0

Trac nghiem tong hop thang 7 nam 2015 hay

4 2 0
  • Trac nghiem tong hop thang 7 nam 2015 hay

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 03:33

Khi bắn một đầu đạn khối lượng m = 80 g theo phương nằm ngang, thì đầu đạn cắm vào cát và nâng hộp cát lên cao theo một cung tròn làm cho trọng tâm của hộp cát lên cao thêm một đoạn h = [r] (1)KHẢO SÁT KIẾN THỨC TỔNG HỢP Môn: Vật lý; Thời gian: 90 phút Câu 1: Một đĩa tròn bán kính 20 cm quay quanh trục nó Đĩa quay vòng hết đúng 0,2 s Hỏi tốc độ dài v điểm nằm trên mép đĩa bao nhiêu? A 6,28 m/s B 628 m/s C 62,8 m/s D 3,14 m/s Câu 2: Cho hai lực đồng quy có độ lớn 150 N và 200 N Trong số các giá trị sau đây, giá trị nào có thể là độ lớn hợp lực A 40 N B 250 N C 400 N D 500 N Câu 3: Chọn công thức đúng độ lớn vectơ gia tốc hướng tâm 2 a  ht a 4 f r a 4 2T r r A aht .r B C ht D ht Câu 4: Khi treo vào đầu lò xo có độ cứng k vật có trọng lượng P = 5N thì nó dãn đoạn 4cm Độ cứng k lò xo A 125N/m B 1,25N.m C 1,25N/m D 125N.m Câu 5: Thả cho vật rơi tự không vận tốc đầu từ độ cao 3,2m so với mặt đất Lấy g = 10m/s Thời gian rơi tự vật (tính từ lúc thả vật nó chạm đất) là A 0,64s B 0,40s C 0,16s D 0,80s Câu 6: Một xe máy chạy với vận tốc 36km/h thì hãm phanh Sau đó thêm 25m thì dừng hẳn Sau hãm phanh 2s, vận tốc xe máy là A 8,9km/h B 6,0km/h C 21,6km/h D 32,0km/h Câu 7: Biết khoảng cách Mặt Trăng và Trái Đất là r = 3,8.10 km, khối lượng Mặt Trăng m = 7,37.1022kg, khối lượng Trái Đất M = 6,0.1024kg và số hấp dẫn G = 6,67.10-11N.m2/kg2 Trái Đất hút Mặt Trăng với lực bao nhiêu? A 7,76.1028N B 7,76.1031N C 2,04.1026N D 2,04.1020N Câu 8: Một sợi dây mảnh không co dãn, đầu gắn vào trần toa tàu, đầu còn lại treo vật nặng Phương dây treo trùng với phương thẳng đứng Kết luận nào sau đây không thể xãy ra: A toa tàu đứng yên B toa tàu nâng thẳng đứng lên cao C toa tàu chuyển động tròn D toa tàu chuyển động thẳng Câu 9: Nếu vật chuyển động mà tất các lực tác dụng vào nó nhiên ngừng tác dụng thì A vật chuyển động chậm dần dừng lại B vật chuyển động chậm dần thời gian, sau đó chuyển động thẳng C vật dừng lại D vật chuyển sang trạng thái chuyển động thẳng Câu 10: Chọn câu trả lời đúng Chuyển động học là thay đổi A trạng thái vật theo thời gian B tốc độ vật theo thời gian C lượng vật theo thời gian D vị trí vật so với các vật khác theo thời gian Câu 11: Một mặt phẳng nghiêng dài 10m, cao 5m Một vật bắt đầu trượt không ma sát từ đỉnh mặt phẳng nghiêng Lấy g = 10 m/s2 Khi tới mặt phẳng nghiêng vật có vận tốc là: A 4,5 m/s2 B 7,1 m/s2 C 10 m/s2 D m/s2 Câu 12: Phương trình chuyển động thẳng chất điểm dọc theo