0

Khoá luận đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác cát sỏi mỏ bản luông đến môi trường xã mỹ thanh, huyện bạch thông, tỉnh bắc kạn

76 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 20:41

ÐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM CHU THỊ QUỲNH “ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC CÁT SỎI MỎ BẢN LUÔNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG XÃ MỸ THANH, HUYỆN BẠCH THÔNG, TỈNH BẮC KẠN NĂM 2018” KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Khoa Khóa học : Liên thơng : Khoa học môi trường : Môi trường : 2017-2019 THÁI NGUYÊN - năm 2019 ÐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM CHU THỊ QUỲNH “ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC CÁT SỎI MỎ BẢN LUÔNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG XÃ MỸ THANH, HUYỆN BẠCH THÔNG, TỈNH BẮC KẠN NĂM 2018” KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Lớp Khoa Khóa học Giảng viên hướng dẫn : Liên thông : Khoa học môi trường : LTK49 - KHMT : Môi trường : 2017-2019 : TS Trần Hải Đăng THÁI NGUYÊN - năm 2019 i LỜI CẢM ƠN Quá trình thực tập quan trọng sinh viên, thời gian thực tập giúp thân sinh viên vận dụng kiến thức học vào thực tiễn, từ rút kiến thức nâng cao trình độ chuyên mơn Để hồn thành Báo cáo tốt nghiệp này, em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ, bảo tận tình thầy Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Môi Trường Em xin gửi lời cảm ơn tới cô, chú, anh, chị công tác Công ty TNHH Thái Bắc tạo điều kiện giúp đỡ em trình thực tập địa phương Em xin bày tỏ lòng kính trọng, cảm ơn sâu sắc tới thầy giáo TS Trần Hải Đăng – người hết lòng giúp đỡ, tận tình hướng dẫn em suốt trình thực đề tài Cuối cùng, với lòng biết ơn sâu sắc, em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến gia đình bạn bè, người giúp đỡ nhiều để em hồn thành chương trình học tập báo cáo tốt nghiệp Do điều kiện, thời gian trình độ hạn chế đề tài cịn nhiều thiếu sót, kính mong thầy giáo bạn sinh viên đóng góp ý kiến xây dựng để đề tài em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 13 tháng năm 2019 Sinh viên Chu Thị Quỳnh ii Mục lục PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát Error! Bookmark not defined 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Error! Bookmark not defined 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học 2.1.1 Một số khái niệm chung 2.1.2 Một số bệnh liên quan đến môi trường 12 2.1.3 Các thông số chất lượng môi trường 16 2.2 Cơ sở pháp lý đề tài 19 2.3 Cơ sở thực tiễn đề tài 20 2.3.1 Tình hình khai thác cát sỏi số địa phương nước 20 2.3.2 Tình hình khai thác cát sỏi dịa bàn tỉnh Bắc Kạn 23 2.3.3 Tình hình khai thác cát sỏi xã Mỹ Thanh giai đoạn trước 24 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 25 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 25 3.3 Nội dung nghiên cứu 25 3.4 Phương pháp nghiên cứu 25 3.4.2 Phương pháp điều tra vấn 25 iii 3.4.3 Phương pháp lấy mẫu 27 3.4.4 Phương pháp phân tích 27 3.3.5 Phương pháp xử lý số liệu 30 