0

Khoá luận xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý môi trường các làng nghề trên địa bàn tỉnh hà giang

71 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 20:43

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM VŨ HỒNG QUÂN XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG CÁC LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Văn Chuyên ngành/ngành: Khoa học môi trường Khoa : Mơi trường Khóa học : 2017-2019 Thái Ngun – năm 2019 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM VŨ HỒNG QUÂN XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG CÁC LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Văn Chuyên ngành/ngành: Khoa học môi trường Lớp : KHMT K48 Khoa : Mơi trường Khóa học : 2017-2019 Giảng viên hướng dẫn: Ths Hà Đình Nghiêm Thái Nguyên – năm 2019 i LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp giúp trao dồi, củng cố, bổ sung kiến thức học tập trường Qua học hỏi rút kinh nghiệm cho thân để trường trở thành cán có lực, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ lý luận cao, chuyên môn giỏi đáp ứng yêu cầu cấp thiết xã hội Được phân công Ban chủ nhiệm khoa Môi Trường, Trường Đại học Nơng Lâm-Thái Ngun q trình tìm hiểu, nghiên cứu, thực đề tài “Xây dựng sở liệu quản lý môi trường làng nghề địa bàn tỉnh Hà Giang” Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp này, nhận giúp đỡ quý báu nhiều tập thể, cá nhân trường Lời đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn đến tồn thể thầy giáo Ban giám hiệu Nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Môi trường thầy,cô giáo trường Đại học Nông Lâm-Thái Nguyên Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ths Hà Đình Nghiêm tận tình hướng dẫn, bảo giúp đỡ tơi suốt q trình thực đề tài Đồng thời xin gửi lời cảm ơn tới Ths Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Địa Tin học tập thể cán trung tâm giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi hồn thành luận án Cuối tơi xin tỏ lịng biết ơn đến gia đình, người thân, bạn bè động viên, giúp đỡ vật chất lẫn tinh thần suốt trình học tập trường Thái Nguyên, ngày tháng năm 2019 Sinh viên Vũ Hồng Quân ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Phân loại làng nghề địa bàn tỉnh Hà Giang 16 Bảng Phân loại mức độ ô nhiễm môi trường làng nghề dựa vào hệ số ô nhiễm A 20 Bảng 3: Phân loại làng nghề theo mức độ ô nhiễm môi trường nước mặt 33 Bảng 4 Phân loại làng nghề theo mức độ ô nhiêm mơi trường khơng khí 35 Bảng Phân loại làng nghề theo mức độ ô nhiễm môi trường đất 38 Bảng Cấu trúc bảng hành huyện 46 Bảng Cấu trúc bảng làng nghề 46 Bảng Cấu trúc bảng kết môi trường đất 46 Bảng Cấu trúc bảng kết môi trường nước mặt 47 Bảng 10 Cấu trúc bảng mơi trường khơng khí 48 iii DANH MỤC HÌNH Hình 1: Giao diện phần mềm QGIS 21 Hình Sơ đồ sở liệu môi trường làng nghề tỉnh Hà Giang 42 Hình Thuộc tính thực thể hành huyện 43 Hình Thuộc tính thực thể làng nghề 44 Hình 4 Thuộc tính thực thể kết quan trắc môi trường đất 44 Hình Thuộc tính thực thể kết quan trắc mơi trường khơng khí 45 Hình Thuộc tính thực thể kết quan trắc mơi trường nước mặt 