Ox có dạng: x = 2.t + 10 (x đo km; t đo giờ) Vận tốc chất điểm là? A km/h B 10 km/h C km/h D 12 km/h Câu 13: Xe A có khối lượng 1000 kg và vận tốc 60 km /h, xe B có khối lượng 2000 kg và vận tốc 30 km/h So sánh động lượng chúng A PA > PB B PA = PB C PA < PB D Không so sánh Câu 14: Một máy bay có khối lượng 160 tấn, bay với vận tốc 870 km/h Tính động lượng máy bay A 38,66.106 kgm/s B 139,2.106 kgm/s C 38,66 kgm/s D 139,2 kgm/s Câu 15: Trong quá trình nào sau đây, động lượng ô tô không đổi? A Ô tô tăng tốc C Ô tô chuyển động tròn B Ô tô giảm tốc D Ô tô chuyển động thẳng trên đường có ma sát Câu 16: Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị công suất? (2) A Js B W C N m/s D HP Câu 17: Công có thể biểu thị tích của: A lượng và khoảng thời gian C lực và quãng đường B lực, quãng đường và khoảng thời gian D lực và vận tốc Câu 18: Một người kéo hòm gỗ trượt trên sàn nhà dây có phương hợp góc 30 so với phương nằm ngang Lực tác dụng lên dây 150N Tính công lực đó hòm trượt 20m A 2598J B 1560J C 3000J D 7,5J Câu 19: Một động điện cung cấp công suất 15 kw cho cần cẩu nâng 1000 kg lên cao 30m Lấy g = 10 m/s2 Tính thời gian tối thiểu để thực công việc đó?  A 20 s B 2s C 333,3s D.66,6s    Câu20: Một lực F không đổi liên tục kéo vật chuyển động với vận tốc v theo hướng F Công suất  F là: A Fvt B Fv C Ft D Fv2 Câu 21: Một gàu nước khối lượng 10 kg kéo cho chuyển động lên độ cao 5m khoảng thời gian phút 40 giây Tính công suất trung bình lực kéo (g = 10 m/s2) A 5J B 5w C 50w D 50J Câu 22: Chọn câu sai Động vật không thay đổi vật: A chuyển động thẳng C chuyển động tròn B chuyển động với gia tốc không đổi D chuyển động cong Câu 23: Động vật tăng khi: A gia tốc vật a > C các lực tác dụng lên vật sinh công dương B vận tốc vật a < o D gia tốc vật tăng Câu 24: Một vật trọng lượng 1,0 N có động 1J Lấy g = 10 m/s2 Khi đó vận tốc vật bao nhiêu? A 0,45 m/s B m/s C 1,45 m/s D 4,47 m/s Câu 25: Một ô tô có khối lượng 1000 kg chuyển động với vận tốc 80 km/h Động ô tô có giá trị nào sau đây? A 2,52 104 J B 2,47 105 J C 2,42 106 J D 3,2 106 J Câu 26: Tính động vận động viên có khối lượng 70 kg chạy hết quãng đường 450m thời gian 45s A 3500J B 700J C 350J D đáp án khác Câu 27: Khi tên lửa chuyển động thì vận tốc và khối lượng nó thay đổi Khi khối lượng giảm nửa, vận tốc tăng gấp đôi thì động tên lửa thay đổi nào? A Không đổi B Tăng gấp C Tăng gấp D Tăng gấp Câu 28: Một vật khối lượng 1kg có 1J mặt đất Lấy g = 9,8 m/s Khi đó, vật độ cao bao nhiêu? A 0,102 m B m C 9,8 m D 32m Câu 29: Một vật khối lượng m gắn vào lò xo đàn hồi có độ cứng k, đầu lò xo cố định Khi lò xo bị nén lại đoạn  l (  l < 0) thì đàn hồi là: 1 1 2 k   k  k   k   A B C D Câu 30: Lò xo có độ cứng k = 200 N/m, đầu cố định, đầu gắn với vật nhỏ Khi lò xo bị nén cm thì đàn hồi hệ bao nhiêu?