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 31 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Mỹ Thanh 31 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 31 4.2 Tổng quan mỏ cát sỏi Bản Luông 36 4.2.1 Vị trí địa lý 36 4.2.2 Quy mô mỏ cát sỏi Bản Luông 37 4.2.3 Công nghệ khai thác chế biến 38 4.2.4 Các loại chất thải phát sinh biện pháp xử lý 39 4.3 Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác cát sỏi mỏ Bản Luông, xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 47 4.3.1 Đánh giá thực trạng môi trường nước 47 4.3.2 Đánh giá thực trạng mơi trường khơng khí 50 Kết phân tích chất lượng khơng khí 50 4.3.3 Nhận thức người dân chất lượng môi trường 51 4.4 Đánh giá chung đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu tới môi trường hoạt động khai thác cát sỏi mỏ Bản Luông, xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn 56 4.4.1 Đánh giá chung 56 4.4.2 Biện pháp phịng ngừa, giảm thiểu tới mơi trường khơng khí 57 4.4.3 Biện pháp phịng ngừa, giảm thiểu tác động xấu tới người 57 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 60 5.1 Kết luận 60 5.2 Kiến nghị 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 iv Danh mục bảng biểu Bảng 3.1: Vị trí đo đạc, lấy mẫu chất lượng môi trường 28 Bảng 3.2: Phương pháp phân tích mẫu môi trường 28 Bảng 1: Tọa độ điểm góc khu vực mỏ 36 Bảng 4.2: Hệ số dòng chảy theo đặc điểm mặt phủ 41 Bảng 3:Tải lượng khí thải độc hại phát sinh từ trình đốt cháy nhiên liệu 47 Bảng 4.4: Kết phân tích trạng mơi trường nước mặt khu vực mỏ 48 Bảng 4.5: Kết phân tích trạng mơi trường nước thải khu vực mỏ 49 Bảng 4.6: Kết phân tích trạng mơi trường nước thải sinh hoạt khu vực mỏ 50 Bảng 4.7: Kết phân tích trạng mơi trường khơng khí khu vực mỏ 50 Bảng 4.8: Đánh giá cảm quan người dân chất lượng nguồn nước sử dụng xã Mỹ Thanh 51 Bảng 4.9: Đánh giá cảm quan người dân chất lượng khơng khí xã Mỹ Thanh 53 Bảng 4.10: Đánh giá chất lượng tiếng ồn từ khu khai thác tới sức khỏe người dân xã Mỹ Thanh 55 v Danh mục hình Hình 1: Vị trí khai thác mỏ cát sỏi Bản Lng 38 Hình 2: Công nghệ sàng tuyển 39 Hình 3: Đánh giá cảm quan người dân chất lượng nguồn nước sử dụng xã Mỹ Thanh 52 Hình 4: Đánh giá cảm quan người dân chất lượng không khí xung quanh khu khai thác 54 Hình 5: Đánh giá cảm quan người dân khí thải bụi tới mơi trường sống xã Mỹ Thanh 54 Hình 6: Đánh giá chất lượng tiếng ồn từ khu khai thác tới sức khỏe người dân xã Mỹ Thanh 56 Hình 7: Nước mặt Sông Cầu chảy qua khu vực mỏ cát sỏi Bản Lng 64 Hình 8: Vị trí lấy mẫu nước thải sản xuất sau xử lý tai ao lắng mỏ 64 Hình 9: Vị trí lấy mẫu nước thải sinh hoạt khu mỏ 64 Hình 10: Vị trí lấy mẫu khơng khí khu vực khai thác 65 Hình 11: Vị trí lấy mẫu khơng khí xung quanh khu vực mỏ 65 vi Danh mục từ viết tắt TỪ VIẾT TẮT NGHĨA ĐẦY ĐỦ ATLĐ-BHLĐ An toàn lao động- bảo hộ lao động BOD5 Nhu cầu oxy sinh học ngày COD Nhu cầu oxy hóa học KTT Kinh tuyến trục QCVN Quy chuẩn Việt Nam SPOSH Đánh giá liệu môi trường đại diện TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TNHH Trách