45 Hình Biên tập đồ hành cấp huyện từ file MapInfo 49 Hình Cơng cụ XYTools QGIS 49 Hình Vị trí điểm làng nghề 50 Hình 10 Cập nhật thông tin làng nghề 50 Hình 11 Cấu trúc file nhập mẫu kết quan trắc môi trường đất 51 Hình 12 Khởi động CSDL PostgreSQL 51 Hình 13 Cập nhật liệu đồ vào CSDL PostgreSQL 52 Hình 14 Cập nhật liệu thuộc tính vào CSDL PostgreSQL 52 Hình 15 Tính tốn hệ số nhiễm A 54 Hình 16 Tìm kiếm đối tượng theo điều kiện 54 Hình 17 Tùy chỉnh hiển thị cho lớp làng nghề theo loại hình làng nghề 55 Hình 18 Hiển thị nhãn biểu tượng QGIS 55 Hình 19 Kết nối CSDL PostgreSQL 56 Hình 20 Cơng cụ DB Manager 56 iv DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT BOD5 : Nhu cầu oxi sinh hóa BVMT : Bảo vệ môi trường BTNMT : Bộ Tài nguyên Môi trường COD : Nhu cầu oxi hóa học CSDL : Cơ sở liệu DO : Nồng độ Oxi hòa tan nước ĐTM : Đánh giá tác động môi trường GIS : Geographic Information System NĐ - CP : Nghị định phủ QCVN : Quy chuẩn Việt Nam QĐ - TTg : Quyết định Thủ tướng phủ QH : Quốc hội QCVN : Quy chuẩn Việt Nam TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam TT - BTNMT : Thông tư Bộ tài nguyên môi trường UBND : Ủy ban nhân dân v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC HÌNH iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn .3 PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Căn pháp lý sở khoa học đề tài .4 2.1.1 Căn pháp lý 2.1.2 Cơ sở khoa học 2.2 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 2.2.1 Tình hình nghiên cứu giới .8 2.2.2 Tình hình nghiên cứu nước .10 2.3 Tổng quan phân loại làng nghề địa bàn tỉnh Hà Giang 12 2.3.1 Lịch sử phát triển làng nghề địa bàn tỉnh Hà Giang 12 2.3.2 Phân loại làng nghề địa bàn tỉnh Hà Giang .14 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .17 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu .17 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 17 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 17 3.3 Nội dung nghiên cứu .17 3.4 Phương pháp nghiên cứu tiêu theo dõi .17 3.4.1 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp .17 3.4.2 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp .18 vi 3.4.3 Phương pháp tổng hợp, phân tích so sánh 19 3.4.3 Phương pháp xây dựng CSDL môi trường làng nghề 20 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .23 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tỉnh Hà Giang 23 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 23 4.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội 25 4.2 Hiện trạng phát sinh chất thải từ hoạt động sản xuất công tác quản lý môi trường làng nghề địa bàn tỉnh Hà Giang .28 4.2.1 Hiện trạng phát sinh chất thải 28 4.2.2 Công tác quản lý môi trường làng nghề .29 4.3 Hiện trạng môi trường làng nghề địa bàn tỉnh Hà Giang 32 4.3.1 Phân loại làng nghề theo mức độ ô nhiễm môi trường nước mặt 32 4.3.2 Phân loại làng nghề theo mức độ ô nhiễm mơi trường khơng khí 34 4.3.3 Phân loại làng nghề theo mức độ ô nhiễm môi trường đất 37 4.4 Xây dựng CSDL môi trường làng nghề tỉnh Hà Giang 42 4.4.1 Phân tích mơ hình sở liệu 43 4.4.2 Chuyển hóa thực thể thành bảng