năm học 2008 -2009(mời PHHS đọc) - Th«ng b¸o t×nh h×nh cña líp n¨m häc võa qua vµ h¬n mét tuÇn ®Çu n¨m häc nµy - Các giải pháp để nâng cao chất lợng học tập và rèn luyện học sinh lớp 9D - Thông toán các khoản đóng góp năm trớc và các khoản đóng góp năm học này đã đợc thêng trùc héi PHHS thèng nhÊt - ý kiÕn phô huynh - BÇu Ban thêng trùc Héi PHHS cña líp n¨m häc nµy Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng häc tËp vµ rÌn luyÖn cña häc sinh líp 9D Các phụ huynh cần nhắc nhở em học đúng Thực trang phục theo đúng quy định nhà trờng Chuẩn bị cho em đủ các dụng cụ học tập cần thiết ( thớc , compa, chì , tẩy bút ch×, m¸y tÝnh, s¸ch vë, giÊy nh¸p) (2) Khi có vấn đề cần trao đổi với GVCN qua điện thoại gặp trực tiếp Khi GVCN đã mời gặp thì cần trờng gặp đúng lịch Không nên cho em tiền tiêu vặt dễ dẫn đến xa vào các tệ nạn xã hội Bố mẹ cần là thầy cô gia ( Không phó mặc cho thầy cô, đồng tình với các quan ®iÓm gi¸o dôc cña thÇy c« gi¸o, g¬ng mÉu tríc em m×nh) KÕt hîp s¸t víi gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸c ®oµn thÓ gi¸o dôc Tạo điều kiện thời gian và tâm lí cho các em học tập Quan tâm đôn đốc việc học tËp cña c¸c em Đóng góp các khoản tiền cho các em đúng hạn để tạo tâm lí phấn khởi cho các em học tËp 10 Những em nào có vấn đề sức khỏe (mắt cận, số bệnh khác) mà không hoạt động nặng đợc thì báo cáo với GVCN để kịp thời có biện pháp xử lí 11 Đôn đốc việc học nhà em mình Thời gian học ít là ngày 12 Không chiều cái dẫn đến thói quen ỉ lại vào ngời khác, ỉ lại học tập 13 CÇn qu¶n lÝ chÆt chÏ thêi gian ch¬i cña em m×nh Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù - H¹nh phóc -o0o Biªn b¶n häp phô huynh häc sinh líp 9D Häc kú I, n¨m häc 2009 – 2010 Trêng THCS CÈm V¨n - Thêi gian:…….…………… ngµy th¸ng ……… n¨m 2009 §Þa ®iÓm: Phßng häc sè: …… trêng THCS CÈm V¨n Thµnh phÇn gåm : …………………………… - GV Chñ nhiÖm – Chñ täa cuéc häp Vµ .phô huynh häc sinh líp … Đ/C lãnh đạo nhà trờng Néi dung cuéc häp: 1.T×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô häc n¨m häc 2008-2009 2.NhiÖm vô n¨m häc 2009-2010 T×nh h×nh cña líp n¨m häc võa qua vµ tuÇn ®Çu a) Trong n¨m häc võa qua (3) b)Trong tuÇn ®Çu Một số giải pháp để nâng cao chất lợng học tập và rèn luyện học sinh lớp … Thông báo các khoản đóng góp ý kiÕn phô huynh 7.BÇu Ban thêng trùc Héi PHHS cña líp n¨m häc nµy Hä vµ tªn NhiÖm vô §Þa chØ Lµ PHHS em Trëng ban ñy viªn ñy viªn Th kÝ cuéc häp th«ng qua biªn b¶n cuéc häp Biên đợc trí thông qua / Cuéc häp kÕt thóc håi ………… giê…phót cïng ngµy CÈm V¨n, ngµy 13/9/2009 Th kÝ cuéc häp Chñ to¹ Những quy định lớp 9D Trêng Thcs cÈm v¨n Líp 9d Lµm c¨n cø xÕp lo¹i h¹nh kiÓm häc sinh Mçi tuÇn häc cã 100 ®iÓm thi ®ua A) Nh÷ng lçi bÞ trõ ®iÓm thi ®ua: §i häc muén : 10 ®iÓm/ lÇn 14 Kh«ng lµm bµi tËp vÒ nhµ: ®iÓm/ lÇn Đồng phục sai quy định, thiếu khăn quàng: 10 15 Nãi tôc, chöi bËy : 10 ®iÓm / lÇn ®iÓm / lÇn 16 Tự đổi chỗ ngồi: điểm / lần (4) Bá truy bµi, mÊt trËt tù, lµm viÖc riªng giê truy bµi: 10 ®iÓm / lÇn NghØ häc kh«ng cã giÊy xin phÐp : 10 ®iÓm / lÇn NghØ tiÕt kh«ng xin phÐp : 10 ®iÓm / lÇn TËp thÓ dôc: kh«ng nghiªm tóc, cêi nãi ,kh«ng đúng vị trí, tác phong chậm chạp, tập sai : 10®iÓm / lÇn ( Bá tËp kh«ng cã lý chÝnh đáng : 20 điểm/ lần) Nãi chuyÖn giê häc :10 ®iÓm / lÇn Nói chuyện học để giáo viên môn nh¾c nhë vµ ghi vµo sæ ®Çu bµi: 20 ®iÓm / lÇn Coi cãp bµi cña b¹n ( hoÆc bÞ b¾t qu¶ tang gian lËn giê