nhiệm hữu hạng UBND Uỷ ban nhân dân PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Các dịng sơng cung cấp cát sỏi để xây dựng sở hạ tầng, tòa nhà, nâng cao đất khu vực ngập lụt, tạo đê ngăn lũ…Nguồn tài nguyên giá rẻ có nhiều cơng dụng nhu cầu sử dụng gia tăng nhanh chóng Khai thác cát, sỏi lịng sông phát triển vào cuối năm 1800 nước công nghiệp để xây dựng đường làm bê tông Cát, sỏi vật liệu xây dựng thông thường thiếu ngành xây dựng Và mặt hàng săn lùng, khai thác để mua bán – trao đổi thị trường để thu lợi nhuận Ở Việt Nam, nhu cầu sử dụng vật liệu cát, sỏi ngày tăng cao nên tình trạng khai thác cát, sỏi tập kết bến bãi không phép vấn đề nhức nhối dư luận suốt thời gian qua Những năm gần đây, tình trạng cát, sỏi bị khai thác trái phép tràn lan diễn nhiều địa phương nước gây ô nhiễm môi trường, sạt lở nghiêm trọng bờ sơng, tác động xấu tình hình an ninh trật tự, đe dọa sống người dân địa phương, gây xúc dư luận Hoạt động bơm hút nhanh, diễn địa bàn giáp ranh, có mạng lưới chân rết rộng để cảnh giới nên việc bắt giữ, xử lý cịn khó khăn Việc khai thác cát, sỏi lịng sơng khác với khai thác loại tài ngun khác đầu tư khơng lớn; phương tiện khai thác nhỏ lẻ, có quy mơ lớn di chuyển linh hoạt khai thác ngày lẫn đêm; cát, sỏi hút lên bán ngay, chí bán sông mà không cần tới điểm tập kết nên lợi nhuận cao Do đó, lực lượng chức khó khăn việc truy quét, xử lý thiếu nhân lực, phương tiện, kinh phí Nhiều vụ việc bị quan chức phát hiện, truy quét, đối tượng sẵn sàng đánh chìm thuyền bỏ chạy Tại số địa phương chưa xử lý nghiêm cán bộ, công chức, lãnh đạo quyền cấp sở có hành vi bao che, dung túng để hoạt động khai thác trái phép diễn mà không xử lý, để kéo dài Đồng thời, cho xây dựng bãi tập kết cát, sỏi trái phép mà không xử lý Trong năm gần với phát triển kinh tế nước nói chung tỉnh Bắc Kạn nói riêng nhu cầu vật liệu xây dựng đất, đá, cát, sỏi lớn Hiện nguồn vật liệu xây dựng cát, sỏi huyện Bạch Thông ngày trở nên cấp thiết nhu cầu xây dựng ngày nhiều Do việc thăm dị, khai thác cát, sỏi cần thiết để đảm bảo cung cấp nguồn vật liệu thường xuyên cho công tác tu bổ, nâng cấp tuyến đường giao thông, xây dựng hạ tầng, đê, kè hàng năm địa bàn huyện khu vực lân cận Tuy nhiên q trình khai thác có nhiều mỏ khai thác trái phép với quy mô nhỏ lẻ, tượng phổ biến liên quan đến khai thác cát sỏi kht sâu lịng sơng, gây ảnh hưởng tới hệ sinh thái cạn nước, gây ô nhiễm mơi trường khơng khí xung quanh khu khai thác Xuất phát từ vấn đề đồng ý ban giám hiệu, BCN Khoa Môi trường trường Đại học Nông Lâm, hướng dẫn thầy giáo: TS Trần Hải Đăng, em tiến hành đánh giá nghiên cứu đề tài: “Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác cát sỏi mỏ Bản Luông đến môi trường xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn” 54 Kết cho thấy hộ thấy ảnh hưởng hộ sinh sống gần khu mỏ Tuy nhiên, Chủ dự án có biện pháp khắc phục tác động đến sức khỏe người không lớn 25 20 15 Có Khơng 10 Hình 4: Đánh giá cảm quan người dân chất lượng khơng khí xung quanh khu khai thác 25 20 15 Có Khơng 10 Hình 5: Đánh