CSDL PostgreSQL .45 4.4.3 Cập nhật liệu vào CSDL PostgreSQL 48 4.5 Thảo luận .53 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 57 5.1 Kết luận 57 5.2 Đề nghị 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Làng nghề đặc thù nơng thơn Việt Nam, đóng vai trị quan trọng phát triển kinh tế xã hội, góp phần chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng cơng nghiệp hóa - đại hóa Sự phát triển làng nghề góp phần xóa đói giảm nghèo nơng thơn, giải việc làm lúc nông nhàn, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng sống… Tuy nhiên, thách thức đặt làng nghề vấn đề môi trường sức khỏe người lao động, cộng đồng dân cư bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ hoạt động sản xuất làng nghề Những năm gần đây, vấn đề thu hút quan tâm Nhà nước nhà khoa học nhằm tìm giải pháp hữu hiệu cho phát triển bền vững làng nghề Đã có nhiều làng nghề thay đổi phương thức sản xuất quản lý môi trường thu hiệu đáng kể Song, khơng làng nghề, sản xuất tăng quy mơ, cịn mơi trường ngày ô nhiễm trầm trọng Địa bàn tỉnh Hà Giang có hàng chục làng nghề, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn tập trung chủ yếu ngành nghề như: Đan lát, dệt lanh, thêu dệt thổ cẩm, chế biến chè, nấu rượu, sản xuất giấy,… Trong có làng nghề truyền thống đời từ hàng trăm năm làng nghề dệt thổ cẩm dân tộc Tày, dân tộc Pà Thẻn (huyện Quang Bình), làng nghề truyền thống sản xuất giấy dân tộc Dao (huyện Bắc Quang), làng nghề nấu rượu thóc Nàng Đơn (huyện Hồng Su Phì) Bên cạnh mặt thuận lợi, làng nghề Việt Nam nói chung tỉnh Hà Giang nói riêng đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách trình độ sản xuất, chất lượng sản phẩm, mâu thuẫn xã hội… quan trọng tác động đến chất lượng môi trường sống sức khỏe cộng đồng hoạt động sản xuất làng nghề gây Đa phần làng nghề hình thành phát triển cách tự phát với công nghệ lạc hậu thiết bị đơn giản, thủ công, hiệu sử dụng nguyên liệu thấp, mặt sản xuất hạn chế việc đầu tư cho xây dựng hệ thống bảo vệ mơi trường quan tâm; ý thức bảo vệ môi trường sinh thái bảo vệ sức khỏe cho gia đình người lao động cịn hạn chế Vì vậy, vấn đề nhiễm môi trường làng nghề nông thôn vấn đề xúc cần quan tâm giải Tại Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 24/12/2018, UBND tỉnh Hà Giang phê duyệt Danh mục 39 làng nghề đánh giá, phân loại theo mức độ ô nhiễm môi trường địa bàn tỉnh Hà Giang Tuy nhiên, danh lục phân loại làng nghề địa bàn tỉnh Hà Giang phân loại, đánh giá qua số liệu phân tích, chưa tổ chức, xây dựng thành sở liệu tập trung, phục vụ cho việc quản lý, tra cứu định Xuất phát từ thực tế trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: “Xây dựng sở liệu quản lý môi trường làng nghề địa bàn tỉnh Hà Giang” vấn đề cấp thiết 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Đánh giá trạng hoạt động sản xuất, nguồn phát sinh chất thải công tác quản lý môi trường làng nghề địa bàn tỉnh Hà Giang - Phân tích, đánh giá trạng mơi trường làng nghề địa bàn tỉnh Hà Giang - Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng sở liệu môi trường làng nghề địa bàn tỉnh Hà Giang 49 vào CSDL