0

Bai 19 Dong dien trong chat dien phan Dinh luat Faraday

23 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 20:15

Định luật I Khối lượng m của chất được giải phĩng ra ở điện cực của bình điện phân tỉ lệ với điện lượng q chạy qua bình điện phân đó.... Định luật II Đương lượng điện hóa K của một nguyê[r] (1)DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN ĐỊNH LUẬT FARADAY (2) 0.25 μA Nước cất (3) 164 mA Dung dịch NaCl (4) Kết luận: Nước cất là điện môi Dung dịch NaCl là chất dẫn điện (5) Bản chất dòng điện điện phân Na+ Na+ � Cl - Cl - (6) Phản ứng phụ chất điện phân H+ � O 2- H+ Catôt Anôt (7) Hiện tượng dương cực tan Hiện tượng dương cực tan xảy điện phân dung dịch muối kim loại mà anôt làm chính kim loại đó (8) (9) Định luật Faraday điện phân (10) Định luật I Khối lượng m chất giải phĩng điện cực bình điện phân tỉ lệ với điện lượng q chạy qua bình điện phân đó m = kq k : đương lượng điện hóa(Kg/C) (11) Định luật II Đương lượng điện hóa K nguyên tố tỉ lệ với đương lượng gam A/n nguyên tố đó k=c A n : đương lượng gam (12) Công thức Faraday điện phân m= q m = It (13) Ứng dụng tượng điện phân Điều chế hoá chất (14) (15) Ứng dụng tượng điện phân Luyện kim (16) (17) Ứng dụng tượng điện phân Mạ điện (18) (19) (20) Ứng dụng tượng điện phân Đúc điện (21) (22) Ứng dụng tượng điện phân Tẩy rỉ sét (23) Thanks for listening! (24)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 19 Dong dien trong chat dien phan Dinh luat Faraday, Bai 19 Dong dien trong chat dien phan Dinh luat Faraday