(chọn gốc vị trí cân bằng) A 0,04J B 2J C 4J D 400J Câu 31: Cơ là đại lượng: A Luôn luôn dương C Có thể dương, âm B Luôn dương D Luôn luôn khác Câu 32: Một vật nhỏ ném lên từ điểm M phía trên mặt đất, vật lên tới điểm N thì dừng và rơi xuống Bỏ qua sức cản không khí Trong quá trình MN A Động tăng C Cơ cực đại N B Thế giảm D Cơ không đổi Câu 33: Từ điểm M (Có độ cao so với mặt đất 0,8m) ném lên vật với vận tốc đầu m/s Biết khối lượng vật 0,5 kg, lấy g = 10 m/s2 Cơ vật bao nhiêu? (Chọn gốc mặt đất) A J B J C J D J (3) Câu 34: Một vật có khối lượng m = 1,5 kg thả rơi tự từ độ cao h = 25m so với mặt đất Lấy g = 10 m/s2 Chọn gốc mặt đất Động vật lúc chạm đất là: A 375J B 15J C 187,5J D Chưa đủ liệu để tính Câu 35: Tập hợp thông số nào sau đây xác định trạng thái lượng khí xác định? A Áp suất, thể tích, khối lượng C Thể tích, khối lượng, áp suất B Áp suất, nhiệt độ, thể tích D Áp suất, nhiệt độ, khối lượng Câu 36: Quá trình nào sau đây là đẳng quá trình? A Đun nóng khí bình kín B Không khí bóng bay bị phơi nắng, nóng lên, nở làm căng bóng C Đun nóng khí xi lanh, khí nở đẩy pittông chuyển động D Cả quá trình trên không phải là đẳng quá trình Câu 37: Hệ thức nào sau đây là định luật Bôi -lơ – Ma - ri - ốt? v p A p1v2 = p2v1 B v = số C pv = số D p = số Câu 38: Trong hệ tọa độ (P, T), đường biểu diễn nào sau đây là đường đẳng tích? A Đường hypebol B Đường thẳng kéo dài qua gốc tọa độ C Đường thẳng không qua gốc tọa độ D.Đường thẳng cắt trục p điểm p = p0 Câu 39: Hệ thức nào sau đây không phù hợp với phương trình trạng thái khí lí tưởng? p1V1 p2V2 pV pT  T2 A T = số B T1 C pV T D V = số Câu 40: Trong hệ tọa độ (V, T) đường biểu diễn nào sau đây là đường đẳng áp? A Đường thẳng song song với trục hoành B Đường thẳng song song với trục tung C Đường hypebol D Đường thẳng kéo dài qua gốc tọa độ Câu 41: Hai xe A và B chuyển động theo hai đường vuông góc Xe A có vận tốc v1=25km/h, xe B có vận tốc v 2=15km/h Lúc t=0, xe A và xe B còn cách giao điểm hai đường là 2,2km và km và tiến giao điểm O nư hình vẽ Vào thời điểm nào khoảng cách hai xe là nhỏ nhất: A 0,125 h B 0,135 h C 0,175 h D 0,1 h A B O Câu 42: Hai vật nhỏ giống đặt cách đoạn d = 1,6 m trên mặt phẳng nghiêng, góc nghiêng a=300 so với phương ngang Vật cách chân mặt phẳng nghiêng là L=90cm Thả đồng thời cho hai vật trượt xuống không vận tốc đầu Bỏ qua ma sát Lấy g = 10 m/s2 Vận tốc vật tới chân mặt phẳng