0

Khoá luận đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất giải pháp kiểm soát ô nhiễm tại bãi rác đá mài, xã tân cương, thành phố thái nguyên

67 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 20:42

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGÔ THỊ NHUNG ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KIỂM SỐT Ơ NHIỄM TẠI BÃI RÁC ĐÁ MÀI, XÃ TÂN CƯƠNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Khoa học môi trường Lớp : LT K 49 - LTKHMT Khoa : Mơi trường Khóa học : 2017 - 2019 Giảng viên hướng dẫn : TS Nguyễn Thanh Hải Thái Nguyên, năm 2019 i LỜI CẢM ƠN Trên thực tế khơng có thành cơng mà không gắn liền với hỗ trợ, giúp đỡ dù hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp người khác Trong suốt thời gian từ bắt đầu học tập giảng đường đại học đến nay, em nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ q thầy cơ, gia đình bạn bè Nhờ từ mà giúp em để trường trở thành cán có lực tốt, trình độ lý luận cao, chun mơn giỏi, đáp ứng yêu cầu cấp thiết xã hội Được phân công Khoa Môi trường, Trường Đại học Nông Lâm, đồng thời tiếp nhận Trung tâm Quan trắc Tài nguyên Môi trường tỉnh Thái Nguyên em tiến hành đề tài: “Đánh giá trạng môi trường đề xuất giải pháp kiểm sốt nhiễm bãi rác Đá Mài, xã Tân Cương, thành phố Thái Ngun” Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp này, em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ, bảo tận tình thầy, giáo ban Giám hiệu nhà trường, ban Chủ nhiệm khoa Môi trường, cán Trung tâm Quan trắc Tài nguyên Môi trường tỉnh Thái Nguyên, UBND xã Tân Cương Đặc biệt em vô cảm ơn thầy giáo TS Nguyễn Thanh Hải hướng dẫn, bảo tận tình giúp cho em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Trong thời gian thực tập khóa luận, thân em cố gắng khắc phục khó khăn để hồn thiện đề tài Tuy nhiên, với thời gian ngắn hạn chế kiến thức chuyên đề cuả em khó tránh khỏi thiếu sót Vậy kính mong thầy bạn giúp đỡ góp ý tạo điều kiện để khóa luận em hồn thiện Với điều kiện thời gian có hạn kinh nghiệm cịn hạn chế sinh viên thực tập nên đề tài nghiên cứu khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đóng góp ý kiến thầy bạn bè để khóa luận em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2019 Sinh viên Ngô Thị Nhung ii MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Các vấn đề liên quan đến chất thải rắn 2.1.1 Tổng quan chất thải 2.1.2 Khái niệm chất thải rắn 2.1.3 Nguồn phát sinh chất thải rắn 2.1.4 Phân loại chất thải rắn 2.1.5 Thành phần chất thải rắn 2.1.6 Tác hại chất thải rắn 2.2 Cơ sở pháp lý 10 2.3 Cơ sở thực tiễn đề tài 11 2.3.1 Khái niệm chất thải chất thải rắn 11 2.3.2 Các phương pháp xử lý chất thải rắn Việt Nam Thế giới 14 2.3.3 Tổng quan chất thải rắn địa bàn tỉnh Thái Nguyên 20 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 23 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 23 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 23 3.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 23 3.3 Nội dung nghiên cứu 23 3.4 Phương pháp nghiên cứu 23 iii 3.4.1 Phương pháp điều tra, thu thập tài liệu, số liệu thứ cấp 23 3.4.2 Phương pháp lấy mẫu, phân tích 24 3.4.3 Phương pháp tổng hợp, so sánh, viết báo cáo 26 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 27 4.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế xã hội xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh thái Nguyên 27 4.1.1 Vị trí địa lý 27 4.1.2 Đặc điểm địa hình – địa chất 27 4.1.3 Đặc điểm thủy văn, khí tượng 28 4.4.4 Điều kiện xã hội 29 4.2 Đánh giá trạng môi trường bãi rác Đá Mài, thành phố Thái Nguyên, tỉnh thái Nguyên 30 4.2.1 Vị trí bãi rác Đá Mài 30 4.2.2 Quy mô, thiết kế, công suất xử lý bãi rác Đá Mài 30 4.2.3 Công nghệ xử lý rác thải bãi rác Đá Mài 34 4.2.4 Quy trình cơng nghệ xử lý nước rác 36 4.3 Hiện trạng môi trường bãi rác Đá Mài 39 4.3.1 Hiện trạng nước thải phát sinh từ bãi rác 39 4.3.3 Hiện trạng chất lượng nước ngầm 43 4.3.4 Hiện trạng mơi trường khơng khí 44 4.4.5 Hiện trạng nước rỉ rác bãi rác 46 4.5 Đề xuất số giải pháp cải tạo bãi rác Đá Mài, thành phố Thái Nguyên, tỉnh thái Nguyên 47 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 54 5.1 Kết luận 54 5.2 Kiến nghị 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 iv DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Phương pháp lấy mẫu bãi rác 24 Bảng 4.1 Kết phân tích nước thải bãi rác Đá Mài 39 Bảng 4.2 Kết phân tích chất lượng nước mặt sông Công (trước điểm tiếp nhận nước thải bãi rác Đá Mài) 42 Bảng 4.3: Kết đo, phân tích nước ngầm 44 Bảng 4.4 Kết phân tích mơi trường khơng khí xung quanh bãi rác Đá Mài 45 Bảng 4.5 : Kết phân tích nước rỉ rác trước vào hệ thống xử lý 46 Bảng 4.6 Các thông số thị cho chương trình quan trắc bảo vệ nước ngầm khu vực bãi chôn lấp 48 v DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Sơ đồ phân loại chất thải rắn 12 Hình 2.2: Cơ cấu thành phần chất thải rắn Việt Nam 13 Hình 2.3 Các phương pháp xử lý chất thải rắn [10] 14 Hình 2.4: Quy trình cơng nghệ ủ sinh học quy mô công nghiệp [10] 15 Hình 2.5: Hệ thống thiêu đốt chất thải [10] 17 Hình 2.6 Cơng nghệ xử lý chất thải phương pháp ép kiện [3] 19 Hình 2.7 Xử lý chất thải theo công nghệ Hydromex [10] 20 Hình 2.8 Thành phần chất thải rắn sinh hoạt tỉnh Thái Nguyên 21 Hình 4.3: Nước thải bãi rác Đá Mài (Nước thải sau xử lý, cửa xả suối Đá Mài) 41 Hình 4.4 Lớp che phủ đặt bề mặt hồn tất bãi chơn lấp 50 Hình 4.5 Lớp che phủ phức hợp BCL hợp vệ sinh 51 vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BTNMT : Bộ tài nguyên môi trường BOD : Nhu cầu oxy hóa sinh học COD : Nhu cầu oxy hóa học CTR : Chất thải rắn CTRSH : Chất thải rắn sinh hoạt DO : Oxy hịa tan DTM : Đánh giá tác động mơi trường KTXH : Kinh tế xã hội LPSCTR : Lượng phát sinh chất thải rắn NĐ-CP : Nghi định Chính phủ QCVN : Quy chuẩn Việt Nam QĐ-BYT : Quyết định Bộ Y tế QH : Quốc hội QĐ-UBND : Quyết định - Ủy ban nhân dân STNMT-BVMT : Sở Tài nguyên Môi trường – Bảo vệ môi trường TT-BXD : Thông tư Bộ xây dựng TT-BTNMT : Thông tư Bộ tài nguyên môi trường TNMT : Tài nguyên Môi trường TSS : Tổng chất rắn lơ lửng TT-BTNMT : Thông tư – Bộ Tài nguyên Môi trường UBND : Ủy ban nhân dân PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Tại Việt Nam quốc gia khác giới, phủ cộng đồng dân cư ngày quan tâm đến chất thải vấn đề liên quan đến chất thải Bên cạnh mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, vấn đề môi trường đưa để cân nhắc, lựa chọn sách, mục tiêu phát triển Trong số nhiều phương pháp xử lý chất thải rắn, phương pháp chôn lấp phương pháp đơn giản, chi phí thấp áp dụng phở biến Việt Nam nước phát triển khác Bên cạnh vấn đề thiết kế, thi công, công nghệ chơn lấp việc lựa chọn vị trí bãi chơn lấp có vai trị quan trọng định tác động lâu dài bãi chôn lấp tới môi trường Trong Environmental guidelines: Solid waste landfills - Chỉ dẫn môi trường bãi chôn lấp chất thải rắn Chi nhánh quản lý chất thải – Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ (EPA) nghiên cứu vấn đề môi trường bãi chôn lấp chất thải bao gồm vấn đề ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất Nghiên cứu ngun