PostgreSQL Đề tài sử dụng phần mềm QGIS để chuyển đổi, chuẩn hóa, biên tập lại liệu lớp đồ hành cấp huyện tỉnh Hà Giang Hình Biên tập đồ hành cấp huyện từ file MapInfo  Lớp điểm vị trí làng nghề: Từ danh sách thống kê vị trí làng nghề, cập nhật vị trí làng nghề cơng cụ XY tools QGIS để nhập toàn danh sách vị trí điểm làng nghề thành lớp liệu dạng điểm thơng qua tọa độ điểm vị trí làng nghề Hình Cơng cụ XYTools QGIS 50 Hình Vị trí điểm làng nghề Cập nhật, chỉnh sửa thông tin làng nghề tên làng nghề, mã làng nghề, nhóm làng nghề, tên huyện, xã, số hộ, loại sản phẩm, công suất hàng năm cho làng nghề Hình 10 Cập nhật thơng tin làng nghề 51 Cập nhật liệu thuộc tính Dữ liệu thuộc tính CSDL mơi trường làng nghề tỉnh Hà Giang số liệu kết phân tích mẫu quan trắc mơi trường (đất, nước mặt, khơng khí) Dữ liệu lưu trữ dạng file csv để nhập (import) nhanh chóng vào CSDL PostgreSQL Hình 11 Cấu trúc file nhập mẫu kết quan trắc môi trường đất Khởi động CSDL PostgreSQL để cập nhật liệu đồ thuộc tính vào CSDL, sử dụng Plugin PostGIS Shapefile and DBF Loader POSTGIS để đưa toàn liệu đồ dạng shapefile vào CSDL PostGres SQL Hình 12 Khởi động CSDL PostgreSQL 52 Hình 13 Cập nhật liệu đồ vào CSDL PostgreSQL Hình 14 Cập nhật liệu thuộc tính vào CSDL PostgreSQL 53  Kết đạt Xây dựng CSDL môi trường làng nghề tỉnh Hà Giang gồm:  Số lớp CSDL: 05 lớp + Số lớp CSDL đồ: 02 lớp + Số lớp thông tin: 03 lớp  Số trường thuộc tính: + Trường thuộc tính CSDL đồ: 20 trường + Trường thuộc tính thơng tin: 48 trường  Số ghi nhập: + Bản ghi CSDL đồ: 50 ghi + Bản ghi thuộc tính thơng tin: 468 ghi 4.5 Thảo luận CSDL môi trường làng nghề tỉnh Hà Giang biên tập xây dựng phần mềm mã nguồn mở QGIS, kết hợp lưu trữ CSDL hệ quản trị PostgreSQL giúp việc quản lý, tra cứu, theo dõi thông tin môi trường làng nghề cách nhanh chóng, hiệu quả, khoa học QGIS phần mềm mã nguồn mở hoàn toàn miễn phí, với số lượng cơng cụ (plugins) phong phú, đáp ứng hầu hết nhu cầu biên tập, hiển thị số liệu liên quan đến GIS Với việc biên tập liệu quan trắc môi trường làng nghề phần mềm QGIS, người dùng có thể:  Tính tốn hệ số nhiễm A từ bảng thuộc tính kết phân tích mẫu đất, nước mặt, khơng khí Sử dụng cơng cụ “Field calculator” để lập cơng thức tính tốn hệ số nhiễm A từ kết phân tích số đơn tính mẫu 54 Hình 15 Tính tốn hệ số nhiễm A  Tra cứu, truy vấn, tìm kiếm đối tượng Sử dụng công cụ “Select by expression” để tìm kiếm, tra cứu đối tượng thơng qua biểu thức điều kiện, ví dụ tìm kiếm làng nghề có hệ số nhiễm mơi trường A > 0.5 Hình 16 Tìm kiếm đối tượng theo điều kiện  Hiển thị nhãn, màu sắc, biểu tượng đối tượng đồ QGIS cho phép tùy chỉnh hiển thị nhãn, màu sắc lớp polygon, biểu tượng đối tượng dạng điểm theo điều kiện Lựa chọn “Style” “Labels” cửa sổ thuộc tính lớp đổi tượng để tùy chỉnh kiểu hiển thị, giúp việc trình bày khoa học, dễ nhìn 55 Hình 17 Tùy chỉnh hiển thị cho lớp làng nghề theo loại hình làng nghề Hình 18 Hiển thị nhãn biểu tượng QGIS 56  Kết nối trực tiếp đến CSDL PostgreSQL QGIS cho phép kết nối trực tiếp tới CSDL PostgreSQL để tải, thao tác với lớp đồ, số liệu lưu trữ PostgreSQL Sử dụng công