giá cảm quan người dân khí thải bụi tới môi trường sống xã Mỹ Thanh 55 Bảng 4.10: Đánh giá chất lượng tiếng ồn từ khu khai thác tới sức khỏe người dân xã Mỹ Thanh Ảnh hưởng tiếng ồn tới thính giác STT Khu vực điều Có ảnh hưởng tra (thơn) Số hộ Tỷ lệ (%) Bình thường Khơng ảnh hưởng Số hộ Tỷ lệ (%) Số hộ Tỷ lệ (%) Bản luông 04 08 05 10 04 08 Bản Luông 05 10 02 04 06 12 Khuổi Duộc 0 06 12 07 14 Phiêng Kham 0 02 04 09 18 09 18 15 30 26 52 Tổng (Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra, 2019 Nhận xét: Qua bảng 4.10 cho thấy: Tiếng ồn ảnh hưởng nhiều Thôn Bản Luông Luông thôn nằm gần khu vực thực dự án (chiếm 18%) Cịn thơn Phiêng Kham Khuổi Duộc nằm cách xa khu khai thác nên không bị ảnh hưởng nhiều 56 18 16 14 12 Có ảnh hưởng 10 Bình thường Khơng ảnh hưởng Hình 6: Đánh giá chất lượng tiếng ồn từ khu khai thác tới sức khỏe người dân xã Mỹ Thanh 4.4 Đánh giá chung đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu tới môi trường hoạt động khai thác cát sỏi mỏ Bản Luông, xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn 4.4.1 Đánh giá chung Dựa kết nghiên cứu, khảo sát thực địa khu vực khai thác mỏ cát sỏi Bản Luông nguồn số liệu thứ cấp: Dự án đầu tư xây dựng cơng trình khai thác lộ thiên khống sản cát sỏi mỏ Bản Luông, xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn bắt đầu vào hoạt động từ tháng 01 năm 2019 tới có tác động ảnh hưởng tới mơi trường xung quanh mỏ khai thác chế biến mức độ nhẹ Tuy nhiên khơng có biện pháp phòng giải pháp khắc phục tác động xấu tới mơi trường nguồn gây hiễm môi trường nghiêm trọng khu vực Trong giai đoạn hoạt động khu mỏ ảnh hưởng lớn đến mơi trường bụi khí thải q trình khai thác chế biến cát sỏi Nếu khơng có biện pháp giảm thiểu bụi q trình khai thác chế biến mức độ 57 nhiễm bụi khu vực xung quanh vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần Tác động gây ô nhiễm đến chất lượng nước mặt nước thải phát sinh q trình sinh hoạt cơng nhân Các tác động tiêu cực kiểm sốt Các loại chất thải rắn phát sinh giai đoạn hoạt động mỏ khơng có biện pháp thu gom xử lý phù hợp có khả gây nhiễm khu vực chung Q trình hoạt động mỏ có ảnh hưởng tích cực đến kinh tế xã hội xã Mỹ Thanh Tuy nhiên nảy sinh mâu thuẫn công nhân người dân địa phương 4.4.2 Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tới mơi trường khơng khí * Bụi tư khu vực chế biến cát sỏi: Để hạn chế bụi khu vực chế biến, công nhân làm việc trực tiếp khu vực phải trang bị bảo hộ lao động phù hợp nhằm hạn chế ảnh hưởng bụi tới sức khỏe * Bụi khí từ phương tiện vận tải - Các phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị sử dụng cần kiểm tra phát thải khí theo tiêu chuẩn Việt Nam CO, Hydrocacbon khói bụi - Tất phương tiện vận chuyển đá phải trang bị bạt phủ kín lưu thơng từ khu chế biến nơi khác để ngăn ngừa phát tán bụi - Công ty đầu tư 01 xe tưới nước phục vụ tưới nước tuyến đường vào khu mỏ - Thường xuyên bảo dưỡng xe, điều chỉnh máy để xe, máy làm việc chế độ tốt 4.4.3 Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu tới người - Mỏ không