tắc có tính kỹ thuật cần phải cân nhắc để đảm bảo môi trường cho bãi chôn lấp bao gồm [13]: + Lựa chọn vị trí bãi chơn lấp + Thiết kế, xây dựng bãi chôn lấp + Quan trắc môi trường + Quản lý trình hoạt động + Quản lý, sửa chữa trước đóng cửa bãi chơn lấp Rác thải phát sinh địa bàn thành phố Thái Nguyên thu gom chôn lấp bãi rác Đá Mài thuộc địa phận xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên Bãi rác Công ty CP môi trường Công trình thị Thái Ngun quản lý vận hành Bãi rác bãi chôn lấp hợp vệ sinh thiết kế thức vào vận hành từ năm 2002, nhiên trình hoạt động bãi rác, nhiều vấn đề môi trường nảy sinh cần quan tâm giải Đề tài “Đánh giá trạng môi trường đề xuất giải pháp kiểm sốt nhiễm bãi rác Đá Mài – thành phố Thái Nguyên” đề tài thực nhằm đánh giá trạng môi trường bãi rác Đá Mài đề xuất biện pháp kiểm soát ô nhiễm hạn chế tác động bãi rác tới mơi trường Trên sở phân tích vị trí bãi rác, thiết kế xây dựng, trạng mơi trường q trình hoạt động bãi rác Đá Mài đánh giá trạng môi trường bãi rác Từ đó, đề xuất biện pháp nhằm kiểm soát hạn chế tác động bãi rác tới môi trường, đảm bảo sức khỏe cộng đồng dân cư Đề tài mang tính thực tiễn, kết đề tài giúp Công ty CP môi trường Cơng trình thị Thái Ngun nắm vấn đề môi trường bãi chôn lấp có định phù hợp để tu sửa, quản lý, giám sát nhằm hạn chế tác động bãi rác Đá Mài tới môi trường sức khỏe cộng đồng 1.2 Mục tiêu đề tài - Tìm hiểu trạng cơng nghệ xử lý rác bãi rác Đá Mài, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên - Đánh giá trạng môi trường bãi rác Đá Mài, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên - Đề xuất số giải pháp cải tạo bãi rác Đá Mài, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học - Đây hội cho thân tiếp cận với công việc trường, củng cố kiến thức học, vận dụng vào thực tế - Quá trình thực đề tài giúp cho thân trưởng thành chuyên môn khả tư duy, phân tích, tởng hợp - Bở sung tư liệu học tập 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn - Kết đề tài góp phần nâng cao quan tâm người dân việc bảo vệ môi trường - Đề biện pháp giúp địa phương tham khảo việc quản lý hướng dẫn người dân việc phân loại, thu gom xử lý rác thải - Kết đề tài tài liệu tham khảo có ý nghĩa để quan chức có giải pháp quản lý, tở chức thực nhằm nâng cao hiệu bảo vệ môi trường nâng cao nhận thức người dân với môi trường cộng đồng 46 4.4.5 Hiện trạng nước rỉ rác bãi rác Lưu lượng: Theo thực tế lượng rỉ rác phát sinh vào mùa khô, chủ yếu vào mùa mưa với lưu lượng phát sinh khoảng 400m3/ngày Thành phần nước rỉ rác chịu tác động nhiều yếu tố: thời gian chơn lấp, khí hậu, mùa, độ ẩm bãi rác, mức độ pha loãng với nước mặt nước ngầm, loại rác chơn lấp Ngồi độ nén, loại độ dày nguyên liệu phủ tác động lên thành phần nước rác Để xác định Thành phần nước rỉ rác Ban quản lý dịch vụ cơng ích thị thành phố Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm quan trắc cơng nghệ mơi trường Thái Ngun lấy mẫu phân tích, kết sau: Bảng 4.5 Kết phân tích nước rỉ rác trước vào hệ thống xử lý 10 11 12 13 Tên tiêu * pH * BOD5 * COD * TSS * As * Cd * Pb * Cu * Hg * Ni * Zn * Fe Mn 14 Coliform TT Đơn vị mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l MPN/100m l Kết NT-7.01-1 7,3 115 226,8 62,4 0,028
- Xem thêm -

Xem thêm: Khoá luận đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất giải pháp kiểm soát ô nhiễm tại bãi rác đá mài, xã tân cương, thành phố thái nguyên , Khoá luận đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất giải pháp kiểm soát ô nhiễm tại bãi rác đá mài, xã tân cương, thành phố thái nguyên