cụ “Add PostGIS Layers” để kết nối làm việc với CSDL PostgreSQL Chức giúp người dùng cập nhật, chỉnh sửa, tra cứu liệu lúc, nơi với laptop có kết nối mạng cài đặt phần mềm QGIS Hình 19 Kết nối CSDL PostgreSQL Sử dụng công cụ “DB Manager” để thêm lớp đồ bảng thuộc tính vào cửa sổ làm việc QGIS Hình 20 Cơng cụ DB Manager 57 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Trong trình thực đề tài : “Xây dựng sở liệu quản lý môi trường làng nghề địa bàn tỉnh Hà Giang”, đề tài thực kết sau :  Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, trạng phát sinh chất thải từ hoạt động sản xuất công tác quản lý môi trường, trạng ảnh hưởng tới mơi trường q trình hoạt động sản xuất 39 làng nghề địa bàn tỉnh Hà Giang  Đề tài sử dụng số liệu thống kê, quan trắc, kết phân tích mẫu, lập luận khoa học để xây dựng sở liệu quản lý trạng môi trường làng nghề địa bàn tỉnh Hà Giang lớp lớp liệu, có lớp liệu đồ lớp liệu thuộc tính, 54 trường liệu thơng tin  Đề tài phân tích, đề xuất giải pháp cơng nghệ, kỹ thuật, ứng dụng phần mềm GIS CSDL mã nguồn mở để xây dựng sở liệu trực tuyến, nâng cao hiệu quản lý, giám sát trạng môi trường làng nghề địa bàn tỉnh Hà Giang 5.2 Đề nghị  Cơ sở liệu môi trường làng nghề tỉnh Hà Giang xây dựng hệ CSDL PostgreSQL kết hợp với phần mềm mã nguồn mở QGIS QGIS phần mềm mạnh việc biên tập, xây dựng CSDL dạng GIS, nhiên phần mềm mang nặng tính chuyên ngành, dung lượng cài đặt lớn, u cầu máy tính có cấu hình để chạy ổn định Do đề tài tiếp tục xây dựng, phát triển hệ thống phần mềm online mã nguồn mở giúp việc khai thác, quản lý CSDL môi trường làng nghề cách nhẹ nhàng, linh hoạt, 58 giao diện thân thiện với đa số người dùng hơn, giúp việc thao tác xử lý, thống kê, báo cáo số liệu cách dễ dàng, nhanh chóng  Các quan chức tỉnh Hà Giang (Sở Tài nguyên Môi trường) hàng năm nên có kế hoạch theo dõi, quan trắc số liệu mơi trường đất, nước, khơng khí để cập nhật, quản lý trạng mơi trường làng nghề cách liên tục, kịp thời xử lý có cố mơi trường xảy 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt Bùi Tá Long, Lê Thị Út Trinh, (2007), Xây dựng cơng cụ tích hợp đánh giá nhiễm khơng khí từ nguồn điểm khu cơng nghiệp Tạp chí Khí Tượng ThủyVăn (561) Lưu Thị Ngoan, (2016), Ứng dụng GIS phương pháp đa tiêu đánh giá thối hóa đất huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, Luận văn tiến sỹ, ĐHQG Hà Nội Nguyễn Ngọc Thy, (2015), Ứng dụng số AQI phương pháp nội suy IDW xây dựng đồ thể phân bố khu vực có khơng khí bị nhiễm bụi địa bàn tỉnh Đồng Nai, Kỷ yếu hội thảo GIS toàn quốc năm 2015 Nguyễn Thị Nhật Thanh, (2015), Xây dựng Hệ thống cảnh báo giám sát mức độ ô nhiễm khơng khí sử dụng ảnh vệ tinh, NXB ĐH Quốc gia Hà Nội Nguyễn Tuấn Anh, Đỗ Thị Lan, Nguyễn Thế Hùng (2008), Giáo trình phân tích mơi trường, Nxb Nông nghiệp Phạm Tiến Sỹ, (2014), Xây dựng đồ ô nhiễm tiếng ồn hoạt động giao thông đường số trục giao thông trọng yếu thành phố Hà Nội, Luận văn tiến sỹ, ĐHQG Hà Nội Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (2014), Luật Bảo vệ môi trường 2014 Trần Văn Ngân, Lê Thị Nga (2002), Giáo trình cơng nghệ xử lý nước