thực hoạt động vận tải qua khu dân cư vào thời điểm nghỉ ngơi (buổi tối sáng sớm, từ 18h00 hôm trước tới 7h00 sáng hôm sau buổi trưa, từ 11h00 tới 2h00) 58 - Thực tốt công tác ATLĐ & BHLĐ công nhân khai thác mỏ công trường thi công Công ty Riêng công trường mỏ cát sỏi mỏ khai thác lộ thiên phải tuân thủ quy định quy trình khai thác độ cao tầng, góc nghiêng bờ tầng, góc dốc bờ dừng, chiều rộng đai bảo vệ, cơng tác nước làm khô công trường khai thác, đê chắn lũ, bố chí mặt sản xuất để đảm bảo q trình sản xuất an tồn - Mỏ thường xuyên mở lớp huấn luyện bồi dưỡng cho người hiểu hết chế độ, quy trình kỹ thuật an tồn, quy trình cơng nghệ sản xuất mỏ, tổ chức huấn luyện định kỳ cho công nhân, năm lần công nhân kiểm tra sát hạch phải đạt yêu cầu bố trí làm việc - Cấp phát đầy đủ, kịp thời trang bị bảo hộ lao động cần thiết cho công nhân, mua bảo hiểm lao động cho công nhân + Đối với cơng nhân làm việc vị trí như: - Các công nhân kỹ thuật vận hành máy xúc, xe tơ… thiết phải có giấy tờ chứng chỉ, cấp nghề, giấy khám sức khoẻ - Các thủ kho phải có chun mơn phải hiểu biết chuyên môn kỹ thuật quản lý kho hàng - Các tổ, đội sản xuất có an tồn viên, giám sát viên theo dõi kiểm tra thường xuyên việc thực an toàn lao động để phản ánh kịp thời tượng khơng đảm bảo an tồn lao động có biện pháp xử lý kịp thời - Thực chế độ tự kiểm tra ATLĐ định kỳ hàng đầu, tổ, đội tự kiểm tra ATLĐ định kỳ hàng tuần hàng tháng cấp cơng trường có thưởng, có phạt để trì nề nếp thường xun ATLĐ BHLĐ tồn cơng trường 59 - Cung cấp văn quy định ATLĐ, nội quy ATLĐ nội quy lao động công trường (mỏ) để tổ đội sản xuất hàng tháng đọc lại nhắc nhở người lao động - Các khu vực cấm hạn chế người qua lại phải có biển báo trạm gác - Cán Y tế Công ty thường xuyên phối hợp với cán an toàn mỏ để tăng cường kiểm tra điều kiện vệ sinh môi trường mỏ - Trong trường hợp ngập lụt người thiết bị máy xúc, ô tô, sàng tuyển di chuyển khỏi khu vực khai thác, đến vị trí cao để đảm bảo an toàn cho người thiết bị Sản phẩm cát, sỏi sau khai thác chế biến chở tiêu thụ ngay, hạn chế thiệt hại cho sản xuất 60 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Hoạt động khai thác mỏ cát sỏi có ảnh hưởng tích cực đến kinh tế xã hội xã Mỹ Thanh, bên cạnh có nảy sinh mâu thuẫn công nhân người dân địa phương Quá trình nghiên cứu thực tế, em đưa số kết luận sau: - Qua kết phân tích chất lượng môi trường nước mặt, nước thải sản xuất nước thải sinh hoạt mỏ cát sỏi cho thấy tiêu chất lượng nước mặt, nước thải sản xuất, nước thải sinh hoạt nằm giới hạn cho phép theo QCVN 08:2005/BTNMT, QCVN 40:2011/BTNMT QCVN 14:2008/BTNM - Qua kết phân tích chất lượng khơng khí tiếng ồn xung quanh khu vực mỏ cát sỏi Bản Luông tháng năm 2019 cho thấy tiêu chất lượng mơi trường khơng khí tiếng ồn nằm giới hạn cho phép theo QCVN 26:2016/BYT, QCVN 24:2016/BTNMT QĐ 3733/2002/BYT 5.2 Kiến nghị - Đề nghị Công ty TNHH SDTB chấp hành nghiêm chỉnh biện pháp quản lí, giám sát cơng tác bảo vệ môi trường cam kết bảo vệ môi trường - Đảm bảo thực biện pháp kỹ thuật an tồn q trình khai