0

Cach chia dong tu Tieng Anh

4 5 0
  • Cach chia dong tu Tieng Anh

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 03:34

‘Và cuối cùng tôi nghĩ rằng chúng ta đều cảm thấy đói bụng…’ (‘peckish’ đi với ‘we’, ‘feel’ đi với một điểm của ‘we’. Nói  cách  khác,  chúng  ta  không  nhìn  có  vẻ  đói  bụng,  chúng [r] (1)6/8/2015 Động từ trong tiếng Anh: Cách chia, từ vựng và quy tắc chia động từ data:text/html;charset=utf­8,%3Cp%20style%3D%22margin%3A%200px%3B%20padding%3A%204px%200px%3B%20color%3A%20rgb(54%2C%2054%2C… 1/4 when he saw me he (ask) me (go) out Xét động từ ask : nhìn phía trước nó có chủ từ he vì thế ta phải chia thì ­ ở đây chia thì q khứ vì phía trước có saw Xét đến động từ go, phía trước nó là me là túc từ nên khơng thể chia thì mà phải chia dạng ­ ở đây là to go, cuối cùng ta có when he saw me he asked me to go out Về vấn đề chia thì chắc các em cũng đã nắm cơ bản rồi. Hơm nay tơi muốn cùng các em đi sâu vào vấn đề chia dạng của động từ  Động từ một khi khơng chia thì sẽ mang 1 trong 4 dạng sau đây : ­ bare inf (động từ ngun mẩu khơng có to ) ­ to inf ( động từ nguyên mẫu có to ) ­ Ving (động từ thêm ing ) ­ P.P ( động từ ở dạng past paticiple ) Vậy làm sao biết chia theo dạng nào đây ? Ta tạm chia làm 2 mẫu khi chia dạng : 1) MẪU V O V  Là mẫu 2 động từ đứng cách nhau bởi 1 túc từ  Cơng thức chia mẫu này như sau : Nếu V1 là : MAKE , HAVE (ở dạng sai bảo chủ động ), LET  thì V2 là BARE INF  Ví dụ: I make him go  I let him go Nếu V1 là các động từ giác quan như : HEAR, SEE, FEEL, NOTICE, WATCH, OBSERVE thì V2 là Ving (hoặc bare inf ) Ví dụ: I see him going / go out Ngồi 2 trường hợp trên chia to inf 2) MẪU V V Là mẫu 2 động từ đứng liền nhau khơng có túc từ ở giữa  Cách chia loại này như sau: Nếu V1 là : KEEP, ENJOY, AVOID, ADVISE, ALLOW, MIND, IMAGINE, CONSIDER, PERMIT, RECOMMEND, SUGGEST, MISS, RISK, PRACTICE, DENY, ESCAPE, FINISH, POSTPONE, MENTION, PREVENT, RECALL, RESENT, UNDERSTAND, ADMIT, RESIST, APPRECIATE, DELAY, EXPLAIN, FANCY, LOATHE, FEEL LIKE, TOLERATE, QUIT, DISCUSS, ANTICIPATE, PREFER, LOOK FORWARD TO, CAN'T HELP, CAN'T STAND, NO GOOD, NO USE  Thì V2 là Ving Ví dụ: He avoids meeting me 3) RIÊNG CÁC ĐỘNG TỪ SAU ĐÂY VỪA CĨ THỂ ĐI VỚI TO INF VỪA CĨ THỂ ĐI VỚI VING TÙY THEO NGHĨA  STOP + Ving :nghĩa là dừng hành động Ving đó lại  Ví dụ: I stop eating (tơi ngừng ăn ) + To inf : dừng lại để làm hành động to inf đó  Ví dụ: I stop to eat (tơi dừng lại để ăn ) FORGET, REMEMBER + Ving : Nhớ (quên) chuyện đã làm  (2)6/8/2015 Động từ trong tiếng Anh: Cách chia, từ vựng và quy tắc chia động từ data:text/html;charset=utf­8,%3Cp%20style%3D%22margin%3A%200px%3B%20padding%3A%204px%200px%3B%20color%3A%20rgb(54%2C%2054%2C… 2/4 + To inf : Nhớ (qn ) để làm chuyện gì đó  Ví dụ: Don't forget to buy me a book : đừng qn mua cho tơi quyển sách nhé (chưa mua ,) REGRET + Ving : hối hận chuyện đã làm  I regret lending him the book : tơi hối hận đã cho