nghiêng là: A m/s và m/s B m/s và m/s C m/s và m/s D m/s và m/s Câu 43: Cho hệ hình vẽ bên Vật 1có khối lượng m 1, vật có khối lượng m = 6m1; khối lượng ròng rọc, dây và ma sát không đáng kể Tại vị trí hai vật ngang nhau, người ta thả cho hệ bắt đầu chuyển động Lấy g = 10 m/s2 Độ lớn gia tốc m1 và m2 là: A a1 = 4m/s2; a2 = 8m/s2 B a1 = 4m/s2; a2 = 2m/s2 C a1 = 2m/s2; a2 = 4m/s2 D a1 = 8m/s2; a2 = 4m/s2 m2 m Câu 44: Con lắc thử đạn là hộp cát, khối lượng M = kg, treo vào sợi dây Khi bắn đầu đạn khối lượng m = 80 g theo phương nằm ngang, thì đầu đạn cắm vào cát và nâng hộp cát lên cao theo cung tròn làm cho trọng tâm hộp cát lên cao thêm đoạn h = 80 cm so với vị trí cân Lấy g = 10m/s Tính vận tốc v viên đạn A 350 m/s B 160 m/s C 182 m/s D 254 m/s (4) Câu 45: Một vật nhỏ m treo vào trần ôtô dây mảnh nhẹ không đàn hồi Xe ôtô chuyển động nhanh dần xuống dốc nghiêng góc α = 300 so với phương ngang Biết dây treo vật vuông góc với sàn xe Lấy g = 10m/s2 Gia tốc a xe là: A A m/s2 B m/s2 C m/s2 D m/s2 Câu 46: Một lò xo có độ cứng k = 40N/m, đầu gắn với mặt sàn nằm ngang điểm C, đầu gắn với đĩa B Thả vật A có khối lượng khối lượng đĩa B và m = 400g rơi dọc trục lò xo từ độ cao h = 0,8m so với đĩa B Sau va chạm vật A dính chặt vào B và cùng chuyển động theo phương thẳng đứng (hình vẽ) Lấy g = 10 m/s 2, bỏ qua khối lượng lò xo Tìm lực cực đại tác dụng lên C? A 50 N B 30 N C 20 N D 10 N h B k C Câu 47: Một viên bi chuyển động nhanh dần với gia tốc 0,25 m/s và vận tốc ban đầu không Tính quãng đường viên bi giây thứ ba A 0,625 m B 0,75 m C m D 1,125 m Câu 48: Quả cầu nhỏ (xem là chất điểm) có khối lượng m = 500g treo vào điểm cố định dây treo mảnh, nhẹ, có chiều dài  = 1,0 m Kéo cầu tới vị trí dây treo tạo với phương thẳng đứng góc a buông nhẹ Lấy g = 10m/s2 Bỏ qua ma sát Khi cầu qua vị trí cân bằng, dây treo vướng đinh điểm I cách khoảng b = 0,7m Xác định góc a để cầu thực chuyển động tròn mặt phẳng thẳng đứng quanh I 0 0 A a 75,5 B a 60 C a 65,5 D a 90 Câu 49: Một cột điện chịu tác dụng lực F = 5000N và giữ thẳng đứng nhờ dây AC hình vẽ Tìm lực căng dây AC và lực nén lên cột AB Cho a = 350 A 8717N, 7141N B 7818N, 4711N C 7717N, 1741N D 8818, 7411 Câu 50: Có ba cầu nhỏ đồng chất khối lượng m 1, m2 và m3 gắn theo thứ tự các điểm A, B và C trên AC mảnh, cứng, có khối lượng không đáng kể, cho xuyên qua tâm các cầu Biết m1 = 2m2 = 2M và AB = BC Để khối tâm hệ nằm trung điểm AB thì khối lượng m3 A 2M / B M/6 C M / D M/2 -ĐV.10.7.2015 0123.936.8899 (5)
- Xem thêm -

Xem thêm: Trac nghiem tong hop thang 7 nam 2015 hay, Trac nghiem tong hop thang 7 nam 2015 hay