kiÓm tra): 10 ®iÓm / lÇn 10 BÞ ®iÓm díi : ®iÓm / lÇn 11 Hót thuèc: 50 ®iÓm / lÇn 12 Ăn quà vặt đến trờng: 10 điểm/ lần 13 Ch¬i trªn khu bôc gi¶ng gi¸o viªn: 10 ®iÓm /lÇn 17 Ph¸ ho¹i cña c«ng: 10 ®iÓm / lÇn vµ ph¶i båi thêng thiÖt h¹i 18 ViÕt, vÏ bËy lªn bµn, cöa, têng: ®iÓm / lÇn vµ ph¶i lau s¹ch nh cò 19 Không hoàn thành nhiệm vụ lao động đợc giao, bá lµm : ®iÓm / lÇn 20 Không mang dụng cụ, dụng cụ không dùng đợc : điểm / lần 21 Kh«ng h¸t, h¸t xuyªn t¹c : 10 ®iÓm / lÇn 22 Thái độ sai với thầy cô: 100 điểm / lần 23 XÝch mÝch, mÊt ®oµn kÕt víi b¹n : 20 ®iÓm / lÇn 24 Lµm mÊt vÖ sinh líp, trêng: ®iÓm / lÇn 25 Nép c¸c lo¹i giÊy tê chËm so víi lÞch GVCN yªu cÇu: 20 ®iÓm / lÇn 26 §¸nh nhau: 100 ®iÓm / lÇn 26 Kh«ng mang ghÕ nhùa c¸c buæi mÝt tÝnh : ®iÓm / lÇn B) Những thành tích đợc cộng điểm: Trong líp h¨ng h¸i ph¸t biÓu ý kiÕn x©y dùng bài : 5, 10,15, 20 điểm/tuần tuỳ theo mức độ §¹t ®iÓm tèt (®iÓm 8,9,10 ) : ,10,15 ®iÓm / lÇn Cã nh÷ng viÖc lµm tèt (tham gia v¨n nghÖ, tiÕp níc häp phô huynh, trùc nhËt gióp b¹n, mét sè việc khác đợc nhà trờng khen ngợi,… ) : 20 ®iÓm / lÇn Tham gia lao động ngoài lịch: 20 điểm/lần Tổ tuần không mắc lỗi ngời tổ đợc céng: 10 ®iÓm C¸ nh©n c¶ tuÇn häc kh«ng m¾c lçi : ® ngời điểm cao tuần đợc cộng 10 ®iÓm cho tuÇn sau Lớp đứng thứ 1, 2,3,4,5,6,7,8 (khối sáng) học sinh đợc cộng 20, 15, 10, 5, 0, -5, -10,-15 ®iÓm C) XÕp lo¹i thi ®ua cho mçi tuÇn: Tõ 120 trë lªn: Lo¹i Tèt Từ 80 đến 115 điểm: Lo¹i kh¸ Từ 40 đến 75 điểm: Lo¹i trung b×nh Từ đến 35 điểm: Lo¹i yÕu Díi ®iÓm Lo¹i kÐm D)Ghi chó Học sinh bị trừ từ 50 đến dới 100 điểm thì phải báo cho bố (mẹ) gọi điện đến nhà giáo viên chủ nhiệm để GVCN trao đổi Học sinh bị trừ từ 105 điểm trở lên phải mời gia đình gặp GVCN.(Số điện thoại GVCN là 797 707) Néi dung häp PHHS - Thông báo tình hình thực nhiệm vụ năm học 2007-2008(mời PHHS đọc) - Thông báo nhiệm vụ năm học 2008 -2009(mời PHHS đọc) - Th«ng b¸o t×nh h×nh cña líp n¨m häc võa qua vµ h¬n mét tuÇn ®Çu n¨m häc nµy - Các giải pháp để nâng cao chất lợng học tập và rèn luyện học sinh lớp 9D - Thông toán các khoản đóng góp năm trớc và các khoản đóng góp năm học này đã đợc thêng trùc héi PHHS thèng nhÊt - ý kiÕn phô huynh - BÇu Ban thêng trùc Héi PHHS cña líp n¨m häc nµy Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng häc tËp vµ rÌn luyÖn cña häc sinh líp 9D Các phụ huynh cần nhắc nhở em học đúng Thực trang phục theo đúng quy định nhà trờng Chuẩn bị cho em đủ các dụng cụ học tập cần thiết ( thớc , compa, chì , tẩy bút chì, máy tÝnh, s¸ch vë, giÊy nh¸p) Khi có vấn đề cần trao đổi với GVCN qua điện thoại gặp trực tiếp Khi GVCN đã mời gặp thì cần trờng gặp đúng lịch Không nên cho em tiền tiêu vặt dễ dẫn đến xa vào các tệ nạn xã hội Bố mẹ cần là thầy cô gia ( Không phó mặc cho thầy cô, đồng tình với các quan điểm giáo dôc cña thÇy c« gi¸o, g¬ng mÉu tríc em m×nh) KÕt hîp s¸t víi gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸c ®oµn thÓ gi¸o dôc (5) Tạo điều kiện thời gian và tâm lí cho các em học tập Quan tâm đôn đốc việc học tập c¸c em Đóng góp các khoản tiền cho các em đúng hạn để tạo tâm lí phấn khởi cho các em học tập 10 Những em nào có vấn đề sức khỏe (mắt cận, số bệnh khác mà không hoạt động nặng đợc thì báo cáo với GVCN để kịp thời có biện pháp sử lí 11 Ph¸t cho PHHs néi quy líp vµ th¶o luËn néi quy líp (6)
- Xem thêm -

Xem thêm: bien ban hop phu huynh dot xuat, bien ban hop phu huynh dot xuat