anh ta mượn quyển sách  + To inf : lấy làm tiếc để  Ví dụ: I regret to tell you that  ( tơi lấy làm tiếc để nói với bạn rằng  ) ­ chưa nói ­ bây giờ mới nói  TRY + Ving : nghỉa là thử Ví dụ: I try eating the cake he makes ( tơi thử ăn cái bánh anh ta làm ) + To inf : cố gắng để  Ví dụ: I try to avoid meeting him (tơi cố gắng tránh gặp anh ta ) NEED , WANT NEED nếu là động từ đặc biệt thì đi với BARE INF  Ví dụ: I needn't buy it ( need mà có thể thêm not vào là động từ đặc biệt ) NEED là động từ thường thì áp dụng cơng thức sau : Nếu chủ từ là người thì dùng to inf  Ví dụ: I need to buy it (nghĩa chủ động ) Nếu chủ từ là vật thì đi với Ving hoặc to be P.P Ví dụ: The house needs repairing (căn nhà cần được sửa chửa ) The house needs to be repaired 4) MEAN Mean + to inf : Dự định Ví dụ: I mean to go out (Tơi dự định đi chơi )  Mean + Ving :mang ý nghĩa Ví dụ: Failure on the exam means having to learn one more year.( thi rớt nghĩa là phải học thêm một năm nữa) 5) GO ON  Go on + Ving : Tiếp tục chuyện đang làm  After a short rest, the children go on playing (trước đó bọn chúng đã chơi ) Go on + to V : Tiếp tục làm chuyện khác After finishing the Math problem, we go on to do the English exercises (trước đó làm tốn bây giờ làm tiếng Anh ) 6) các mẫu khác  HAVE difficulty /trouble / problem + Ving  WASTE time /money + Ving  KEEP + O + Ving  PREVENT + O + Ving FIND + O + Ving  CATCH + O + Ving HAD BETTER + bare inf 7) Các trường hợp TO + Ving (3)6/8/2015 Động từ trong tiếng Anh: Cách chia, từ vựng và quy tắc chia động từ data:text/html;charset=utf­8,%3Cp%20style%3D%22margin%3A%200px%3B%20padding%3A%204px%200px%3B%20color%3A%20rgb(54%2C%2054%2C… 3/4 một  vài trường hợp  TO đi với Ving thường gặp : Be/get used to Look forward to Object to Accustomed to Confess to Ngồi các cơng thức trên ta dùng TO INF Những động từ đi cùng tính từ – LOOK, FEEL, SEEM, SOUND Bạn có thể download bảng động từ trong tiếng Anh tại đây: Động từ, trạng từ và tính từ Một động từ là một từ mà diễn tả một hành động – ví dụ: walk (đi bộ), work (làm việc), drive (lái xe). Những trạng từ là những từ miêu tả những hành động mà được mơ tả bởi những động từ­ xảy ra như thế nào He walked slowly – (How did he walk? Slowly.) Anh ta đi bộ một cách chậm chạp (Anh ta đi bộ như thế nào? Chậm chạp) She worked hard – (How did she work? Hard.) Cô ta làm việc một cách chăm chỉ (Cô ta làm việc như thế nào? Chăm chỉ) He drives dangerously – (How does he drive? Dangerously.) Anh ta lái xe một cách nguy hiểm (Anh ta lái xe như thế nào? Nguy hiểm) Một số động từ có thể sử dụng với tính từ, để cung cấp thêm thơng tin về chủ ngữ của động từ đó. Những động từ này có chức năng là một cầu nối giữa tính từ và một điểm cụ thể của một chủ từ Helen nói rằng ‘It’s a gorgeous dress, Alice, but the other one seemed nicer.’ (‘nice’ refers to ‘the dress’) ‘Nó là một chiếc áo đầm đẹp, nhưng cái kia thì có vẻ đẹp hơn.’ (‘nice’ đi với ‘the dress’) Alice trả lời ‘It is lovely, isn’t it? But you’re right, the blue dress looks better.’ (‘better’ refers to ‘the dress’; ‘look’ refers to an aspect of the dress – here, the way it looks) ‘Nó thật đẹp phải khơng? Nhưng bạn đã nói đúng, áo đầm màu xanh dương đẹp hơn.’ (‘better’ đi với ‘the dress; ‘look’ miêu tả một điểm của áo đầm – ở đây, hình thức của áo đầm) Helen nói rằng ‘And after that I expect we’ll all be feeling peckish…’ (‘peckish’ refers to ‘we’; ‘feel’ refers to an aspect of ‘we’. In other words, we don’t look peckish, we don’t sound peckish, we feelpeckish.) ‘Và cuối cùng tơi nghĩ rằng chúng ta đều cảm thấy đói bụng…’ (‘peckish’ đi với ‘we’, ‘feel’ đi với một điểm của ‘we’ Nói  cách  khác,  chúng  ta  khơng  nhìn  có  vẻ  đói  bụng,  chúng  ta  khơng  nghe  như  đói  bụng,  chúng  ta  cảm  thấy  đói bụng.) Những động từ về quan điểm, cảm giác và thay đổi trạng thái với tính từ Những động từ này có thể được sử dụng với tính từ theo cách này được gọi là những động từ liên kết. Chúng cịn được gọi là copula verbs. Chúng có thể chia thành những nhóm sau: Những động từ quan điểm: seem, appear Your plan seems realistic Kế hoạch của bạn có vẻ thực tế He appears older than he really is Anh ta nhìn có vẻ như già hơn tuổi Những động từ cảm giác: look, feel, taste, smell, sound The blue dress looks better (4)6/8/2015 Động từ trong tiếng Anh: Cách chia, từ vựng và quy tắc chia động từ data:text/html;charset=utf­8,%3Cp%20style%3D%22margin%3A%200px%3B%20padding%3A%204px%200px%3B%20color%3A%20rgb(54%2C%2054%2C… 4/4 This fabric feels lovely Loại vải này có vẻ đẹp I didn’t enjoy the food. It tasted horrible Tơi khơng thích món này. Nó dở q These flowers smell beautiful Những hoa này có mùi thơm That sound system sounds expensive Hệ thống âm thanh đó có vẻ đắt tiền Những động từ thay đổi trạng thái: become, get, go, turn She became very angry when she saw what they had done Cơ ta đã nổi giận khi thấy những gì họ đã làm As night fell the air grew cold Càng tối, trời càng lạnh The sun got hotter and hotter Trời càng lúc càng nóng hơn His face went white with shock when he heard the news Mặt của anh ta trắng bệt với ngạc nhiên khi nghe tin As I get older, my hair is starting to turn grey Khi tơi già đi, tóc bắt đầu bạc đi Những động từ, trạng từ và tính từ khác Những động từ Link/copula có thể đi với tính từ. Chúng cũng có chức năng như một động từ mà đi cùng với trạng từ She looked angry (adjective) = she had an angry expression Cơ ta giận dữ (tính từ) = cơ ta có sự biểu lộ giận dữ She looked angrily (adverb) at her husband. Here, ‘looked’ is a deliberate action Cơ ta nhìn chồng một cách giận dữ. Ở đây, ‘looked’ là một động từ có chủ ý The cake tasted beautiful (adjective) = the cake had a beautiful taste Chiếc bánh này ăn ngon (tính từ) = chiếc bánh này có vị ngon  tại đây
- Xem thêm -

Xem thêm: Cach chia dong tu Tieng Anh, Cach chia dong tu Tieng Anh