thải, Nxb Khoa Học Kỹ Thuật II Tiếng Anh Adedeji, O H., Oluwafunmilayo, O., & Oluwaseun, T A O (2016) Mapping of Traffic-Related Air Pollution Using GIS Techniques in IjebuOde, Nigeria Indonesian Journal of Geography, 48(1) 60 10 Ali Asghar Alesheikh And Manouchehr Omidvari, (2010), Application of GIS in Urban Traffic Noise Pollution International Journal of Occupational Hygiene 11 Arnaldo Liberti, (1975), Modern methods for air pollution monitoring Pure and Applied Chemistry 44 (3) 12 Ashok Lumb, A., Halliwell, D., & Sharma, T (2006) Application of CCME Water Quality Index to monitor water quality: A case study of the Mackenzie River basin, Canada Environmental Monitoring and Assessment, 113(1-3) 13 F Farcas, and A Sivertun, (2010), Road Traffic Noise: Gis Tools For Noise Mapping And A Case Study For Skåne Region, Swedish National Defence College (SNDC)/FHS, Sweden 14 G Hadjimitsis, Kyriacos Themistocleous and Argyro Nisantzi, (2004), Air pollution using earth observation satellites, Cyprus University of Technology, Cyprus ISEIS O B.Dick a, O Reistad , S Hustveit , G Grepstad , Frits Steenhuisen Nuclear Waste related mapping in North West Russia, Norwegian University of Life Sciences 15 Jantien Stoter and Henk de Kluijver, (2000), Noise mapping and GIS; Optimising quality and efficiency of noise effect studies 2nd international conference on Decision Making in Urban and Civil Engineering, Lyon, France, Nov 20-22 61 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN KHĨA LUẬN Hình ảnh điều tra, khảo sát tình hình hoạt động làng nghề Điều tra khảo sát làng nghề dệt thổ cẩm Nùng U, xã Nấm Dẩn, Huyện Xí Mần Làng nghề dệt thổ cẩm (Dệt chăn) dân tộc Tày, Xuân Giang, huyện Quang Bình Hoạt động sản xuất chế biến chè làng nghề chế biến chè Vẽ, xã Nà Trì, huyện Xín Mần 62 Làng nghề nấu rượu ngơ men thơn Chì, xã Xn Giang, huyện Quang Bình Làng nghề sản xuất hương nhang dân tộc Mông, xã Sảng Tủng, huyện Đồng Văn Làng nghề truyền thống sản xuất giấy dân tộc Dao, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang 63 Hoạt động quan trắc chất lượng môi trường làng nghề Hình ảnh thu thập mẫu nước mặt Hình ảnh thu thập mẫu đất Hình ảnh thu thập mẫu khơng khí ... tác quản lý môi trường làng nghề địa bàn tỉnh Hà Giang - Phân tích, đánh giá trạng mơi trường làng nghề địa bàn tỉnh Hà Giang - Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng sở liệu môi trường làng nghề địa bàn. .. nghề địa bàn tỉnh Hà Giang - Phân tích, đánh giá trạng môi trường làng nghề địa bàn tỉnh Hà Giang - Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng sở liệu môi trường làng nghề địa bàn tỉnh Hà Giang 3 1.3 Ý nghĩa... tin làng nghề CSDL mơi trường làng nghề tỉnh Hà Giang gồm lớp thông tin tổ chức theo sơ đồ Hình Sơ đồ sở liệu môi trường làng nghề tỉnh Hà Giang  Lớp hành chính: Quản lý đồ hành đồ đơn vị hành
- Xem thêm -

Xem thêm: Khoá luận xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý môi trường các làng nghề trên địa bàn tỉnh hà giang , Khoá luận xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý môi trường các làng nghề trên địa bàn tỉnh hà giang