thác - Thu gom xử lí tồn lượng giác sinh hoạt phát sinh trình thực dự án - Sau kết thúc khai thác đề nghị chủ dự án thực theo Phương án cải tạo phục hồi môi trường - Hỗ trợ người dân xã Mỹ Thanh việc làm 61 - Chịu trách nhiệm việc đền bù thỏa đáng cho nhân dân địa phương chịu trách nhiêm trước pháp luật gây tác động xấu đến môi trường tự nhiên, KT-XH địa phương - Đề nghị quan chức tiến hành tra, kiểm tra giám sát thường xuyên chặt chẽ hoạt động khai thác cát sỏi Công ty TNHH SDTB 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường (1995), Hà Nội, Tiêu chuẩn Việt Nam môi trường Công ty TNHH SDTB (2018), Kế hoạch bảo vệ môi trường Phương án cải tạo phục hồi môi trường “ Dự án đầu tư xây dựng cơng trình khai thác lộ thiên khống sản cát sỏi mỏ Bản Lng, xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn” Nguyễn Thị Lợi (2006), “Giáo trình Khoa học mơi trường đại cương” Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên Trần Yêm, Trịnh Thị Thanh (1998), Hà Nội “Giáo trình nhiễm mơi trường” Biện Văn Tranh (2010), “Giáo trình mơn Ơ nhiễm môi trường” Trường Cao đằng tài nguyên môi trường Tp.HCM Dư Ngọc Thành (2009)“Quản lý tài nguyên nước khống sản” Trường Đại học Nơng lâm Thái Nguyên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, (2015) “Báo cáo quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Kạn đến năm 2015, Định hướng đến năm 2020” Uỷ ban nhân dân xã Mỹ Thanh (2018) “Báo cáo tổng quan điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội xã Mỹ Thanh năm 2018” Quốc hội nước CHXHCNVN (2014), “Luật Bảo vệ môi trường 2014”, Thư viện pháp luật 10 Quốc hội nước CHXHCNVN (2010), “Luật Khoáng sản 2010”, Thư viện pháp luật 11 Báo cảnh sát nhân dân (2018), http://www.csnd.vn/Home/Chuyen-decong-an-tinh-vinh phuc/2150/Nang-cao-hieu-qua-cong-tac-phong-ngua-phat- 63 hien-xu-ly-vi-pham-trong-hoat-dong-khai-thac-cat-soi-tren-cac-tuyen-songthuoc-dia-ban-tinh-Vinh-Phuc 12 Lê Thế Bình (2016), https://baomoi.com/loi-dung-xay-dung-nong-thonmoi-de-khai-thac cat-soi-trai-phep-o-bac-can/c/21177810.epi, truy cập 13:00 ngày 7/8/2018 13 Đào Duy Hội (2018), http://doc.edu.vn/tai-lieu/tieu - luan - nguyen nhan-nguon-goc-ga-nhiem-moi-truong-va-cac-chat-gay-o-nhiem-moi truong9089/ 14 Thanh Ngà (2018), https://www.baotainguyenmoitruong.vn/tai -nguyen/ yen- bai - tang cuong- cac-giai - phap - quan - ly – hoat – dong - khai thac – cat - soi- 1261231.html 15 Tuấn Sơn (2014) http://www.baobackan.org.vn/channel/1121/201405 /gia-tang-tinhtrang-khai-thac-cat-soi-trai-phep-2315157/ 16 Rychlak, Ronald J., Case, David W (2010) Environmental Law: Oceana's Legal Almanac Series, Oxford University Press, New York, pp 111–120 17 Wood, C; Dipper, B; Jones, C (2000) "Auditing the Assessments of the Environmental Impacts of Planning Projects", Journal of Environmental Planning and Management, 43 (1), pp 23 - 47 64 PHỤ LỤC Một số hình ảnh thực địa vị trí lấy mẫu phân tích Hình 7: Nước mặt Sông Cầu chảy qua khu vực mỏ cát sỏi Bản Lng Hình 8: Vị trí lấy mẫu nước thải sản xuất sau xử lý tai ao lắng mỏ Hình 9: Vị trí lấy mẫu nước thải sinh hoạt khu mỏ 65 Hình 10: Vị trí lấy mẫu khơng khí khu vực khai thác Hình 11: Vị trí lấy mẫu khơng khí xung quanh khu vực mỏ 66 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG Họ tên người vấn: Thời gian vấn: PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG Họ tên chủ hộ: Nghề nghiệp: Tuổi: Giới tính: Dân Tộc: Địa chỉ: thôn .xã Mỹ Thanh– huyện Bạch Thông – tỉnh Bắc Kạn Số thành viên gia đình: người PHẦN II NỘI DUNG Câu 1: Gia đình ơng/bà sử dụng nguồn nước chủ yếu cho sinh hoạt? Nước máy Nước giếng khoan Nước giếng khơi Nguồn nước khác Câu 2: Khi sử dụng nước ơng/bà có thấy vấn đề khơng? Mùi Có Khơng Màu Có Không Câu 4: Chất lượng mơi trường nơi ơng bà sinh sống có bị nhiễm khơng? Có Nếu có lý gây ô nhiễm: Không 67 Câu 5: Gia đình ơng/bà cách khu mỏ khai thác cát sỏi khoảng bao xa? >100m 100-200m 200m < 200m Câu 6: Ơng bà có biết nước thải sinh hoạt khu mỏ thải bỏ đâu? Cống nước Chảy tràn mặt đất Ao, sơng, suối Câu 7: Ơng/bà thấy q trình khai thác mỏ gây ảnh hưởng đến mơi trường nước mặt khơng? Có Khơng Câu 8: Ơng/bà đánh giá chất lượng mơi trường khơng khí xung quanh khu mỏ mặt cảm quan? Ơ nhiễm Khơng nhiễm Khơng biết Câu 9: Trong q trình khai thác bụi khí thải từ mỏ phát có ảnh hưởng tới nơi ông bà sinh sống không? Có Không Câu 10: Việc khai thác cát sỏi bờ sơng có làm cho lồi sinh vật nước bị chết khơng? Có Khơng 68 Câu 11: Trong q trình khai thác tiếng ồn từ mỏ phát có gây ảnh hưởng tới thính giác ơng/bà khơng? Có ảnh hưởng Bình thường Khơng ảnh hưởng Câu 12: Gia đình ơng/bà có thấy trình khai thác mỏ gây sạt lở bờ sơng khơng? Khơng sạt lở Thỉnh thoảng Có sạt lở Nếu có khối lượng sạt lở khoảng bao nhiêu: Câu 13: Trên địa bàn sinh sống nhân viên mơi trường có thường xun đến tun truyền bảo vệ mơi trường hay khơng? Có Khơng Thỉnh thoảng Khơng Câu 14: Ơng/bà có ý kiến công tác quản lý môi trường địa phương sinh sống khơng? Người vấn (Ký, ghi rõ họ tên) Người vấn (Ký, ghi rõ họ tên) Chu Thị Quỳnh ... sỏi mỏ Bản Luông, xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn - Đánh giá ảnh hưởng việc khai thác cát sỏi tới môi trường xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn - Đánh giá chung đề xuất biện... NGUYÊN TRƯỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM CHU THỊ QUỲNH “ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC CÁT SỎI MỎ BẢN LUÔNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG XÃ MỸ THANH, HUYỆN BẠCH THÔNG, TỈNH BẮC KẠN NĂM 2018” KHOÁ LUẬN TỐT... thầy giáo: TS Trần Hải Đăng, em tiến hành đánh giá nghiên cứu đề tài: ? ?Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác cát sỏi mỏ Bản Luông đến môi trường xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn? ??
- Xem thêm -

Xem thêm: Khoá luận đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác cát sỏi mỏ bản luông đến môi trường xã mỹ thanh, huyện bạch thông, tỉnh bắc kạn , Khoá luận đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác cát sỏi mỏ bản luông đến môi trường xã mỹ thanh, huyện bạch thông, tỉnh bắc kạn